Paskelbta: 2017-04-07 16:14:13 CEST
Vilkyskiu Pienine
Metinė informacija

Valdyba patvirtino 2016 m. finansines ataskaitas ir šaukia akcininkų susirinkimą

 

2017 m. balandžio 6 d. AB Vilkyškių pieninės (toliau – AB Vilkyškių pieninė arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Patvirtinti audituotos 2016 m. Bendrovės metinės atskirosios ir konsoliduotosios finansinės atskaitomybės projektą ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2016 m. Bendrovės metinių atskirųjų ir finansinių konsoliduotųjų ataskaitų projektą. 

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2016 m. pardavimų pajamos buvo 90.5 mln. Eur ir, lyginant su 2015 m. pajamomis – 84.4 mln. Eur, padidėjo 7 procentais. 2016 m. grynasis pelnas, – 4.5 mln. Eur,  2015 m. grynasis pelnas – 1.2 mln. Eur, padidėjo 3.8 karto. Apyvartos ir pelno padidėjimą lėmė antrojoje 2016 metų pusėje susibalansavusi pieno produktų pasiūla ir paklausa, kainų lygmens padidėjimas eksporto rinkose ir atlikti pakeitimai sūrių gamybos technologijoje.

- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2016 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

- Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į sėkmingus Bendrovės finansinius 2016 metų rezultatus, įmonės akcininkų patvirtintą dividendų politiką bei Bendrovės akcininkų sprendimą nemokėti dividendų už 2015 m., siūlo Bendrovės akcininkams patvirtinti 1,433 mln. eurų dydžio dividendus už 2016 m. Bendrovės valdyba pažymi, kad 1,433 mln. eurų pelno skyrimas dividendų išmokėjimui leistų grįžti prie ilgalaikės bendrovės dividendų politikos vykdymo. Dividendų siūlymas yra suformuotas, įvertinant, kad dividendų išmoka turi būti ne mažesne nei 25% Bendrovės konsoliduoto grynojo pelno skaičiuojant už 2015 bei 2016 metus.

- Patvirtinti žemiau pateiktą Bendrovės 2016 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymo projektą ir teikti jį tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2016 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2015 metų pabaigoje 9,681
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus -
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0,454
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 9,681
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 6,991
7) Pervedimai iš rezervų 150
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 16,822
-         pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus -
-        pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
-        pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 1,433
-        pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 15,389

- Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti:

a.     Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.

b.     Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

c.      Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2018 m. balandžio 27 d.

d.     Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.

e.     Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

- Sušaukti eilinį visuotinį AB Vilkyškių pieninės  akcininkų susirinkimą 2017 m. balandžio 28 d. 15.00 val. adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

1.   Bendrovės 2016 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

2.   Auditoriaus išvados apie Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

3.   Bendrovės 2016 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

4.   Bendrovės 2016 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

5.   Dėl savų akcijų supirkimo.

6.   Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas.

7.   Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

 

 

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
tel. 8-441-55102


Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys 2016.pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys 2016.pdf