English Swedish
Publicerad: 2022-01-21 14:00:00 CET
Nasdaq Nordic
Nyheter för investerare

Beslut i disciplinnämnden gällande LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Stockholm, 21 januari 2022 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (”Bolaget”) brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument (”Regelverket”) och därför ålagt Bolaget att betala ett vite om 1 500 000 SEK.

Disciplinnämnden konstaterar att Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2021:43) funnit att Bolaget – i samband med ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB och genom att i dess budpressmeddelande inte ha informerat om vid vilken nivå hos ett eventuellt konkurrerande bud som en viss aktieägare i målbolaget inte längre skulle vara bunden av ett ingånget åtagande att acceptera Bolagets uppköpsupperbjudande – brutit mot punkt II.3 i de Takeover-regler för vissa handelsplattformar som Kollegiet för svensk bolagsstyrning utfärdat.

 

Mot denna bakgrund konstaterar disciplinnämnden att Bolaget brutit mot god sed på aktiemarknaden och följaktligen också Regelverket. Disciplinnämnden bedömer överträdelsen som allvarlig och bestämmer därför påföljden till vite om 1 500 000 SEK.

 

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

https://www.nasdaq.com/solutions/decisions-sanctions-stockholm-2022

 

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad (v ordf), justitierådet Petter Asp, direktören Anders Oscarsson, direktören Jack Junel, direktören Joakim Strid, advokaten Wilhelm Lüning, advokaten Patrik Marcelius, advokaten Erik Sjöman, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson och f.d. auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

 

Om Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) är ett globalt teknikföretag som erbjuder produkter och tjänster till kapitalmarknaden och andra branscher. Vårt breda erbjudande inom data, analys, mjukvarulösningar och tjänster gör det möjligt för våra kunder att optimera och genomföra sin vision. För att lära dig mer om företaget, våra tekniklösningar och karriärmöjligheter, besök oss på LinkedIn, på Twitter @Nasdaq, eller på www.nasdaq.com.

    

Mediekontakt

David Augustsson

+46 (8) 4056135

david.augustsson@nasdaq.com