Finnish
Julkaistu: 2016-10-06 08:00:00 CEST
Vincit Oyj
Yhtiötiedote

Vincit Group Oyj: Vincit Group Oyj:lle yli 5 300 uutta osakkeenomistajaa First North -listautumisannista, anti merkittiin 5,6-kertaisesti

Vincit Group Oyj
Yhtiötiedote 6.10.2016 kello 9.00


EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Vincit Group Oyj:lle yli 5 300 uutta osakkeenomistajaa First North -listautumisannista, anti merkittiin 5,6-kertaisesti 

Vincit Group Oyj:n ("Vincit") hallitus on 6.10.2016 päättänyt, että 27.9.2016 alkanut listautumisanti toteutetaan listautumisannin ehtojen mukaisesti. Listautumisannissa Vincit tarjosi merkittäväksi enintään 1 400 000 Vincitin uutta osaketta ja Vincitin kolme nykyistä osakkeenomistajaa sitoutuivat myymään enintään 1 160 000 Vincitin olemassa olevaa osaketta (jäljempänä uudet osakkeet ja myyntiosakkeet yhdessä "Tarjottavat Osakkeet") merkittäväksi ja ostettavaksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa ("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä Vincitin henkilöstölle ("Henkilöstöanti").

Listautumisanti merkittiin noin 5,6-kertaisesti. Yleisöannin noin 8,7-kertaisesta merkinnästä johtuen Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa Yleisöannin kokoa 670 000 Tarjottavaan Osakkeeseen eli noin 34 prosentilla siirtämällä Tarjottavia Osakkeita Instituutioannista Yleisöantiin. Hallitus hyväksyi Yleisöannissa merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 4,7 prosentin suhteessa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki kommentoi: "Erityisen iloinen olen siitä, että yli kaksi kolmasosaa Vincitin henkilöstöstä laittoi listautumisannissa rahaa likoon. Omistajuus lisää entisestään työntekijöidemme tyytyväisyyttä ja heijastuu sitä kautta myös muiden sijoittajien ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Kiitokset myös uusille meihin uskoneille sijoittajille.

Listautumisaikana toimintamme aiheutti useita mielenpahoituksia, esimerkiksi:

  • Markkinointiesitteessä lupasin jatkossakin kulkea bussilla Hervantaan, mutta Helsingin ja Tampereen sijoittajatilaisuuksissa oli esillä Tesla-sähköauto, jonka rekisterikilpi on IPO-16.
  • Vincitin konttorilla vierailun jälkeen erästä vierailijaa harmitti seuraavana aamuna mennä omalle työpaikalleen töihin.
  • Turun roadshow-tapahtumassa ei ollut jaossa Vincitin maskotti-kumiankkoja.

Mielensäpahoittajille on toimitettu hyvitykseksi yhteensä 16 Vincit-karvalakkia."

Listautumisanti lyhyesti:

  • Vincitin hallitus päätti 6.10.2016 First North -listautumisannin toteuttamisesta ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta.
  • Sijoittajille allokoitiin Yleisöannissa 670 000 Tarjottavaa Osaketta, Instituutioannissa 1 390 000 Tarjottavaa Osaketta ja Henkilöstöannissa 500 000 Tarjottavaa Osaketta.
  • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo oli sitoutunut merkitsemään vähintään 540 000 Tarjottavaa Osaketta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen oli sitoutunut merkitsemään vähintään 540 000 Tarjottavaa Osaketta sekä Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake oli sitoutunut merkitsemään vähintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta. Jokainen sitoumus oli ehdollinen sille, että Yhtiö allokoi listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle tietyn määrän, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle vähintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle vähintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta ja Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osakkeelle vähintään 150 000 Tarjottavaa Osaketta.
  • Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkinnän tehneille sijoittajille arviolta 6.10.2016. Leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan viimeistään 13.10.2016 tai mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, johon merkinnät on maksettu, viimeistään 17.10.2016. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.
  • Vincit saa listautumisannin myötä noin 5 miljoonan euron nettovarat. Myyjät saavat Tarjottavien Osakkeiden myynnistä noin 4,8 miljoonan euron nettovarat.
  • Merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Vincitin uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 13.10.2016 ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 14.10.2016. Myyntiosakkeet kirjataan ostajien arvo-osuustileille arviolta 17.10.2016.
  • Kaupankäynti Vincitin osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North -markkinapaikalla alkaa arviolta 17.10.2016 kaupankäyntitunnuksella VINCIT, edellyttäen että Vincitin listalleottohakemus hyväksytään.


Listautumisannin neuvonantajat:

Listautumisannin pääjärjestäjänä, merkintäpaikkana sekä Vincitin First North Finland -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy. Fondia Oy toimii Vincitin oikeudellisena neuvonantajana.

Vincit Group Oyj
HALLITUS


Lisätietoja:
Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399.

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098.

Vincit Group Oyj lyhyesti:
Ohjelmistokehityksen ja ICT-palveluiden asiantuntija Vincit on Euroopan paras työpaikka 2016. www.vincit.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei rekisteröidä eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933 muutoksineen) mukaisesti eikä niitä saa tarjota Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä anna valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.