English Latvian
Publicēts: 2015-06-11 13:54:21 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi 2015.gada 11. jūnijā

Olaine, 2015-06-11 13:54 CEST -- Kārtējas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1.   Valdes ziņojums par 2014. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2014. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2.   Padomes ziņojums par 2014. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2014. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3.   Revīzijas komitejas paziņojums.

 

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4.   AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada pārskata apstiprināšana.

 

Apstiprināt AS „Olainfarm” konsolidēto un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada pārskatu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5.   2014. gada peļņas izlietošana..

 

AS “Olainfarm” 2014.gada peļņu EUR 11 424 000,00 (vienpadsmit miljoni četri simti divdesmit četri tūkstoši euro) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

6.   Valdes ziņojums par 2015. gada budžetu un darbības plānu.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2015. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2015.gadā sasniegs 87 miljonus euro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 14 miljonus euro, bet konsolidētais apgrozījums sasniegs 100 miljonus euro, un  konsolidētā peļņa sastādīs 15 miljonus euro.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

7. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

 

7.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2015. gadam.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

7.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2015.gadam EUR 42 450 apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

8.   Revīzijas komitejas vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

 

8.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Viesturu Gurtlavu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

8.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļa ikmēneša atalgojumu EUR 4200 apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

9. Revīzijas komitejas Nolikuma apstiprināšana.

 

Apstiprināt Revīzijas komitejas Nolikumu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 

 

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv