English Lithuanian
Paskelbta: 2020-12-03 08:14:02 CET
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro neeilinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kauno r., 2020-12-03 08:14 CET -- 2020 Gruodžio 3 dieną įvykusiame neeiliniame AB East West Agro visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

 

Sprendimas (1):

Pritarti Bendrovės obligacijų išleidimui siekiant refinansuoti Bendrovės turimas paskolas palakesnėmis sąlygomis.

 

Sprendimas (2):

Nustatyti, kad Bendrovės obligacijos nebus siūlomos viešai (obligacijos bus siūlomos neviešu siūlymu Bendrovės atrinktiems investuotojams) ir bus išleidžiamos tokiomis pagrindinėmis sąlygomis:

Vienos obligacijos nominali vertė: 1 eur.

Visos obligacijų emisijos nominali vertė: 1500000 eur.

Obligacijų išpirkimo data: Obligacijos išperkamos po 24 mėn. nuo išleidimo.

Išankstinis Obligacijų išpirkimas: Bendrovė turi teisę išpirkti visas obligacijas po 18 mėn. nuo obligacijų išleidimo, apie tai iš anksto įspėjusi investuotoją ne vėliau kaip 2 mėn. iki numatomo išpirkimo. Ankstesnis obligacijų išpirkimas galimas tik atskiru Bendrovės ir investuotojo susitarimu.

Palūkanos bei jų mokėjimo tvarka: Obligacijų išleidimo metu nustatomos 14% metinės palūkanos. Vėliau palūkanų dydis nustatomas kas 6 mėn. pagal paskutinio kalendorinio pusmečio arba metų pabaigos finansinius duomenis ir taikomas ateinantiems 6 mėn.: 12%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA < 3 14%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA > 3, bet < 4,5 16%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA > 4,5 Į Bendrovės grynąją finansinę skolą įtraukiama Bendrovės mokesčių skola valstybės biudžetui, kurios mokėjimas atidėtas pagal sudarytą arba ketinamą sudaryti mokestinės paskolos sutartį. Palūkanos mokamos kas 6 mėn., nebent Bendrovė ir investuotojas galutinėje sutartyje numatys dažnesnį mokėjimą. Palūkanos Bendrovės ir investuotojo susitarimu gali būti mokamos pinigais, arba kapitalizuojamos (pridedamos prie pagrindinės sumos).

 

Sprendimas (3):

 

Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu galutinės su investuotoju sutartos obligacijų išleidimo sąlygos skirtųsi nuo aukščiau nurodytų sąlygų, Bendrovės valdyba turi teisę savo sprendimu (t.y. tam tikslui nešaukiant naujo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo) pakeisti bet kurias aukščiau nurodytas obligacijų išleidimo sąlygas.

Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės vadovą Bendrovės vardu pasirašyti visus reikalingus obligacijų išleidimo dokumentus ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

 

         Vykdomasis direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt