English Estonian
Avaldatud: 2023-05-11 09:00:00 CEST
Bercman Technologies
Korralise üldkoosoleku otsused

AS Bercman Technologies: korralise üldkoosoleku otsused

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, asukoht Riia 26, Tartu; (edaspidi Bercman või Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 10.05.2023 kell 12:00-12:22 aadressil Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti.  

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 03.05.2023, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Seltsil on kokku 4 061 aktsionäri, kellel kuulub kokku 1 439 031 aktsiat.  

Korralisel üldkoosolekul osales kokku 9 Bercmani aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 888 626 häält ehk 61,75% kõigist Bercmani aktsiatega esindatud häältest sh 9 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 888 626 häält s.o. 61,75% Bercmani aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma. 

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 

  1. Ülevaade Seltsi 2022. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest; 
  2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
  3. Seltsi audiitori valimine; 
  4. Nõukogu liikmetele tasu maksmine. 

 

 Üldkoosolek võttis üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused. 

1.  Ülevaade Seltsi 2022. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest 

Kuivõrd tegu oli informatiivse päevakorrapunktiga seda ei hääletatud ning üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks.  

 

2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine 

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 774 226 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.  

Hääletustulemused: 

Poolt: 888 626 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest 

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

Erapooletu: 0  hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

Ei hääletanud: 0  häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

 

3.  Seltsi audiitori valimine 

Valida 2023. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553). 

Hääletustulemused: 

Poolt: 888 626 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest 

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

Erapooletu: 0 hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest  
 

4. Nõukogu liikmetele tasu maksmine 

Määrata Seltsi nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe tasuks 250 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete tasuks 200 eurot kuus (bruto).  

Hääletustulemused: 

Poolt: 888 626 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest 

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

Erapooletu: 0 hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

 

Bercman on 2016. aastal asutatud tehnoloogiaettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on olnud targa linna ja liikuvusega seonduvate tehnoloogiate ja toodete arendamine ja müümine Euroopa turgudel. Bercmani tütarühing Krakul on 2013. aastal asutatud asjade interneti ja autonoomsete mobiilsussüsteemide arendusettevõte. Krakul ja Bercman moodustavad ühiselt Bercman Grupi. Ühiselt viiakse ellu Bercman Grupi arengueesmärke, viia rohkematele turgudele kulutõhusamaid tootelahendusi ning jõuda arendusteenusega kiiresti arenevatesse ja perspektiivikatesse targa linna ja laiemalt targa elukeskkonna valdkondadesse. 

Täiendav informatsioon: 

 

         Mart Suurkask
         AS Bercman Technologies juhataja
         Telefon: +37253402902
         E-post: mart.suurkask@bercman.com