Estonian
Avaldatud: 2021-09-30 08:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Aktsiaselts Modera aktsiate esmase avaliku pakkumise teadeAktsiaselts Modera (registrikood 11383889, Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti, edaspidi Modera või Emitent) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Modera poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Modera kodulehel http://www.modera.ee/ettevottekirjeldus. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Modera juhatuse liikme Raido Toonekure kommentaar:

Modera eesmärk on viia innovatsioon ja uudsed lahendused automüügisektorisse. Modera süsteem võimaldab kõigil automüügi protsessiga seotud osapooltel oma tööd efektiivsemalt korraldada ja pakkuda kliendile suuremat kasutajamugavust. Modera kasvab kiirelt ning laieneb lähiaastatele uutele turgudele. Aktsiate pakkumise ja Nasdaqil kauplemisele võtmisega soovime seda kasvulugu jagada ka kõigi märkijate ja tulevaste investoritega.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 250 000 Modera lihtaktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 20,4% võrra ehk kuni 301 000 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 1 650 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 986 600 eurot. Modera kavatseb pakkumise tulu kasutada tegevuse laiendamiseks ja tootearenduseks. Täpsemalt kasutatakse tulu uutel turgudel (ennekõike Ukraina ja Poola) tegevuste arendamiseks ja uue toote arendamiseks, mis võimaldaks Modera süsteemiga integreerida ka kindlustus- ja liisingupakkujate süsteemid.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis.

Modera on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate, kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 4.oktoobril 2021 kell 10:00 ning lõppeb 11. oktoobril 2021 kell 16:00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 6,6 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 6,5 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

 4. oktoober 2021 kell 10:00 Algab pakkumisperiood
11. oktoober 2021 kell 16:00 Pakkumisperioodi lõpp
12. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev Modera avaldab pakkumise tulemused
14. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
15.oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: MODERA AKTSIA
ISIN-kood: EE3100084203
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 6 eurot ja 60 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: AS LHV Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99104086627
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Jaotusreeglid

Modera otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu hiljemalt 12. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt. Lisaks avalikule pakkumisele on Moderal õigus jaotada pakkumise aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks kohalduva regulatsiooni tähenduses. Aktsiate jaotamisel on Moderal õigus eelistada oma kliente, oma klientide töötajaid ning oma töötajaid.

Enne Modera aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainformatsioon:

Raido Toonekurg
Modera juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

 

Modera on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on innovaatilise ja integreeritud automüügile suunatud kliendihaldustarkvara arendus ja müük.

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Modera aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Modera ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Modera aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Modera ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Modera aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.