Published: 2020-07-07 12:30:37 CEST
Pillar Capital, AS
Akcionāru sapulces lēmumi

New Hanza Capital, AS maina nosaukumu uz Pillar Capital, AS

Rīga, Latvija, 2020-07-07 12:30 CEST -- Šā gada 3. jūlijā notika New Hanza Capital, AS (turpmāk – Sabiedrība) akcionāru sapulce, kurā tika lemts par Sabiedrības nosaukuma maiņu, kā arī tika apstiprināts Sabiedrības auditētais 2019. gada finanšu pārskats un lemts par peļņas sadali.

Sabiedrības akcionāri pieņēma lēmumu par Sabiedrības firmas (nosaukuma) maiņu no New Hanza Capital, AS uz Pillar Capital, AS. Sabiedrības nosaukuma maiņa skaidrojama ar nepieciešamību veicināt Sabiedrības grupas un to projektu atpazīstamību un pozicionēšanu tirgū, kā arī piešķirt Sabiedrībai lielāku grupas piederību, vienlaikus saglabājot uzsvaru uz Sabiedrības darbības specifiku. Nosaukuma maiņa nekādā veidā neietekmē Sabiedrības obligacionārus un no obligācijām izrietošo saistību izpildi.

Kā ziņots, 2019. gada nogalē Sabiedrība apvienojās ar Pillar grupas uzņēmumiem, līdz ar to Koncerns spēj nodrošināt pilnu nekustamā īpašuma attīstības ciklu, sākot ar idejas ģenerēšanu, biznesa plāna izstrādi un finansējuma piesaisti, beidzot ar projekta izstrādi, būvniecības cikla vadīšanu, īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nomnieku piesaisti un īpašumu pārdošanu.

Akcionāri pilnsapulcē apstiprināja arī auditētos Sabiedrības koncerna (Sabiedrība un tās meitas sabiedrības) konsolidētos un Sabiedrības atsevišķos gada pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī. Kā ziņots, pateicoties pārdomātai darbības stratēģijai, Sabiedrība 2019. gadā sasniedza labus finanšu rezultātus. Saskaņā ar revidētiem finanšu rezultātiem, Sabiedrības peļņa pirms nodokļu nomaksas aizvadītajā gadā bija 135,57 tūkstoši eiro, bet koncerns gadu noslēdza ar peļņu pirms nodokļu nomaksas 4,75 miljonu eiro apmērā. Koncerna rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam. Akcionāri nolēma Sabiedrības 2019. gada peļņu atstāt nesadalītu.

Akcionāru pilnsapulcē nolemts Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi nodot padomei esošajā padomes locekļu sastāvā: Ernests Bernis, Edgars Pavlovičs, Māris Kannenieks, Ivans Marjasovs un Kaspars Bajārs uz visu padomes pilnvaras termiņu.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

 

         Artūrs Eglītis
         Komunikācijas vadītājs
         New Hanza Capital, AS