Paskelbta: 2018-04-03 15:00:00 CEST
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

EPSO-G Stebėtojų tarybos atsiliepimai visuotiniam LITGRID AB akcininkų susirinkimui

2018 m. kovo 30 d. UAB „EPSO-G“ Stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus ir pasiūlymus LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Dokumentas pridedamas.


Su dokumentais, susijusiais su 2018 m. balandžio 24 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.

ST atsiliepimas LG


ST atsiliepimas LG.PDF