Publicēts: 2020-03-09 14:38:22 CET
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Likvidējamās ABLV Bank, AS auditētais pārskats par 2019. gadu

Rīga, Latvija, 2020-03-09 14:38 CET -- Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja ir apstiprinājusi Sabiedrības auditēto finanšu pārskatu par 2019. gadu. Finanšu pārskatu auditu veica zvērinātu revidentu komercsabiedrība Nexia Audit Advice, SIA.

Kopš 2018. gada 12. jūnija Sabiedrības likvidāciju vada tās lēmējinstitūcija – Likvidācijas komiteja, kurā šobrīd darbojas pieci likvidatori. 2019. gadā Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām, nodrošinot kontrolētu, profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā. Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt Sabiedrības atzīto kreditoru prasījumus 100% apmērā, ja vien netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi izmaksu veikšanai.

2019. gadā tika uzsāktas kreditoru pārbaudes. Sabiedrībai ir pienākums veikt kreditoru pārbaudes saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young (EY), kurā darbojas eksperti no piecām valstīm. 2019. gadā pārbaudes tika uzsāktas 488 kreditoriem, kuru kopējā prasījuma summa ir virs 100 miljoniem EUR. Līdz 2019. gada beigām EY kopumā ir pabeidzis pārbaudes par kreditoru un to saistīto pušu transakcijām 243 miljonu EUR vērtībā.

Ievērojot pirmo pārbaužu rezultātus, 2019. gada oktobrī sāktas kreditoru prasījumu izmaksas 2. - 6. (ieskaitot) kreditoru kārtām, kas noteiktas Kredītiestāžu likuma 192. panta 11. - 5. punktos (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 14. novembrim). 2019. gada beigās šajās kārtās kopā ir 858 kreditori ar kopējo atzīto prasījumu apmēru 352 miljoni EUR. Šajās kārtās ir noguldītāji — fiziskas personas, mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī valsts iestādes.

Savukārt garantēto noguldījumu atlīdzību līdz 2019. gada beigām ir saņēmuši vairāk kā 13 800 klientu. Kopumā izmaksāti 444,6 miljoni EUR jeb 92,6% no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Kopš darbības uzsākšanas un līdz 2019. gada 31. decembrim Likvidācijas komiteja kopumā ir atguvusi Sabiedrības aktīvus 749,2 miljonu EUR vērtībā, tai skaitā 444 miljonus EUR no izsniegtajiem kredītiem, bet 273 miljonus EUR no vērtspapīriem, samazinot vērtspapīru portfeli līdz 33 miljoniem EUR.

Sabiedrības aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā, kas bija būtiskākais uzraudzības iestāžu (Eiropas Centrālās bankas un FKTK) priekšnoteikums likvidācijas procesa apstiprināšanai. Pārskata perioda beigās jau 83,5% no visiem kreditoru prasījumiem ir nodrošināti ar atgūtiem naudas līdzekļiem, kas glabājas Latvijas Bankā (t.sk. fiduciārajos kontos).

Lai atgūtu atlikušos naudas līdzekļus pilnīgai kreditoru prasījumu apmierināšanai, būtiska loma arī turpmāk būs profesionālai pārvaldībai gan attiecībā uz kredītportfeli 397 miljonu EUR apmērā, gan ieguldījumiem meitas sabiedrībās 144 miljonu EUR apmērā.

Galvenie finanšu pārskata dati 2019. gada 31. decembrī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,35 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,01 miljards EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,71 miljards EUR;
  • kapitāls un rezerves: 289,8 miljoni EUR.
  • 2019. gadā nodokļos valsts budžetā samaksāti 8,2 miljoni EUR;
  • darbinieku skaits: 266

         Jānis Bunte
         Komunikācijas departamenta vadītājs
         Likvidējamā ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2432
         e-mail: janis.bunte@ablv.com


Pazinojums_par_korporativo_parvaldibu.pdf
FS_ABLV_2019.pdf