Danish English
Offentliggjort: 2014-11-04 13:05:53 CET
Københavns Lufthavne A/S
Kvartalsrapport

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014

Fondsbørsmeddelelse 2014

København, den 4. november 2014

 

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. SEPTEMBER 2014 

 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2014. 

Resume for de første ni måneder af 2014 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) havde en vækst i antallet af passagerer på 7,1 procent i årets første ni måneder, hvilket resulterede i en stigende omsætning samt resultat før skat. Væksten var særlig stærk i sommermånederne, hvilket betyder, at CPH opjusterer forventningerne til helåret. 

I årets første ni måneder rejste 19,7 mio. passagerer gennem Københavns Lufthavn. Det øgede passagertal betød, at omsætningen steg med 6,9 procent, mens resultat før skat er øget 10,9 procent til DKK 1.035,4 mio. Alene i tredje kvartal havde Københavns Lufthavn flere end 7,5 mio. passagerer, hvilket er rekord for de tre måneder. 

Trods det øgede aktivitetsniveau er det lykkedes at sænke omkostningerne pr. afgående passager med 2,9 procent, når der korrigeres for særlige forhold. Dette er opnået ved fortsat fokusering på effektivisering og dermed reducere de samlede omkostninger ved at operere eller drive forretning i Københavns Lufthavn, hvilket er med til at understøtte CPHs World Class Hub-strategi. 

Trafikstigning i alle segmenter

Trafikken er vokset inden for alle segmenter, idet antallet af udenrigspassagerer steg med 7,4 procent, mens indenrigstrafikken steg med 4,1 procent. Antallet af transferpassagerer er steget med 14,4 procent, hvilket styrker Københavns Lufthavns position som Nordeuropas foretrukne trafikknudepunkt. Derudover er antallet af langdistancepassagerer steget med 8,4 procent – blandt andet på grund af væsentligt flere rejsende til USA. 

Passagertallene til USA udviste en stærk fremgang på 40,2 procent særlig påvirket af Norwegians tre nye ruter til Fort Lauderdale, New York JFK og Los Angeles, helårseffekten af SAS’ rute til San Francisco samt ikke mindst opgraderingen af ruten til New York. 

CPHs strategiske samarbejder med SAS og Norwegian har resulteret i et endnu tættere samarbejde om blandt andet effektivisering af selskabernes operationelle forhold i lufthavnen. Det har været med til at sænke flyselskabernes operationelle omkostninger, hvilket har været med til at bane vejen for vækst. 

Positiv effekt af ombygning

Den ikke-aeronautiske del af forretningen, heriblandt shopping-center, parkering og hoteldrift, fremviser ligeledes vækst som følge af det stigende passagertal. Overordnet set er omsætningen i shopping-centret steget med 4,2 procent, drevet af en vækst i Food & Beverage på 11,0 procent. 

CPH blev i forsommeren hædret for at have ”verdens bedste lufthavnsgastronomi” ved de prestigefyldte FAB Awards, og derfor er det godt at se, at passagererne kvitterer positivt for den højere kvalitet, som CPH har arbejdet målrettet på at indføre gennem de seneste år. 

Omsætningen i specialbutikkerne steg med 6,5 procent og taxfree er steget med 2,3 procent, hvilket indikerer, at lufthavnen ser en positiv helårseffekt af ombygningen af de seks taxfree-butikker i 2013. Parkering er steget med 6,8 procent primært drevet af en højere gennemsnitlig billetværdi. Endvidere er hoteldriften steget med 5,5 procent. 

Investeringer

CPH fortsætter det meget høje investeringsniveau for at styrke og udvide Københavns Lufthavn. De seneste år har CPH investeret i størrelsesordenen DKK 1 mia., og nu har CPH som følge af det stadigt stigende passagertal iværksat planer for udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol. Derudover har CPH netop påbegyndt en udvidelse af Finger C, der benyttes til long haul ruter samt non-Schengen trafik. Fingeren bliver forlænget med 100 meter og tre nye standpladser bliver dermed gjort bygningsbetjente. 

Ny takstaftale

CPH indgik i august en ny takstaftale med flyselskaberne. I takstaftalen, der gælder for perioden 1. april 2015 – 31. marts 2019, vil prisen for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services følge det danske forbrugerprisindeks, svarende til en real flad takstudvikling. Det betyder, at Københavns Lufthavn fastholder sin konkurrencemæssige position i den billigste tredjedel blandt europæiske storlufthavne. Det er med til at sikre forbrugerne billige flybilletter og mange rejsemål. Takstaftalen er forelagt Trafikstyrelsen til godkendelse. 

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 7,1 procent i de første ni måneder af 2014. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 4,8 procent, og transfererende passagerer steg 14,4 procent
  • Omsætningen steg med 6,9 procent til DKK 2.939,2 mio. (2013: DKK 2.749,8 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående og transferende passagerer. Stigningen er også positivt påvirket af prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april 2014 
  • Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 9,2 procent til DKK 1.675,2 mio. (2013: DKK 1.534,4 mio.). Det rapporterede EBITDA steg med 9,0 procent til DKK 1.665,0 mio. (2013: DKK 1.527,7 mio.) 
  • EBIT steg med 9,5 procent til DKK 1.195,5 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2013: DKK 1.092,1 mio.). Rapporteret EBIT steg med 9,2 procent til DKK 1.185,3 mio. (2013: DKK 1.085,4 mio.) 
  • Nettofinansieringsomkostningerne er på niveau med 2013. 
  • Korrigeret for særlige forhold steg resultat før skat med 11,2 procent til DKK 1.045,6 mio. (2013: DKK 940,5 mio.). Det rapporterede resultat før skat steg til DKK 1.035,4 mio. (2013: DKK 933,8 mio.) 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 543,3 mio. i de første ni måneder af 2014 (2013: DKK 653,0 mio.). Årets ni første måneder har været præget af forskydninger i opstart af projekter, herunder forberedelsen af Finger C udbygningen samt udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol 

Forventninger til 2014 

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af trafikvæksten igennem hele sommerprogrammet, opjusterer CPH forventningerne til 2014.                                                                                                                        

CPH forventer fortsat en stigning i antallet af passagerer, hvilket forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2013 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. 

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set opjusteres forventningerne til resultatet før skat i 2014 til at ligge i et interval mellem DKK 1.200,0 mio. og DKK 1.300,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Dette skal ses i forhold til den tidligere udmeldte forventning på et resultat før skat mellem DKK 1.100,0 mio. og DKK 1.200,0 mio. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, når der tages højde for særlige forhold.  

Forventninger til investeringer i anlægsaktiver

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer som i tidligere år at investere på et niveau som er markant højere end det selskabet er forpligtet til at investere i henhold til takstaftalen. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.


Q3 2014 Fondsbrsmeddelelse.pdf