English Estonian
Avaldatud: 2022-08-04 08:00:00 CEST
Enefit Green
Kvartaliaruanne

Enefit Greeni II kvartali 2022 vahearuanne

Enefit Greeni II kvartali 2022 konsolideeritud äritulud suurenesid aastaga 30 protsenti 47,3 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 51 protsenti 30,7 miljoni euroni. Puhaskasumit teenis grupp 16,9 miljonit eurot (0,06 eurot aktsia kohta), mida on 80% protsenti rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. 

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:

Energiahinnad regioonis jätkasid teises kvartalis uute rekordite purustamist, mis hoiab tarbijaid ja tööstust üle Euroopa tugeva surve all. Euroopa riikide soov loobuda Venemaa gaasist ja naftast suunab otsima uusi ja alternatiivseid lahendusi. Energiakriisi ainus pikaajaline ja toimiv lahendus seisneb elektrifitseerimises, mille käigus taastuvelekter asendab fossiilseid energiaallikaid, nagu mootorikütuseid transpordis või maagaasi soojusenergia saamisel. Mida rohkem suudame turule pakkuda rohelist elektrit seda vähem sõltume ebakindlatest ja kallitest fossiilkütuse tarnetest.

Enefit Green on ehitamas korraga nelja uut tuuleparki Eestis, Leedus ja Soomes ning kolme päikeseparki Eesti ja Poolas. Investeeringud neisse ulatusid kvartalis umbes 40 miljoni euroni. Taastuvelektri kasutuselevõtu kiirendamiseks ja süsinikujalajälje vähendamiseks regioonis neljakordistame 2026. aastaks tänase tootmisevõimsuse (457 megavatti) ca 1900 megavatini. Investeerime selleks uutesse arendusprojektidesse ca 1,5 miljardit eurot.

 Kõige hiljutisem samm kasvuplaani elluviimisel on Tootsi tuulepargi omandamine. Plaanime Tootsi  (74 megavatti) ja Sopi (161 megavatti) tuulepargid samaaegselt välja ehitada ja kahekordistada Eesti tuuleelektri tänase toodangu. Kasvustrateegia elluviimist toetab samuti 32MWPurtse päikesepargi rajamine. Koos lähedusse ehitatava tuulepargiga (21 MW) saab sellest Eesti esimene hübriidpark suures mahus elektri tootmiseks.

 Mais otsustas Enefit Greeni aktsionäride üldkoosolek maksta investoritele 2021. aasta eest dividendi 0,151 eurot aktsia kohta. Kokku maksime investoritele ligi 40 miljoni euro jagu dividende ehk 50% 2021. aasta kasumist. Täpselt nii nagu meie dividendipoliitika ette näeb.

 Et taastuvenergia toodang ning koos sellega meie majandustulemused ja investoritele makstavad dividendid ka tulevikus kasvaks, plaanime teha veel sel aastal investeerimisotsuseid uute tuule- ja päikeseparkide rajamiseks 358 megavati ulatuses.


Veebiseminar II kvartali 2022 tulemuste tutvustamiseks

Enefit Green korraldab investoritele täna, 4. augustil 2022 kell 11.00 Eesti aja järgi ettevõtte II kvartali 2022 vahearuande tutvustamiseks eestikeelse veebiseminari, millel osalemiseks palume kasutada seda linki.


Olulisemad sündmused

  • Uuendatud strateegia kinnitamine
  • 32 MW Purtse (Eesti) päikesepargi investeerimisotsus
  • Vähemusosaluse müük Wind Controlleris
  • Aktsionäride üldkoosolek ja dividendimakse
  • 74MW Tootsi tuulepargi arenduse omandamine (juulis 2022)
  • Muudatus juhatuse koosseisus (juulis 2022)


Peamised näitajad

 II kv 2022II kv 2021MuutusMuutus, %
TOOTMISMAHUD    
    Elektrienergia, GWh 270256156%
    Soojusenergia, GWh15214664%
    Pelletid, tuh t3626935%
     
ÄRITULUD, mln €47,336,211,030%
    Müügitulu, mln €41,529,412,141%
    Taastuvenergia toetus jm äritulud, mln €5,86,8-1,1-16%
EBITDA, mln €30,720,310,451%
PUHASKASUM, mln €16,99,47,580%
EPS*, € (IPO järgse aktsiate arvuga)0,060,040,0380%

* - puhaskasum aktsia kohta


Müügi- ja muud äritulud

Grupi elektritoodang oli 2022. aasta II kvartalis 270 GWh (+6% suurem kui võrdlusperioodil). Grupi turgudeülene keskmine arvutuslik teenitud elektrihind (koos erinevate toetustega) oli aruandeperioodil 127 €/MWh (võrdlusperioodil 87 €/MWh).

Müügitulusid mõjutas enim Nord Pool Eesti elektrihindade kasv, suurendades tulusid ligikaudu 11,5 mln euro võrra. NP Eesti keskmine turuhind oli 142,0 €/MWh ja 54,6 €/MWh vastavalt 2022. aasta ja 2021. aasta I kvartalis. Grupi Eesti tootmisüksuste arvutuslikud müügihinnad olid vastavatel perioodidel 115,9 €/MWh ja 45,0 €/MWh. Arvutuslik müügihind on madalam erinev NP keskmisest turuhinnast, kuna tuulepargid ei tooda iga tund samapalju elektrit ja täiendavalt võtab tulemus arvesse turuhinnast madalama fikseeritud hinnaga pikaajalisi elektrimüügilepinguid (PPAsid).

Tuuleolud olid teises kvartalis võrreldavad mullustega ning nende mõju elektrienergia tootmistulemustele sellest tulenevalt võrdlemisi neutraalne.

Soojusenergia toodang kasvas 4% ning müüdud soojuse hind tõusis 8% võrreldes võrdlusperioodiga.

Muid äritulusid mõjutas 2022. aasta II kvartalis enim Eesti tuuleparkide taastuvenergia tasu vähenemine kvartalite aastases võrdluses 0,9 mln eurot. 2022. aasta aprillis lõppes Tooma 1 toetusperiood ning samuti on lõppenud Aulepa tuulepargi esimesena valminud osa (39 MW) toetusperiood 2021. aasta juulist. 


EBITDA ja segmendiaruandlus

Grupi II kvartali EBITDA kasvas võrdlusperioodiga võrreldes 51% võrra 30,7 mln euroni, olles peamiselt mõjutatud kõrgetest elektrihindadest Eestis ning vähesel määral kasvanud tuuleenergia tootmismahust  Eestis.

Muutuvkulud on kasvanud 7,0 mln euro , mis on suuresti tingitud bilansienergia tehingute kallinemisest seoses kasvanud elektrihinnaga ning päevasiseste Nord Pooli tehingute finantsarvestuse muutusest (2,9 mln eurot), millel mõju EBITDA-le puudub. Lisaks on suurenenud ka tehnoloogilise kütuse kulu (2,4 mln eurot) ning muud otsekulud toodanguks (1,8 mln eurot).

Grupi püsikulud kasvasid 19% ehk 1,4 mln euro võrra, millest umbes pool tulenes tööjõukulude kasvust, mida omakorda põhjustas arendusmeeskonna ning palgakulude kasv.

Aruandeperioodi põhjal on nii EBITDA kui äritulude vaatest grupi suurim tuulenergia segment (57% ärituludest ja 67% EBITDA-st). Koostootmise segment panustas ärituludesse 34% ja moodustas 35%  EBITDA-st. Aruandeperioodi väikseim raporteeritav segment oli päikeseenergia, mille äritulud ulatusid 8%-ni kogu grupi ärituludest ja 4%-ni EBITDA-st.

Raporteeritavatest segmentidest kasvasid enim tuule ja koostootmise segmendi EBITDA-d toetatuna kõrgetest elektri turuhindadest.  


Puhaskasum

Grupi puhaskasum kasvas aastaga 80%, olles aruandeperioodil 16,9 mln eurot. Puhaskasumi kasvule aitasid enim kaasa kõrged elektri turuhinnad, aga ka vähenenud neto finantskulud. Samal ajal vähendas puhaskasumi kasvu 4,3 miljoni euro võrra suurenenud tulumaksukulu, mis  seondus Eestis teenitud kasumist dividendide maksmisega.  

Investeeringud

Grupi investeeringud olid 2022. aasta II kvartalis 40,9 mln eurot, mida on 4,8 mln eurot rohkem kui võrdlusperioodil. Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 39,9 mln euroni. Sellest 37,8 mln eurot oli seotud kolme tuulepargi rajamisega: 24,9 mln eurot Akmene tuuleparki, 6,9 mln eurot Šilale 2 tuuleparki ning 6,0 mln eurot Tolpanvaara tuuleparki. Päikeseparkide arendustest investeeriti kõige rohkem Purtse päikesepargi teostusetappi summas 1,1 mln eurot. Baasinvesteeringuid tehti II kvartalis 1 mln euro ulatuses, eelmise aasta samal perioodil ulatusid need 1,8 mln euroni. Baasinvesteeringud olid peamiselt seotud opereerivate tuulikutega ja võivad kvartalite lõikes oluliselt erineda, kuna sõltuvad tuulikute tehnilistest probleemidest vastaval perioodil.


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesII kv 2022 II kv 2021 I pa 2022I pa 2021
Müügitulu41 50529 408 99 64663 522
Taastuvenergia toetus ja muud äritulud5 7736 833 14 35214 886
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus4 646-3 158 2 579-5 942
Kaubad, toore, materjal ja teenused-16 365-9 508 -30 499-19 086
Tööjõukulud-2 169-1 477 -4 612-3 307
Põhivara kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus-9 644-9 547 -19 292-19 126
Muud tegevuskulud-2 645-1 772 -5 150-3 688
ÄRIKASUM21 10110 778 57 02527 259
Finantstulud1 11750 1 525145
Finantskulud-626-1 022 -1 188-1 576
Neto finantstulud (-kulud)491-972 337-1 431
Kasum (-kahjum) kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse-76-58 -72-36
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST21 5169 748 57 29025 792
Tulumaks-4 592-328 -5 441-760
ARUANDEPERIOODI KASUM16 9249 420 51 84925 032
      
Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta     
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tuh264 2764 793 264 2764 793
Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR0,061,97 0,205,22
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta, EUR0,061,97 0,205,22
      
Tava puhaskasum aktsia kohta IPO järgse aktsiate arvuga     
IPO järgne aktsiate arv, tuh264 276264 276 264 276264 276
Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR0,060,04 0,200,09


Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes30.06.202231.12.2021
 VARAD  
Põhivara  
Materiaalne põhivara647 634612 503
Immateriaalne põhivara68 57868 239
Varade kasutusõigus4 2982 750
Ettemaksed põhivara eest20 03020 710
Edasilükkunud tulumaksuvara734442
Investeerinud sidusettevõtjatesse427578
Tuletisinstrumendid6 703                          -  
Pikaajalised nõuded4078
Kokku põhivara748 444705 300
   
Käibevara  
Varud16 2679 529
Nõuded ostjate vastu,  muud nõuded ja ettemaksed23 47922 373
Raha ja raha ekvivalendid90 84580 454
Tuletisinstrumendid12-
Kokku käibevara130 603112 356
Kokku varad879 047817 656


tuhandetes eurodes30.06.202231.12.2021
OMAKAPITAL  
Emaettevõtja omanikele kuuluv kapital ja reservid  
Aktsiakapital264 276264 276
Ülekurss60 35160 351
Kohustuslik reservkapital3 259479
Muud reservid158 317151 793
Realiseerimata kursivahede reserv-1 209-965
Jaotamata kasum166 836157 673
Kokku omakapital651 830633 607
   
KOHUSTUSED  
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused132 29793 884
Sihtfinantseerimine7 3447 458
Tuletisvaba lepinguline kohustus23 20723 207
Edasilükkunud tulumaksukohustused12 38412 568
Muud pikaajalised võlad3 0003 000
Eraldised1213
Kokku pikaajalised kohustused178 244140 130
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused22 93629 572
Võlad hankijatele ja muud võlad25 79114 291
Eraldised5556
Tuletisinstrumendid191-
Kokku lühiajalised kohustused48 97343 919
Kokku kohustused227 217184 049
Kokku omakapital ja kohustused 879 047817 656


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.

ManusedEGR1T_IIkv_2022_vahearuanne_EST.pdf
EGR1T_II kv2022_tulemuste_presentatsioon_EST.pdf