Published: 2021-04-08 08:22:17 CEST
Panevezio Statybos Trestas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

 AB „Panevėžio statybos trestas" valdyba siūlo visuotiniam eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris šaukiamas 2021 m. balandžio 29 d. 11 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

1. Audito išvados dėl 2020 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Informacija išklausyta.
2. Bendrovės 2020 m. metinis pranešimas.
Informacija išklausyta.
3. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2020 metus, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtinti, kad žemiau nurodyta informacija buvo pristatyta eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams ir jų išklausyta:
Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pateikė bendrovei 2020-08-11 RNA-21789 raštą, kuriuo išreiškė savo pritarimą išdėstyti Konkurencijos Tarybos bendrovei paskirtos baudos ir palūkanų mokėjimą 8 metams. VMI be kita ko, baudos ir palūkanų mokėjimų metu, paprašė užtikrinti, kad bendrovės akcininkams nebūtų skirstomi/mokami dividendai. Bendrovės vadovybės manymu, toks VMI prašymas dėl dividendų turėtų būti įvertintas šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų prieš jiems priimant sprendimą dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

 Suma (Eurai)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje  

28 125 532
Išmokėti dividendai(490 500)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)(12 418 037)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
132 273
Pervedimai iš rezervų   -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)  
-
 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso
 

15 349 268
     pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą   -
     pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
     pelno dalis, paskirta į kitus rezervus   -
     pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti-
   pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams   -
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus   

 

15 349 268

5. Audito komiteto narių rinkimas.
Į audito komitetą rinkti:
-       Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
-       Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
-       Eglę Grabauskienę.

Egidijus Urbonas
AB PST Generalinis direktorius
Informacija
Tel.: 8 45 505 503

Priedai20-PST-A1.2 IFRS Conso FS LT.pdf
20-PST-A1.1 IFRS FS_LT.pdf