English Latvian
Publicēts: 2021-12-08 15:59:27 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces lēmumi

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notika 2021.gada 8.decembrī, pieņemtie lēmumi

Riga, 2021-12-08 15:59 CET --  

 

A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:

1.  Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2020./2021. finanšu gada darbības rezultātiem.
 

2.  Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2020./2021. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2020./2021. finanšu gadu. 

3.

(1) Izmaksāt dividendēs uzkrāto peļņu 0,67 EUR (sešdesmit septiņi centi) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 1 990 020.60 EUR (viens miljons deviņsimt  deviņdesmit tūkstoši divdesmit eiro un 60 centi) apmērā; Līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrātā pelņa sastāda 1 793 627.20 EUR (viens miljons septiņsimt  deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit septiņi eiro un 20 centi).

  • Ieraksta datums ir 2021. gada 22. decembris;
  • Izmaksu datums ir 2021. gada 23. decembris.
  • Ex-datums ir 2021.gada 21. decembris.

(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 3 453 438.60 EUR (trīs miljoni četrsimt piecdesmit trīs tūkstoši četrsimt trīsdesmit astoņi eiro un 60 centi) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.

4. Par sabiedrības revidentu 2021./2022. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2021./2022. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

5. Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2020./2021 gadu.

6. Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2021. gada 8. decembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu, Airu Loiti un Sandu Šalmu. 

Ievēlēt  akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Šalma, Aira Loite, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2021. gada 8. decembri.

7. Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
         +371 67 046 833
         zane.jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com