Avaldatud: 2019-02-19 07:00:00 CET
LHV Group
Majandusaasta aruanne

LHV Groupi 2018. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine

AS-i LHV Group juhatus esitas nõukogule ettevõtte 2018. aasta auditeeritud aastaaruande, mille nõukogu on ka heaks kiitnud. Võrreldes 29. jaanuaril avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi. 

AS-i LHV Group Konsolideeritud aastaaruanne 2018 on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks LHV kodulehel aadressil https://investor.lhv.ee/aruanded/#aastaaruanded.

LHV Groupi 2018. aasta maksueelne kasum ulatus 30,9 miljoni euroni ning puhaskasum 27,2 miljoni euroni. Grupi aktsionäride osa sellest oli 25,2 miljonit eurot. Võrreldes 2017. aastaga kasvas maksueelne kasum 2018. aastal 32% ehk 7,5 miljonit eurot ning puhaskasum 23% ehk 5 miljoni euro võrra.
LHV Groupi neto intressitulud kasvasid aastaga 12% ning neto teenustasutulud 17%. Peamiselt tänu Leedu äriüksuse müügile kasvasid finantstulud võrreldes aasta varasemaga 246%. Grupi puhastulu oli 2018. aastal 70,0 miljonit eurot ning kasvas võrreldes 2017. aastaga 20%. Tegevuskulud olid 33,8 miljonit eurot ja kasvasid aastaga 6%. Grupi tulemused vastasid finantsprognoosile, mida uuendati 2018. aasta mais.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell, millest on maha arvatud allahindlused, kasvas aastaga 187 miljoni euro võrra ehk 26%, jõudes 919 miljoni euroni. Laenuportfellist suurima osa moodustasid laenud ettevõtetele, mis kasvasid aastaga 30% 659 miljoni euroni (2017. aastal 505 miljonit eurot). Jaelaenude portfell kasvas aastaga 15% 260 miljoni euroni (2017. aastal 227 miljonit eurot).
Konsolideeritud hoiused vähenesid 115 miljoni euro ehk 7% võrra ja jõudsid aasta lõpuks 1422 miljoni euroni. Nõudmiseni hoiuste osakaal kõikidest hoiustest sarnaselt eelmisele aastale 92%.
LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 112 miljoni euro võrra, mis tähendab 10% kasvu. Aasta lõpus oli LHV juhitud fondide maht 1214 miljonit eurot.

Äriüksuste lõikes teenis 2018. aastal AS LHV Pank konsolideeritult 18,4 (2017: 15,5) miljonit eurot puhaskasumit ning AS LHV Varahaldus teenis 6,8 (2017: 5,8) miljonit eurot puhaskasumit.
LHV Group eraldiseisvalt sai 11,6 miljonit eurot kasumit (2017: 2,7 miljonit eurot kasumit), millest 2,9 miljonit eurot moodustas UAB Mokilizingase müügist teenitud kasum.

LHV Groupi juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2018. aasta eest dividende 21 eurosenti ühe aktsia kohta (kokku summas 5,463 miljonit eurot), kanda reservkapitali 1,262 miljonit eurot ja lisada aruandeperioodi ülejäänud aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 18,512 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2019. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2019. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 28. märtsil 2019. aastal.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 390 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 164 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 177 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manus


LHV Group aastaaruanne 2018.pdf