Paskelbta: 2017-04-28 14:57:30 CEST
Vilkyskiu Pienine
Visuotinis akcininkų susirinkimas

2017-04-28 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. balandžio 28 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės metinis pranešimas už 2016 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už 2016 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2015 metų pabaigoje 9,681
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus -
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0,454
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 9,681
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 6,991
7) Pervedimai iš rezervų 150
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 16,822
-         pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus -
-        pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
-        pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 1,433*
-        pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 15,389

 

*vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.12 eur. Viso dividendams paskirta 1,433,160 eur.

5 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2018 m. balandžio 27 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

 

6 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas.

Audito komiteto nepriklausoma nare išrinkta Vilma Morkaitienė, UAB „Bonus modus“ vyr buhalterė.

7 darbotvarkės klausimas – Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

1) Bendrovės 2017, 2018 ir 2019 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkta audito įmonė UAB “PricewaterhouseCoopers”.

2) Bendrovės generalinis direktorius Gintaras Bertašius įgaliotas sudaryti audito paslaugų sutartį su  UAB “PricewaterhouseCoopers” ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.

 

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         
         tel. 8-441-55 102