Publicēts: 2020-05-22 13:53:11 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Likvidējamās ABLV Bank, AS pirmā ceturkšņa finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2020-05-22 13:53 CEST -- 2020. gada pirmajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām valsts institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā.

Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt Sabiedrības atzīto kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi izmaksu veikšanai.

Pārskata periodā turpinājās kreditoru pārbaudes un prasījumu izmaksas. Sabiedrībai ir pienākums veikt kreditoru pārbaudes saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young. Līdz 2020. gada marta beigām pārbaudes bija uzsāktas 661 kreditoram par kopējo prasījumu kopsummu 270 miljoni EUR.

Pārskata periodā turpinājās aktīvu atgūšana un pirmā ceturkšņa laikā atgūti 28,7 miljoni EUR. Kopš darbības uzsākšanas Likvidācijas komiteja kopumā ir atguvusi aktīvus 778 miljonu EUR vērtībā. Sabiedrības aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā, kas bija būtiskākais uzraudzības iestāžu (Eiropas Centrālās bankas un FKTK) priekšnoteikums likvidācijas procesa apstiprināšanai.

Galvenie finanšu dati 2020. gada 31. martā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,35 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,02 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 279,2 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 778 miljoni EUR.

Garantēto noguldījumu atlīdzību līdz 2020. gada marta beigām ir saņēmuši 13 992 klienti. Kopumā izmaksāti 447 miljoni EUR jeb 93% no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

         Jānis Bunte
         Komunikācijas departamenta vadītājs
         Likvidējamā ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2432
         e-mail: janis.bunte@ablv.com


LAS_1Q_lv.pdf