Paskelbta: 2018-03-23 15:00:00 CET
LITGRID
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 24 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. balandžio 24 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. balandžio 24 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2018 m. balandžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2018 m. gegužės 9 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. 2017 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Išklausomas LITGRID AB konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2017 m. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami (1 priedas).

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami (1 priedas).

3. Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti LITGRID AB 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas)

4. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2017 metų LITGRID AB pelno (nuostolių) paskirstymą (2 priedas)

5. Dėl naujos LITGRID AB įstatų redakcijos patvirtinimo.

Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti naują LITGRID AB įstatų redakciją (3 priedas)

6. Dėl LITGRID AB valdybos nario atšaukimo.

Siūlomas sprendimas:
Nuo 2018 m. balandžio 24 d. atšaukti Daivį Virbicką iš LITGRID AB valdybos.

7. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.

Siūlomas sprendimas:
Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių pasirašyti naujos redakcijos LITGRID AB įstatus bei pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos nario atšaukimą, įregistruoti pakeistus duomenis bei įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu A.Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 23 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Pridedama:

  1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2017 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu;
  2. 2017 m. LITGIRD AB pelno (nuostolių) paskirstymo projektas;
  3. LITGRID AB nauja įstatų redakcija;
  4. Balsavimo biuletenis.

Priedas1. LG FA 2017

Priedas 2. Pelno paskirstymo projektas

Priedas 3. Nauja LITGRID AB įstatų redakcija

Balsavimo biuletenis LG VAS


Balsavimo biuletenis LG VAS.DOCX
Priedas 3. Nauja LITGRID AB istatu redakcija.pdf
Priedas 2. Pelno paskirstymo projektas.pdf
Priedas1. LG FA 2017.pdf