Avaldatud: 2020-07-17 09:30:00 CEST
Baltika
Poolaastaaruanne

Baltika auditeerimata majandustulemused, teine kvartal ja kuus kuud 2020

Baltika Grupp lõpetas teise kvartali 3 965 tuhande euro suuruse puhaskasumiga, mis sisaldab 4 620 tuhande euro ulatuses 19. juunil 2020 kinnitatud saneerimiskavast tulenevat võlausaldajate nõuete ümberkujundamisest tekkinud äritulu  ja 1 320 tuhande euro ulatuses 2019. a lõpu seisuga moodustatud tootmishoonete rendilepingutest tuleneva vara kasutusõiguse allahindluse tagasi keeramist. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 616 tuhat eurot. Teise kvartali regulaarsed majandustulemused on tugevalt mõjutatud ülemaailmsest COVID-19 pandeemiast. Kõige teravamalt avaldas COVID-19 teises kvartalis mõju Baltika Grupi tegevusele Eestis, kus valitsuse otsusega avati poed 11. mail, Leedus avati poed 25. aprillist ja Lätis olid kuni 11. maini kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala sees ja suletud nädalavahetusel.

Grupi teise kvartali müügitulu oli 3 707 tuhat eurot, vähenedes 65% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väga tugevat müügitulemust näitas E-pood, kus müügitulu COVID-19 kriisi tingimustes kasvas 41% võrreldes eelmise aastaga. Kõige tugevama tulemuse E-poes tegid brändidest Monton ja Ivo Nikkolo ja seda just maikuus, kus tehti väga mitmeid erikampaaniaid ja -pakkumisi, mis meelitasid kliente ostma. Teise kvartali jaeäri müügitulu vähenes 68% ning äriklientide müük langes 84%, mis on seotud strateegilise otsusega väljuda sellest müügikanalist.

Kvartali brutokasum oli 1 822 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3 926 tuhande euro võrra (2 kv 2019: 5 748 tuhat eurot). Ettevõtte brutokasumi marginaal oli teises kvartalis 49,2%, mis on 5,7 protsendipunkti võrra madalam eelmise aasta teise kvartali marginaalist (2 kv 2019: 54,9%). Brutokasumi vähenemine on tingitud järsust müügitulu vähenemisest ning brutomarginaali kukkumine on seotud COVID-19 ajal tehtud sügavatest allahindluse pakkumistest. 

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid teises kvartalis 3 524 tuhat eurot, vähenedes 40% ehk 2 389 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist ning COVID-19 kriisi jooksul on ettevõte astunud radikaalseid samme, et võrreldes esialgu planeerituga püsikulusid kiirendatud tempos ja proportsionaalselt müükide kaotusega vähendada.

Esimesel poolaastal vähenes Grupi müügitulu 50% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 9 844 tuhat eurot. Jaemüük vähenes 52% ja äriklientide müügitulu 80%, samal ajal e-poe müügitulu kasvas 15%. Grupp lõpetas poolaasta 1 491 tuhande euro suuruse puhaskasumiga, mis sisaldab 4 620 tuhande euro ulatuses 19. juunil 2020 kinnitatud saneerimiskavast tulenevat võlausaldajate nõuete ümberkujundamisest tekkinud äritulu  ja 1 320 tuhande euro ulatuses 2019. a lõpu seisuga moodustatud tootmishoonete rendilepingutest tuleneva vara kasutusõiguse allahindluse tagasi keeramist. Eelmise aasta võrreldav tulemus oli puhaskahjum 2 058 tuhat eurot. Poolaasta nõrk regulaarne äritulemus on seotud ülemaailmse COVID-19 pandeemia välja kuulutamisega ning sellest tulenenud poodide sulgemisega ligi kaheks kuuks.

Baltika turustus- ja üldhalduskulud olid esimese poolaasta kokkuvõttes 8 516 tuhat eurot vähenedes 3 024 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 1 100 tuhat eurot ehk 36% kulude vähenemisest moodustas Baltika peakontori regulaarsete püsikulude vähendus. Märtsis 2019 avalikustatud ettevõtte restruktureerimisplaani üks eesmärke oli vähendada 2020. aasta lõpuks Baltika Grupi püsikulusid 2 miljoni euro võrra. Restruktureerimistegevustega alustati aprill-mai ja 2019. aasta lõpuks oli ca 50% eesmärgist (900 tuhat eurot) saavutatud ning 2020. a esimese poolaasta lõpuks on ülejäänud 50% eesmärgist edukalt saavutatud.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 30.06.202031.12.2019
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid1 400264
Nõuded ostjatele ja muud nõuded327621
Varud7 2537 644
Müügiootel põhivara028
Käibevara kokku8 9808 557
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara281281
Muu pikaajaline vara235222
Materiaalne põhivara1 4291 683
Vara kasutusõigus11 53716 040
Immateriaalne põhivara549536
Põhivara kokku14 03118 762
VARA KOKKU23 01127 319
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused311 731
Rendikohustis3 9725 383
Võlad hankijatele ja muud kohustused6 0504 118
Lühiajalised kohustused kokku10 05311 232
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused3 448488
Rendikohustis8 04112 396
Pikaajalised kohustused kokku11 48912 884
KOHUSTUSED KOKKU21 54226 116
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses5 4085 408
Ülekurss00
Reservid8204 045
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-6 250-341
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)1 491-5 909
OMAKAPITAL KOKKU1 4693 203
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU23 01127 319


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 2 kv 20202 kv 2019 6k 20206k 2019
     
     
Müügitulu3 70710 4639 84419 733
Kliendiboonuste eraldis0000
Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist3 70710 4639 84419 733
Müüdud kaupade kulu-1 885-4 715-5 275-9 551
Brutokasum1 8225 7484 56910 182
     
Turustuskulud-2 806-5 026-7 006-10 055
Üldhalduskulud-718-887-1 510-1 485
Muud äritulud (-kulud)5 841-685 87849
Ärikasum (-kahjum)4 139-2331 931-1 309
     
Finantskulud-174-383-440-749
Kasum (-kahjum) enne maksustamist3 965-6161 491-2 058
     
Tulumaks0000
     
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)3 965-6161 491-2 058
     
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)3 965-6161 491-2 058
     
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta  EUR aruandeperioodi puhaskahjumist0.07-0.030.03-0.07
     
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta  EUR aruandeperioodi puhaskahjumist0.07-0.030.03-0.07


Flavio Perini
Juhatuse liige, tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com


Manus


Baltika_Vahearuanne_2Q 2020.pdf