Avaldatud: 2013-03-04 15:31:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 28. märtsil 2013. aastal algusega kell 11.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses. 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28. märtsil 2013 kell 10.30. 

Tallinna Kaubamaja AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab järgmised ettepanekud: 

1. Tallinna Kaubamaja AS 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2012. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2012. a. on 287 840 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 467 800 tuhat eurot ning puhaskasum 20 870 tuhat eurot. 

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2012. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 47 196 tuhat eurot
2012. aasta puhaskasum 20 870 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2012 68 066 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,35 eurot aktsia kohta 14 255 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 53 811 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 14. aprill 2013 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 15. aprillil 2013 ülekandega aktsionäri pangaarvele. 

Teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 2931 lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee

Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ning otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kella 10.00 kuni 16.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300. 

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 21. märtsil 2013 kell 23.59. 

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 27. märtsil 2013 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

 

Lugupidamisega

Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi juhatus