English Estonian
Avaldatud: 2024-02-08 08:30:00 CET
Ekspress Grupp
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Teade ASi Ekspress Grupp aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn; edaspidi Ekspress Grupp) juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta otsused vastu erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel.

Aktsionärid saavad hääletada e-posti teel, kasutades selleks hääletussedelit, mis on lisatud sellele teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui ka Ekspress Grupi veebilehel. Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning isikusamasuse tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb edastada e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 4. märtsil 2024. aastal kella 9.00-ks (Eesti aja järgi) vastavalt alltoodud korraldusele. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, s.o 26. veebruaril 2024. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride otsused avalikustab Ekspress Grupp börsiteatena ja ettevõtte kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lg 6 hiljemalt 11. märtsil 2024. aastal.

Ekspress Grupi aktsiakapital on 08.02.2024. a seisuga 18 478 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 664 366 oma aktsiat.

Ekspress Grupi juhatus esitab aktsionäridele järgmised otsuste eelnõud.

1. 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi muutmine

Muuta 29.09.2020 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooni­programmi punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:

Optsioonide väljateenimise periood (vesting) on kolm aastat alates optsioonide väljateenimise alguskuupäevast, mis sätestatakse iga optsiooni saajaga sõlmitavas optsioonilepingus. Aktsia ostuhind, mille optsiooni saaja tasub aktsiate omandamisel või märkimisel, on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus.

Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljastamine toimub Ekspress Grupile kuuluvate oma aktsiate optsiooni saajale võõrandamise teel ja/või aktsiakapitali suurendamise ja optsiooni saajale uute aktsiate väljalaskmise teel. Uute emiteeritavate aktsiate puhul välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § 345 lg 1 sätestatule. Uued aktsiad noteeritakse vastavalt ettenähtud reeglitele ja korrale.

2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul

Välistada aktsionäride eesõigus märkida 29.09.2020 kinnitatud aktsia­optsiooni­programmi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

3. Põhikirja muutmine

Muuta põhikirja punkti 5.9 ja kinnitada see uues sõnastuses järgmiselt:

Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni jõustumisest suurendada aktsiakapitali kuni 160 000 (saja kuuekümne tuhande) euro võrra.

4. Optsiooni hinna määramine

Nõustuda, et 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimise käigus võõrandatavate oma aktsiate hind ja emiteeritavate aktsiate hind on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (optsiooni­programmi punkt 6).


Korralduslikud küsimused

Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine
Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning kaasnevad dokumendid tuleb edastada e-postiga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 04.03.2024 kella 9.00-ks.

  • Hääletussedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt paberil.
  • Paberil täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul tuleb isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks hääletussedel skaneerida ja edastada e-postiga koos aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart) või selle isikuandmetega lehekülje koopiaga (näha peab olema ka dokumendi kehtivuskuupäev ja allkirjanäidis).
  • Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea aktsionär isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks lisadokumente edastama, kui isikusamasus on võimalik tuvastada digitaalse allkirja järgi (näiteks allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga).
  • Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
  • Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb esitada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Eesti äriregistris registreeritud juriidilisest isikust aktsionär registriväljavõtet esitama ei pea. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku tehtud eesti- või ingliskeelsed tõlked. AS Ekspress Grupp võib pidada aktsionäri hääleõiguse tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks ja volituse tagasivõtmiseks kasutada ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette.

Otsustega seotud dokumendid
Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi lehel (https://nasdaqbaltic.com/).

Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine

Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.
Küsimused ja vastused avalikustatakse Ekspress Grupi veebilehel www.egrupp.ee.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp 
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

ManusedEG_otsuste eelnoud_EST 2024 03 04.pdf
EG_pohikiri_EST 2024 03 04.pdf
Haaletussedel 2024 03 04.docx
Selgitus aktsionaride eelisoiguse valistamise ja emissioonihinna kohta.pdf
Volikiri 04 03 2024.docx
Volikirja tagasivotmine 04 03 2024.docx