Julkaistu: 2005-07-25 07:37:18 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
Citycon Oyj valmistelee suunnattua osakeantia
CITYCON OYJ                 PÖRSSITIEDOTE 25.7.2005 klo 8.35

Citycon Oyj
valmistelee suunnattua osakeantia valikoiduille
institutionaalisille
sijoittajille; merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa
tänään 25.7.2005

EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA
TAI JAPANISSA

Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt
aloittaa valmistelut
liittyen suunnattuun osakeantiin. Osakeannissa Yhtiön
osakkeita tarjotaan
rajoitetulle määrälle valikoituja suomalaisia ja
kansainvälisiä
institutionaalisia sijoittajia. Osakeannissa tarjotaan
merkittäväksi enintään
12.000.000 uutta osaketta.

Osakeannin taustaa
EI
JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA
Citycon
on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Citycon
keskittyy
pitkän tähtäimen kannattavaan kasvuun laajentamalla
kiinteistöomistustaan
ostoilla, kiinteistöjä kehittämällä, tehostamalla
toimintaprosessejaan ja
laajentamalla toimintaansa uusille maantieteellisille
alueille. Yhtiön kyky
hankkia, kehittää ja jalostaa vähittäiskaupan tiloja ja
palveluja avaa uusia
mahdollisuuksia kasvulle. Cityconin maantieteellinen
pääliiketoiminta-alue on
Suomi, vaikkakin Yhtiö samalla tutkii
laajentumismahdollisuuksia Skandinaviaan ja
Baltian maihin. Heinäkuun 2005
alussa Yhtiön operatiivinen toiminta laajeni
Ruotsiin Yhtiön ostettua
Åkersbergan kauppakeskuksen Tukholman
ympäristössä. Rahoittaakseen osaksi
21.7.2005 toteutetun Tallinnassa Virossa
sijaitsevan Rocca al Maren
kauppakeskuksen hankinnan Yhtiön hallitus on päättänyt
valmistella osakeantia
institutionaalisille sijoittajille. Poikkeaminen
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta johtuu tarpeesta rahoittaa kyseinen
Rocca al Maren
kauppakeskuksen kauppa tehokkaalla tavalla. Hallitus on päättänyt,
että
kiinteistökauppojen rahoittaminen on painava taloudellinen
syy
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. Hallituksen
päätös
osakeannin järjestämisestä perustuu 5.4.2005 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen
hallitukselle myöntämään valtuutukseen.

Tulevien
kiinteistöhankintojen rahoittamiseksi hallitus tulee käyttämään sekä
pääoma-
että velkainstrumentteja. Mikäli lähitulevaisuudessa toteutuu
uusia
hankintoja, tulee hallitus harkitsemaan näiden osittaista
rahoittamista
merkintäetuoikeusannilla.

Osakeannin toteuttaminen
EI
JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA
Osakeanti
toteutetaan tarjousmenettelyssä (nk. bookbuilding), jossa erikseen
määritetyt
institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä merkintäsitoumuksia
uusista
osakkeista. Tarjousmenettely alkaa 25.7.2005 klo 9.00 ja päättyy
viimeistään
26.7.2005 klo 18.00, mikäli tarjousten vastaanottoaikaa ei päätetä
pidentää.
Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely neuvoteltuaan ensin
pääjärjestäjän
kanssa jo ennen 26.7.2005 kello 18.00, aikaisintaan kuitenkin
25.7.2005 kello
18.00. Tarjousmenettelyn ennenaikaisesta lopettamisesta
tiedotetaan
välittömästi pörssitiedotteella.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa
Helsingin Pörssin päälistalla arviolta
3.8.2005 edellyttäen, että kaikki
tarvittavat luvat on siihen mennessä saatu.
Yhtiö tulee julkistamaan
listalleottoesitteen ennen kaupankäynnin aloittamista.

Uudet osakkeet
vastaavat noin 10,6 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
tuottamista
äänistä ennen osakeantia ja noin 9,6 prosenttia osakeannin
jälkeen
edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Osakeannin
pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co, hollantilainen investointipankki,
jonka
kotipaikkana on Amsterdam.

Helsinki 25.7.2005

CITYCON
OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803
6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS KOSKIEN
CITYCON OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTIÄ TAI
HANKINTAA YHDYSVALLOISSA TAI MUULLA
ALUEELLA.

OSAKKEITA EI REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN
(THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933 MUUTOKSINEEN, "ARVOPAPERILAKI") MUKAISESTI JA
NIITÄ
VOIDAAN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA AINOASTAAN
YHDYSVALTALAISILLE
(ARVOPAPERILAIN REGULATION S:SSÄ MÄÄRITELLYILLE)
HENKILÖILLE TAI HEIDÄN LUKUUNSA
TAIKKA JOS REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA ON
OLEMASSA POIKKEUS. OSAKKEIDEN
TARJOAMINEN YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TEHDÄÄN
AINOASTAAN KÄYTTÄMÄLLÄ ESITETTÄ,
JOKA ON SAATAVILLA YHTIÖSTÄ JA JOKA SISÄLTÄÄ
YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA YHTIÖSTÄ,
SEN HALLINNOSTA SEKÄ
TILINPÄÄTÖKSESTÄ.

TÄSSÄ TARKOITETUT OSAKKEET EIVÄT OLE SOVELTUVIEN KANADAN
ALUELLISTEN
ARVOPAPERILAKIEN ("KANADAN ALUEELLISET LAIT") MUKAISEN ESITTEEN
MUKAISIA, EIKÄ
NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTOIN SIIRTÄÄ TAI PANTATA,
ELLEIVÄT NE OLE
SOVELTUVIEN KANADAN ALUEELLISTEN LAKIEN MUKAISEN ESITTEEN
MUKAISIA TAI ELLEI
NIIHIN SOVELLU POIKKEUS YLLÄ MAINITUISTA
VAATIMUKSISTA.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN
MAHDOLLISTA
OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ, HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI OLE
TEHTY EIKÄ TEHDÄ
SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI
ALUEILLA, JOILLA SEN
TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI
SIIHEN TAI OSAKEANTIIN
LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN
TAVOIN AUSTRALIAAN TAI
AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI
ALUEILTA, JOILLA SE OLISI
LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA,
SÄHKÖPOSTITSE TAI
PUHELIMITSE. NÄITTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN
SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN
TAPAUKSESSA SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA
KOSKEVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN.


Citycon Oyj
EI JULKAISTAVAKSI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA
Citycon on
vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö.
Yhtiö
omistaa, vuokraa, johtaa ja kehittää aktiivisesti
kiinteistöomaisuuttaan.
Cityconin omistamien kiinteistöjen käypä arvo
30.6.2005 oli 754,7 miljoonaa
euroa. Yhtiö omisti 30.6.2005 16 kauppakeskusta
ja 127 market- ja
myymäläkiinteistöä Suomessa. Citycon on
kauppakeskusliiketoiminnan
markkinajohtaja Suomessa.

Vuonna 2004 Cityconin
liikevaihto oli 88,6 miljoonaa euroa, voitto ennen
satunnaiseriä ja veroja oli
24,2 miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,17 euroa.
Kesäkuun lopussa 2005
Cityconin liikevaihto oli 42,5 miljoonaa euroa (42,2 milj.
euroa), voitto
ennen veroja oli 17,2 miljoonaan euroon (14,6 milj. euroa) ja
tulos/osake oli
0,11 euroa (0,14 euroa).

Cityconin osake on noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla. Yhtiö kuuluu
kansainvälisiin kiinteistösijoitusyhtiöiden
indekseihin. EPRA/NAREIT Global Real
Estate Index ja GPR 250 Property
Securities Index toimivat kansainvälisten
sijoittajien
vertailuindekseinä.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi


LIITE
EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA

CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI
2005

1. Osakkeiden merkintä ja merkintäsitoumukset
Osakepääomaa on
tarkoitus korottaa vähintään 1,35 eurolla ja enintään
16.200.000,00 eurolla
antamalla merkittäväksi vähintään yksi (1) ja enintään
kaksitoistamiljoonaa
(12.000.000) 1,35 euron nimellisarvoista arvoista Citycon
Oyj:n ("Yhtiö")
osaketta ("Osakkeet", kukin "Osake"). Kaikki Osakkeet on
tarkoitus tarjota
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
merkintäsitoumuksia
antaneiden suomalaisten ja kansainvälisten
institutionaalisten sijoittajien
merkittäväksi. Merkintäsitoumusten tulee
käsittää vähintään 50.000 Osaketta ja
niiden on oltava jaollisia tuhannella.

Osakkeiden merkintä toteutetaan
siten, että Yhtiön hallitus vastaanottaa
25.7.2005 tekemänsä päätöksen nojalla
valikoiduilta institutionaalisilta
sijoittajilta Osakkeita koskevia
merkintäsitoumuksia. Merkintäsitoumusten
antamiselle varatun ajan jälkeen
Yhtiön hallitus tekee yhtiökokoukselta 5.4.2005
saamansa valtuutuksen
perusteella päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja
ehdoista arviolta
26.7.2005. Muilla kuin valikoiduilla institutionaalisilla
sijoittajilla ei ole
oikeutta osallistua osakeantiin.

2. Merkintäsitoumusten vastaanottoaika ja
-paikka
Merkintäsitoumusten vastaanotto alkaa 25.7.2005 klo 09.00 ja päättyy
26.7.2005
klo 18.00, mikäli vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää.
Merkintäsitoumuksia
vastaanottaa Kempen & Co osoitteessa Beethovenstraat 300,
1077 WZ Amsterdam,
Hollanti (+31 20 348 8213) tai sähköpostilla
wkas@kempen.nl. Yhtiön hallitus voi
pidentää merkintäsitoumusten
vastaanottoaikaa.

3. Merkintähinta ja perusteet Osakkeiden merkintähinnan
määrittämiselle
Sijoittajat tekevät merkintäsitoumuksia, joiden perusteella
Yhtiön hallitus tekee
tarjousmenettelyn (bookbuilding) päätyttyä päätöksen
lopullisesta
osakekohtaisesta merkintähinnasta. 
Osakkeen hinnoittelussa
otetaan huomioon suomalaisten
ja kansainvälisten institutionaalisten
sijoittajien tekemät merkintäsitoumukset
ja Osakkeen markkinahinta. Osakkeen
merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella
välittömästi hinnoittelua
koskevan päätöksen tekemisen jälkeen.

4. Osinko-oikeus ja muut
oikeudet
Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon
1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous
päättää
jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut
oikeudet Yhtiössä osakepääoman
korottamisen rekisteröimisestä lukien. Osakkeet
lasketaan liikkeeseen
arvo-osuusjärjestelmässä.

5. Syyt merkintäoikeudesta
poikkeamiseen
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on tarkoitus poiketa,
koska osakeannin
tarkoituksena on rahoittaa Tallinnassa sijaitsevan Rocca al
Maren kauppakeskuksen
hankinta. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten
Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

6. Tarjousmenettelyn
ennenaikainen päättäminen
Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely
neuvoteltuaan ensin pääjärjestäjän
kanssa jo ennen 26.7.2005 kello 18.00,
aikaisintaan kuitenkin 25.7.2005 kello
18.00. Tarjousmenettelyn
ennenaikaisesta lopettamisesta tiedotetaan
välittömästi
pörssitiedotteella.

7. Muut seikat
Yhtiön hallituksella on
oikeus olla hyväksymättä annettuja merkintäsitoumuksia.
Yhtiön hallitus tekee
päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja ehdoista arviolta
26.7.2005
pidettävässä kokouksessa. Tuolloin päätetään muun muassa
Osakkeiden
merkintähinnasta ja maksuehdoista, merkintäajasta sekä
merkintäsitoumusten
hyväksymisestä ja mahdollisesta hylkäämisestä.

Yhtiön
hallitus päättää muista osakeantiin ja osakepääoman korotukseen
liittyvistä
seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.