Publicēts: 2020-08-27 14:46:43 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

Iekšējā informācija, 2020-08-27 14:46 CEST -- AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) bruto portfelis 2020. gada 30. jūnijā ir 707 milj. eiro, ko veido 24,085 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 322 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 16,939;
  • aizdevumu portfelis 264 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,230;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 69 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 251;
  • Zemes fonds 52 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 665.

No gada sākuma Altum Koncerna portfelis pieauga par 14.6% (90 milj. EUR) pēc apjoma un par 7.4% (1,648 projektiem) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2020. gada 6 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 0.74 miljoni eiro peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Pirmā pusgada darbības rezultāti spilgti atspoguļo ALTUM lomu ekonomikas lejupslīdē.  Maksimāli operatīvi izveidojām speciālus apgrozāmo līdzekļu un garantiju instrumentus krīzes skarto uzņēmumu atbalstam, un to efekts ir acīmredzams – kopš krīzes sākuma līdz šodienai uzņēmējiem piešķirto ALTUM finanšu instrumentu kopējais efekts tautsaimniecībā sniedzas pāri 450 miljoniem eiro. Paplašinot valsts atbalsta instrumentu klāstu, eksportējošiem uzņēmumiem  nodrošinājām iespēju apdrošināt darījumus uz Eiropas Savienības valstīm neatkarīgi no eksporta apjoma un redzam, ka interese par eksporta kredītu garantiju instrumentu ir teju pieckāršojusies. Esam gandarīti atbalstīt Latvijas uzņēmējus ar finansējumu un kompetenci ne tikai ikdienā, bet arī ekonomikas sabremzēšanās laikā, kad privātā sektora finansētāji biznesa projektus objektīvi vērtē konservatīvāk, taču nepieciešamība pēc papildu finansējuma biznesiem ir vēl aktuālāka.”

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv


Altum_Nerevidetie_starpposmu_saisinatie_parskati_2Q2020_FINAL_Nasdaq.pdf