Avaldatud: 2020-10-30 08:00:00 CET
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta kolmanda kvartali finantstulemused

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulud olid 13,28 miljonit eurot ehk kahanesid 19,5% võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Muutuse on põhjustanud uued madalamad tariifid ja koroonaviiruse tõttu vähenenud äriklientide tarbimine. Kolmas kvartal näitas tänavuse teise kvartaliga võrreldes siiski äriklientide tarbimises kasvu ja viiruse mõjudest osalise taastumise märke.

Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu vähenes tulenevalt uuest madalamast tariifist 23,8%, ulatudes 4,90 miljoni euroni. Tariifi languse mõju tasakaalustas mõningal määral korteriühistute ehk ettevõtte suurima eraklientide segmendi tarbimise suurenemine. See tulenes koroonaviiruse mõjust, kuna märkimisväärne osa inimesi töötas ka kolmandas kvartalis kodust.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 29,8% võrra 3,71 miljoni euroni, mida mõjutas peamiselt 18% võrra väiksem tarbimine ja samuti madalamad tariifid. Ärisegmendi vähesem veeteenuste tarbimine tuleneb koroonaviiruse mõjust, mis puudutas enim majutus- ja vabaajaasutuste tegevust. Võrreldes tänavuse teise kvartaliga on kolmandas kvartalis äriklientide tarbimine siiski taas suurenenud, mis loodetavasti näitab koroonaviiruse mõjudest taastumise märke.

2020. aasta kolmanda kvartali brutokasum oli 5,80 miljonit eurot, näidates 35%-list langust, mis on seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 5,77 miljonit eurot, mis on 1,75 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil. Tariifi ja tarbimismahtude muutuse kõrval mõjutas ärikasumit positiivses suunas muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks moodustatud provisjonis, mida sarnaselt eelmisele kvartalile on vähendatud 1,2 miljoni euro ulatuses.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta kolmandas kvartalis 5,64 miljonit eurot, mis on 23,1% vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Sellele avaldasid lisaks mainitud ärikasumi muutustele positiivses suunas mõju madalamad intressikulud.

Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki, sest mitmete uusarenduste algus Tallinnas lükati edasi. Samal ajal jätkas tütarettevõte Watercom kolmandas kvartalis 2019. aastal võidetud suurte projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17,3% ehk 0,36 miljonit eurot. Tulude langus oli eelkõige seotud madalamate tuludega torustike ehitusteenusest, mida osaliselt tasakaalustasid suurenenud tee-ehitusteenuste tulud.

Äsja vaatas ettevõte üle ka edaspidise dividendipoliitika. AS-i Tallinna Vesi sihiks on  jaotada aktsionäridele dividende 50%-80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes AS-i Tallinna Vesi kasumist, investeeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.


PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud
3. kvartalMuutus 2020/ 20199 kuudMuutus 2020/ 2019
202020192018202020192018
Müügitulu13,2816,4916,49-19,5%13,2816,4916,49-19,5%
Brutokasum5,808,928,59-35,0%5,808,928,59-35,0%
Brutokasumi marginaal %43,6954,1252,10-19,3%43,6954,1252,10-19,3%
Amortisatsioonieelne ärikasum7,359,018,73-18,5%7,359,018,73-18,5%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %55,3354,6352,951,3%55,3354,6352,951,3%
Ärikasum5,777,527,31-23,3%5,777,527,31-23,3%
Ärikasum – põhitegevus5,447,197,07-24,4%5,447,197,07-24,4%
Ärikasumi marginaal %43,4345,6044,31-4,8%43,4345,6044,31-4,8%
Kasum enne tulumaksustamist5,647,337,14-23,1%5,647,337,14-23,1%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %42,4544,4743,28-4,6%42,4544,4743,28-4,6%
Puhaskasum5,647,337,14-23,1%5,647,337,14-23,1%
Puhaskasumi marginaal %42,4544,4743,28-4,6%42,4544,4743,28-4,6%
Vara puhasrentaablus %2,242,892,97-22,4%2,242,892,97-22,4%
Kohustiste osatähtsus koguvarast % 57,73 59,29 59,89-2,6% 57,73 59,29 59,89-2,6%
Omakapitali puhasrentaablus %5,427,277,58-25,5%5,427,277,58-25,5%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja3,665,144,99-28,8%3,665,144,99-28,8%
Maksevõime kordaja3,625,104,96-29,0%3,625,104,96-29,0%
Investeeringud põhivarasse5,924,664,2927,1%5,924,664,2927,1%
Dividendide väljamaksmise määr %na72,0562,11 na72,0562,11 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded


KOONDKASUMIARUANNEIII kvartalIII kvartal 9 kuud9 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes20202019 20202019 2019
        
Müügitulu13 27616 487 38 54547 301 63 423
Müüdud toodete/teenuste kulud-7 476-7 565 -21 954-21 327 -29 470
BRUTOKASUM5 8008 922 16 59125 974 33 953
        
Turustuskulud-94-89 -320-297 -390
Üldhalduskulud-1 123-1 120 -3 631-4 408 -5 689
Muud äritulud(+)/-kulud (-)1 182-195 3 387-256 4 201
ÄRIKASUM5 7657 518 16 02721 013 32 075
        
Intressitulud312 2830 38
Intressikulud-133-199 -357-691 -809
Muud finantstulud (+)/ -kulud (-)       
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST5 6357 331 15 69820 352 31 304
        
Dividendide tulumaks00 -4 355-3 544 -3 544
        
PERIOODI PUHASKASUM 5 6357 331 11 34316 808 27 760
PERIOODI KOONDKASUM5 6357 331 11 34316 808 27 760
        
Jaotatav kasum:       
A- aktsia omanikele5 6347 330 11 34216 807 27 759
B- aktsia omanikule0,600,60 0,600,60 0,60
        
Kasum A aktsia kohta (eurodes)0,280,37 0,570,84 1,39
Kasum  B aktsia kohta (eurodes)600600 600600 600


FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
tuhandetes eurodes30.09.2030.09.19 31.12.2019
     
VARAD    
KÄIBEVARA    
Raha ja raha ekvivalendid45 86861 125 64 775
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed6 8278 439 7 239
Varud695539 504
KÄIBEVARA KOKKU 53 39070 103 72 518
     
PÕHIVARA    
Materiaalne põhivara198 839186 152 189 627
Immateriaalne põhivara598594 710
PÕHIVARA KOKKU199 437186 746 190 337
     
VARAD KOKKU252 827256 849 262 855
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL    
     
LÜHIAJALISED KOHUSTISED    
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa397379 352
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 6313 631 3 631
Võlad hankijatele ja muud võlad7 7576 719 6 718
Tuletisinstrumendid28271 221
Ettemaksed2 7572 639 2 323
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU14 57013 639 13 245
     
PIKAAJALISED KOHUSTISED    
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt33 27828 981 31 070
Rendikohustised1 4651 013 964
Laenukohustised85 79189 490 87 592
Tuletisinstrumendid050 0
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks10 83219 068 14 442
Muud võlad2536 18
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU131 391138 638 134 086
KOHUSTISED KOKKU 145 961152 277 147 331
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital12 00012 000 12 000
Ülekurss24 73424 734 24 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 278 1 278
Jaotamata kasum68 85466 560 77 512
OMAKAPITAL KOKKU 106 866104 572 115 524
    0
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU252 827256 849 262 855
     
     
RAHAVOOGUDE ARUANNE9 kuud9 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes20202019 2019
     
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD    
Ärikasum16 02721 013 32 075
Korrigeerimine kulumiga4 6344 457 6 109
Korrigeerimine  rajamistuludega-341-277 -389
Muud mitterahalised korrigeerimised-3 6100 -4 624
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest-14154 138
Äritegevusega seotud käibevara muutus221-843 391
Äritegevusega seotud kohustiste muutus-249195 318
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU16 66824 699 34 018
     
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Põhivara soetamine-10 114-6 147 -10 441
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud1 6182 205 3 010
Põhivara müügitulu327 24
Saadud intressid3425 36
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-8 430-3 910 -7 371
     
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid-519-764 -1 056
Tasutud rendimaksed-452-306 -404
Saadud  laenud00 37 500
Tasutud laenud-1 818-1 818 -41 136
Tasutud dividendid-19 888-14 965 -14 965
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt-113-36 -36
Tasutud tulumaks dividendidelt-4 355-3 544 -3 544
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-27 145-21 433 -23 641
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS-18 907-644 3 006
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES64 77561 769 61 769
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS45 86861 125 64 775

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

Manus


Q3 2020 Final report EST.pdf