Icelandic
Birt: 2022-08-18 18:30:38 CEST
Síldarvinnslan hf
Árshlutareikningur - 6 mán.

Síldarvinnslan: Uppgjör annars ársfjórðungs 2022 og fyrri árshelmings 2022


  • Veiðar og vinnsla á kolmunna gengu vel á fjórðungnum.
  • Mjöl og lýsismarkaðir sterkir.
  • Kaup á 34,2% hlut í Arctic Fish Holding AS.
  • Markaðsskilyrði hafa verið hagstæð fyrir flestar afurðir fyrirtækisins.

Helstu niðurstöður úr fjárhagsuppgjöri tímabilsins

  • Hagnaður tímabilsins á öðrum ársfjórðungi var 18,7 m USD og 46,2 m USD á fyrri árshelmingi.
  • Rekstrartekjur námu 67,1 m USD á öðrum ársfjórðungi og 167,7 m USD á fyrri árshelmingi.
  • EBITDA var 23,3 m USD eða 34,7% á öðrum ársfjórðungi og 55,8 m USD eða 33,3% á fyrri árshelmingi.
  • Heildareignir samstæðunnar í lok tímabilsins námu 728,8 m USD og eiginfjárhlutfall var 60,5%.

Rekstur

Tekjur á öðrum ársfjórðungi námu 67,1 m USD og 167,7 m USD á fyrri árshelmingi samanborið við 47,0 m USD á öðrum ársfjórðungi 2021 og 99,4 m USD á fyrri árshelmingi 2021. Rekstratekjur jukust þannig um 20,1 m USD á öðrum ársfjórðungi 2022 eða um 42,5% á milli tímabila. Tekjuaukningin skýrist fyrst og fremst af góðri kolmunnavertíð og sölu loðnubirgða sem framleiddar voru á fyrsta ársfjórðungi.

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) á öðrum ársfjórðungi nam 23,3 m USD eða 34,7% af rekstrartekjum, en á öðrum ársfjórðungi 2021 var EBITDA 12,8 m USD eða 27,2% af rekstrartekjum. EBITDA eykst því um 10,5 m USD á milli tímabila. Á fyrri árshelmingi 2022 var EBITDA 55,8 m USD eða 32,9%. Til samanburðar var hún 32,7 m USD eða 32,9% á fyrri árshelmingi 2021.

Hagnaður fyrir tekjuskatt var 22,5 m USD samanborið við 34,3 m USD á öðrum fjórðungi 2021. Á fyrri árshelmingi var hagnaður fyrir tekjuskatt 57,5 m USD samanborið við 59,5 á fyrri árshelmingi 2021. Tekjuskattur var 3,9 m USD og hagnaður annars ársfjórðungs 2022 því 18,7 m USD samanborið við 31,6 m USD hagnað fyrsta fjórðungs 2021. Hagnaður á fyrri árshelmingi var því 46,2 m USD samanborið við 52,6 á fyrri árshelmingi 2021. Það er vert að taka fram að um 23,6 m USD af hagnaði fyrri árshelmings 2021 kom til vegna afhendingar á hlutabréfum í SVN eignarfélagi til hluthafa Síldarvinnslunnar.

Efnahagur

Heildareignir námu 728,8 m USD í lok júní 2022. Þar af voru fastafjármunir 593,2 m USD og veltufjármunir 135,6 m USD. Í lok árs 2021 námu heildareignir 634,2 m USD og þar af voru fastafjármunir 472,4 m USD og veltufjármunir 161,7 m USD.

Fastafjármunir aukast því um 120,8 m USD og munar þar mestu um kaup á 34,2% hlut í Arctic Fish. Veltufjármunir dragast saman um 26,1 m USD og skýrist það að stærstum hluta af lækkun á handbæru fé sem lækkar um 49,3 m USD. Kemur það jafnframt til vegna kaupa á Arctic Fish.

Fjárhagsstaða félagsins er sterk og nam eigið fé 440,6 m USD. Eiginfjárhlutfall var 60,5% í lok tímabilsins en það var 66,6% í lok árs 2021.

Heildarskuldir og skuldbindingar félagsins voru 288,2 m USD og hækkuðu um 76,6 m USD frá áramótum. Vaxtaberandi skuldir voru 195,8 m USD í lok tímabilsins og hækkuðu um 72,5 m USD frá áramótum.

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri nam 27,5 m USD á fyrri árshelmingi 2022 en var 31,6 m USD á fyrri árshelmingi 2021. Fjárfestingahreyfingar voru 128,9 m USD og jákvæðar fjármögnunarhreyfingar 52,5 m USD. Handbært fé í lok tímabilsins nam 30,5 m USD.

Meginniðurstöður í íslenskum krónum á öðrum ársfjórðungi og fyrri árshelmingi 2022

Séu niðurstöður rekstrarreiknings ársfjórðungsins og fyrri árshelmingsins reiknaðar í íslenskum krónum á meðalgengi þess (1 USD=130,58 kr) voru rekstrartekjur ársfjórðungsins 8,8 milljarðar, EBITDA 3,0 milljarðar og hagnaður 2,4 milljarðar. Fyrir árshelminginn voru rekstrartekjur 21,9 milljarðar, EBITDA 7,3 milljarðar og hagnaður 6,0 milljarðar. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar í íslenskum krónum á gengi 30. júní 2022 (1 USD=133,72 kr) voru eignir samtals 97,5 milljarðar, skuldir 38,5 milljarðar og eigið fé 59,0 milljarðar.

Samþykkt árshlutareiknings

Árshlutauppgjör fyrri árshelmings 2022 var samþykkt á stjórnarfundi Síldarvinnslunnar 18. ágúst 2022. Árshlutareikningurinn er í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS- International Financial Reporting Standards).

Kynningarfundur 18. ágúst 2022

Rafrænn kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta verður haldinn á vefstreymi fimmtudaginn 18. ágúst klukkan 17:00. Streymið verður aðgengilegt á vefsíðu Síldarvinnslunnar https://svn.is/fjarfestar/streymi/. Streymið verður einnig aðgengilegt á streymisrás Síldarvinnslunnar á youtube https://www.youtube.com/channel/UC-7V1TcKj92J5Mc9OMMcFZQ/videos Þá verður hægt að senda spurningar á netfangið fjarfestir@svn.is og reynt verður að svara þeim á kynningarfundinum eftir fremsta megni.

Frá forstjóra

Reksturinn gekk vel á öðrum ársfjórðungi og var kolmunnaveiðin með besta móti. Framleiðsla í fiskimjölsverksmiðjum félagsins gekk vel og eru verð fyrir mjöl og lýsi sögulega há og útlit gott fyrir sölu. Sala loðnuafurða gekk vel á fjórðungnum og var afhent mikið af framleiðslu vetrarvertíðarinnar.

Það er lítilsháttar samdráttur bolfiskmegin þar var skip í slipp og svo er kvótasamdráttur að hafa áhrif.

        Nú á sumarmánuðum tilkynnti Hafrannsóknastofnun um ráðgjöf á helstu nytjastofnum í íslensku lögsögunni. Heilt yfir verður ráðgjöfin að teljast vonbrigði vegna áframhaldandi niðurskurðar í þorski og karfa. Fyrir Síldarvinnsluna vegur aukning á ýsuheimildum að hluta upp á móti skerðingum í öðrum bolfisktegundum. Það er jákvætt að sjá kvóta í íslensku síldinni sterkan annað árið í röð en stofninn virðist vera að ná sér vel á strik eftir sýkingar undanfarinna ára. Upphafsmælingar í loðnu gefa góð fyrirheit fyrir vetrarvertíð 2023 en bíða þarf ráðgjafar fyrir deilistofna til haustsins.

Síldarvinnslan tilkynnti í júní um kaup á 34,2% hlut í félaginu Arctic Fish en með þessum kaupum stígur Síldarvinnslan skref inn í laxeldi. Síldarvinnslan er þó ekki ókunn iðnaðnum enda var félagið á árum áður með laxeldi í Mjóafirði ásamt því að Fóðurverksmiðjan Laxá framleiðir mikið fóður sem fer í fiskeldi. Með kaupunum komumst við inn í öflugan hluthafahóp á skráðu félagi í norsku kauphöllinni. Stærsti hluthafi Arctic Fish hefur mikla reynslu og þekkingu af laxeldi og því mikið tækifæri fyrir Síldarvinnsluna að fá að koma að uppbyggingu félagsins.

        Eftir lok uppgjörstímabilsins var tilkynnt um kaup Síldarvinnslunnar á öllu hlutafé í sjávarútvegsfélaginu Vísi hf. Með kaupunum verður Síldarvinnslan meðal stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins mælt í þorskígildum. Kaupin eru háð samþykki hluthafafundar og Samkeppniseftirlitsins auk áreiðanleikakönnunar. Vísir hf. er rótgróið félag í bolfiski en félagið starfar bæði í útgerð og landvinnslu. Vísir er einnig með erlenda sölu- og framleiðslustarfsemi.

Það er ljóst að með þessum kaupum verður samstæða Síldarvinnslunnar í efri mörkum við núgildandi reglur um kvótaþak. Ef við lendum yfir munum við hafa tíma til að leiðrétta þá stöðu.

Efnahagur félagsins er sterkur. Sjávarútvegur er sveiflukenndur og því er mikilvægt að fyrirtækin séu fjárhagslega sterk til að geta brugðist við sveiflum með skynsamlegum hætti. Þrátt fyrir þau kaup sem ráðist hefur verið í á undanförnum misserum er fjárhagur félagsins sterkur og við teljum spennandi tíma framundan við að vinna úr þeim tækifærum sem við teljum okkur hafa í höndunum.

Fjárhagsdagatal
3. ársfjórðungur 2022 – 24. nóvember 2022
Ársuppgjör 2022 – 9, mars 2023

Nánari upplýsingar
Gunnþór B. Ingvason, forstjóri

ViðhengiSildarvinnslan hf. - Uppgjorskynning 2. arsfj. 2022 final.pdf
SVN samsta - arshlutareikningur Q2 2022 F 18.8.22.pdf