English Estonian
Avaldatud: 2024-03-07 08:00:00 CET
Tallinna Vesi
Korporatiivne sündmus

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts") juhatus edastab aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks erakorralist koosolekut kokku kutsumata kooskõlas Seltsi põhikirja p 6.2.10 ja äriseadustiku §-le 2991

Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotuses „Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine“ avaldatud hääletussedelil ja edastama oma hääled ning esindusõigust tõendavad alltoodud dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt neljapäevaks 28.märtsiks 2024 kell 9.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg). Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate alltoodud dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletamise lõppemise tähtaja saabumist, s.o. 21.märtsil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised:

1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

1.1. Mart Mägi nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Mart Mägi volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

1.2 Robert Kitt´i nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Robert Kitt´i volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 25.märtsil 2024 kell 23.59. Andmed nõukogu liikme kandidaatide kohta on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotuses „Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine“. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mille aktsionäri volitatud esindaja peab Seltsile koos otsustega esitama.

Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi õigusvaldkonna juhile, Melika Kiilmaa´le (e-post melika.kiilmaa@tvesi.ee) hiljemalt 25.märtsil 2024 kell 23.59.

Küsimused, vastused, otsused ja täiemahuline protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga Seltsi aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Kui volikiri allkirjastatakse omakäeliselt, palume lisada volitaja isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub volitaja allkirja näidis. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine->[…]->Vajalikud isikut tõendavad dokumendid".

Nõuded aktsionäri ja aktsionäri esindaja volituste tõendamise osas

Aktsionäri esindajal palume koos hääletussedeli ja volikirjaga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. Juriidiliste isikute puhul palume lisada hääletussedelile kehtiva registrikaardi väljavõte äriregistrist. Füüsilisest isikust aktsionäril palume koos hääletussedeliga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub aktsionäri allkirja näidis, välja arvatud kui hääletussedel on allkirjastatud digitaalselt. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt tõestatud või kinnitatud tõlge eesti keelde. Palume saata eelnimetatud dokumentide skaneeritud koopiad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ning dokumentide originaalid postiga Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 28.03.2024 kell 9.00.

Nõuded hääletussedeli allkirjastamise ja edastamise osas

Aktsionär allkirjastab hääletussedeli kas elektrooniliselt või omakäeliselt. Aktsionär edastab elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli või koopia omakäeliselt allkirjastatud hääletussedelist e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee eespool viidatud tähtajaks. Omakäeliselt allkirjastatud hääletussedel palume edastada ka posti teel Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 28.03.2024 kell 9.00.

Teade aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht ja Postimees 07.märtsil 2024.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Seltsi veebilehel hiljemalt 28.märtsil 2024. Täiemahuline protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäevast.


Melika Kiilmaa
AS Tallinna Vesi
Õigusvaldkonna juht
(+372) 62 62 200
melika.kiilmaa@@tvesi.ee