Publicēts: 2021-04-19 14:37:27 CEST
Moda Kapitāls
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Obligacionāru balsojums

AS Moda Kapitāls (“Emitents”), izmantojot obligāciju emisijas noteikumu 6.6. sadaļā minētās tiesības, ir nolēmusi veikt obligacionāru aptauju, lai noskaidrotu obligacionāru viedokli par uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu, saskaņā ar obligāciju emisijas noteikumu 6.5. punkta prasību.

Obligāciju emisijas noteikumu 6.5. punktā “Pirmstermiņa dzēšana”, ir noteikts, ka obligacionāriem ir tiesības prasīt obligāciju pirmstermiņa dzēšanu gadījumā, ja emitenta revidētā gada pārskatā sākot ar 2020. gadu bilancē tiek uzrādīts  pašu kapitāls mazāks par 100000 EUR un ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc revidētā gada pārskata Emitenta akcionāri nepalielina to līdz vismaz 150.000,00 EUR apmēram.

Emitents aicina visus obligacionārus piedalīties aptaujā, norādot vai obligacionārs piekrīt, ka Emitents nepalielina pašu kapitālu, saskaņā ar emisijas noteikumu 6.5. punktā noteikto prasību, un izsaka savu piekrišanu un dod savu atļauju Emitentam nepalielināt pašu kapitālu līdz 150.000,00 EUR un turpināt darbību arī gadījumā, ja 2020.gada bilancē emitenta pašu kapitāls būs mazāks par 100.000,00 EUR.

Atbilstoši obligāciju emisijas noteikumu nosacījumiem obligacionāriem ir jāiesniedz parakstītas anketas ar to lēmumu Emitentam līdz 2021. gada 3.maijam, iesniedzot to Emitentam klātienē vai nosūtot ierakstītu vēstuli uz Emitenta biroja adresi: Ganību dambis 40A-34, Rīga, LV 1005.

Obligacionāru, kuriem ir tiesības balsot par grozījumiem, saraksts tiek fiksēts uz 2021. gada 26.aprīli.

Grozījumi stājas spēkā, ja Obligacionāri, kuriem pieder vismaz 2/3 (divas trešdaļas) atlikušo Obligāciju (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā saistītajām personām (meitas sabiedrībām, akcionāriem, valdes un padomes locekļiem vai darbiniekiem), ir nobalsojuši par piedāvāto grozījumu atbalstīšanu. Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā saistītajām personām (meitas sabiedrībām, akcionāriem, valdes un padomes locekļiem vai darbiniekiem), nevar tikt izmantotas, lai piedalītos balsošanas procedūrā.

Emitents saskaitīs saņemtos balsojumus un paziņos balsošanas rezultātus Obligacionāriem vienas Darba dienas laikā pēc anketu iesniegšanas gala termiņa, publicējot par to attiecīgu paziņojumu.

Paziņojuma pielikumā ir balsošanas anketa.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         tālrunis: +37167344234
         epasts:guntars@draudzigsaizdevums.lv


Moda Kapitals - voting form.pdf