English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-17 15:00:00 CET
AB "Amber Grid"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio 11 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl AB „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo;
2) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados dėl AB „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotojo ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo;
3) Dėl AB „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
4) Dėl AB „Amber Grid“ 2022 m. pelno paskirstymo tvirtinimo;
5) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2022 m. atlygio ataskaitai;
6) Dėl valdybos nario išrinkimo;
7) Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo;
8) Dėl įgaliojimų AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui suteikimo;
9) Dėl naujos AB „Amber Grid“ įstatų redakcijos tvirtinimo;
10) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2023 m. kovo 16 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. VLD-5).

Akcininkų registracijos pradžia: 2023 m. balandžio 11 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2023 m. balandžio 11 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2023 m. balandžio 3 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2023 m. balandžio 25 d.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2023 m. kovo 17 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams (paaiškinimams, kai sprendimų priimti nereikia):

1) AB „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotasis metinis pranešimas
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2022 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama)“.

2) Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduoto metinio pranešimo
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama)“.

3) AB „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“

4) AB „Amber Grid“ 2022 m. pelno paskirstymo tvirtinimas
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2022 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą (pridedama).“

5) Pritarimas AB „Amber Grid“ 2022 m. atlygio ataskaitai
Sprendimo projektas:
„Pritarti AB „Amber Grid“ 2022 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.”

6) Valdybos nario išrinkimas
Sprendimo projektas:
„Nuo 2023 m. balandžio 11 d. į AB „Amber Grid“ valdybą, iki jos kadencijos pabaigos, išrinkti Paulių Butkų, nominuojamą patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“.“

7) Valdybos veiklos sąlygų nustatymas
Sprendimo projektas:
„7.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ deleguotam valdybos nariui atlygis nėra mokamas, kaip tai numatyta AB „Amber Grid“ 2022 m. birželio 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintoje AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikoje.
7.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinktu valdybos nariu pasirašyti standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje.“

8) Įgaliojimų AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui suteikimas
Sprendimo projektas:
„Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Amber Grid“ generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos nario išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.“

9) Naujos AB „Amber Grid“ įstatų redakcijos tvirtinimas
Sprendimo projektas:
„9.1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama).
9.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pateikti bei atsiimti dokumentus, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu.“

10) Pritarimas AB „Amber Grid“ 2023 m. kovo 16 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. VLD-5)
Sprendimo projektas:

„Pritarti UAB GET Baltic akcijų pardavimo sandoriui, sudarant akcijų pirkimo-pardavimo ir akcininkų sutartis, šiomis esminėmis sąlygomis:

I. Akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos
1.1. Sutarties šalys
1.1.1. Pardavėjas – AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas arba Amber Grid);
1.1.2. Pirkėjas – European Energy Exchange AG, kodas: District court Leipzig HRB 18409 (toliau – Pirkėjas arba Investuotojas).
1.2. Sutarties objektas – akcijų pirkimas-pardavimas ir su juo susiję šalių įsipareigojimai:
1.2.1. Amber Grid įsipareigojimai: perleisti UAB GET Baltic akcijų kontrolinį paketą Pirkėjui;
1.2.2. Pirkėjo įsipareigojimai: pilnai apmokėti perkamas akcijas;
1.2.3. šalys įsipareigoja iki Sandorio užbaigimo dienos (angl. Closing Date) sudaryti akcininkų sutartį, kuria Pirkėjas įsipareigoja įvykdyti šalių sutartus įsipareigojimus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos rinkose plėtojant trumpalaikių (angl. spot) sandorių rinką ir sukuriant ilgalaikių (angl. futures and/or forward) sandorių rinką, bei teikiant kliringo paslaugas, reikalingas rinkos dalyviams.
1.3. Sutarties dalykas - UAB GET Baltic, juridinio asmens kodas 302861178, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, 66 (šešiasdešimt šešių) proc. akcijų paketas, kurį sudaro 2 016 300 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,19 Eur.
1.4. Akcijų kaina ir atsiskaitymo terminas:
1.4.1. parduodamų 2 016 300 akcijų (66 proc.) UAB GET Baltic kaina – 6 500 000 (šeši milijonai penki šimtai tūkstančių) EUR.
1.4.2. įsigytos akcijos apmokamos ne vėliau nei sandorio užbaigimo dieną (angl. Closing Date). Sandorio užbaigimas vykdomas ne vėliau nei iki galutinės datos (angl. Long Stop Day) - 2023 m. rugpjūčio 31 d.
1.5. Tokiems sandoriams neįprasti Amber Grid įsipareigojimai, turintys ar galintys turėti esminės reikšmės apsisprendžiant dėl sandorio naudingumo Amber Grid:
1.5.1. Maksimali atsakomybė. Amber Grid maksimali atsakomybė pagal sutartį yra ribojama 20 proc. pardavimo kainos, išskyrus atsakomybę už sutartyje nurodytų Pardavėjo garantijų („Akcijos“, „Apribojimai disponuoti Akcijomis“, „Įmonė“ ir „Jokių apsunkinimų“) pažeidimą, kai Pardavėjo atsakomybė ribojama 100% pardavimo kainos suma.
1.5.2. Bauda už Sutarties nesudarymą (angl. Break-Up Fee) - jei Pardavėjas arba Pirkėjas (i) nedalyvauja sandorio užbaigime sandorio užbaigimo dieną (angl. Closing Date); ir (arba) (ii) neatlieka bet kurio iš sutartyje nurodytų sandorio užbaigimo veiksmų, nors privalo tai padaryti, ir dėl to neįvyksta sandorio užbaigimas, pažeidusi šalis per 3 (tris) darbo dienas nuo reikalavimo sumokėti baudą gavimo dienos sumoka pažeidimo nepadariusiai šaliai bendrą 1.000.000 EUR (vieno milijono eurų) dydžio baudą.
1.5.3. Ribojimas laike. Pardavėjas neatsako už Pardavėjo garantijų pažeidimą, o Pirkėjas neturi teisės dėl to pareikšti jokių pretenzijų: (i) praėjus 18 (aštuoniolikai) mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos; (ii) per įstatyme nustatytą senaties terminą po sutarties sudarymo dienos, taikomą atitinkamiems mokesčiams, jei pažeidžiamos Pardavėjo garantijos, susijusios su atitiktimi mokestiniams reikalavimams; ir (iii) praėjus 10 (dešimčiai) metų nuo sandorio užbaigimo dienos (angl. Closing Date), jei pažeidžiamos Pardavėjo garantijos "Akcijos", "Disponavimo Akcijomis apribojimas", "Bendrovė" ir "Jokių apsunkinimų".

II. Akcininkų sutarties sąlygos:
2.1. Sutarties šalys
2.1.1. Pardavėjas – AB „Amber Grid“;
2.1.2. Investuotojas – European Energy Exchange AG, kodas: District court Leipzig HRB 18409;
2.1.3. Bendrovė – UAB GET Baltic.
2.2. Sutarties objektas – pagal UAB GET Baltic akcininkų sutartį, sutarties šalys įsipareigoja:
2.2.1. Veikti siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų UAB GET Baltic valdymą ir veiklą, šiuo tikslu, akcininkų sutarties šalys įsipareigoja, kad sieks formuoti kvalifikuotą UAB GET Baltic vadovybę, siūlyti, rinkti ir į valdymo organus skirti tik aukštos reputacijos, įgūdžių ir verslo patirties turinčius asmenis.
2.2.2. Nustatys tokią UAB GET Baltic struktūrą, kurią sudarys visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius, o šie organai (tiek kolegialūs, tiek vienasmeniai) turės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, įstatuose ir akcininkų sutartyje nustatytą kompetenciją.
2.2.3. Šalys aptars ir sąžiningai stengsis išspręsti visus su UAB GET Baltic valdymu ir (ar) veikla susijusius klausimus, siekdamos ilgalaikių UAB GET Baltic interesų ir verslo plėtros bei, kai tik įmanoma, priimti visus sprendimus konsensuso pagrindu (iki visų Investuotojo įsipareigojimų įgyvendinimo dienos (angl. Final Date) arba kol Amber Grid bus akcininkė ir galios akcininkų sutartis).
2.2.4. Atliks visus būtinus veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, balsavimą visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kad būtų įvykdytos visos akcininkų sutarties nuostatos.
2.3. Sutarties dalykas:
2.3.1. Amber Grid, Investuotojas ir UAB GET Baltic sudaro akcininkų sutartį, kuri reglamentuos UAB GET Baltic valdymo klausimus.
2.3.2. Amber Grid, Investuotojas ir UAB GET Baltic bendradarbiaus siekdamos veiksmingiausio gamtinių dujų prekybos aikštelių įkūrimo, veikimo, organizavimo.
2.4. Tokiems sandoriams neįprasti Amber Grid ir/ar UAB GET Baltic įsipareigojimai, turintys ar galintys turėti esminės reikšmės apsisprendžiant dėl sandorio naudingumo Amber Grid ir/ar UAB GET Baltic:
2.4.1. Pagrindiniai Investuotojo įsipareigojimai:
2.4.1.1. Investuotojas įsipareigoja akcininkų sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais įgyvendinti akcininkų sutartyje ir projekto plane nustatytus įsipareigojimus, kurie įgyvendinami pagal UAB GET Baltic valdybos tvirtinamą veiksmų planą.
2.4.1.2. Po Investuotojo įsipareigojimų įgyvendinimo dienos (angl. Final Date) Investuotojas įsipareigoja ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje teikti dujų biržos prekybos ir kliringo paslaugas ir užtikrinti ilgalaikį dujų biržos prekybos ir kliringo paslaugų prieinamumą, funkcionalumą ir tolesnę plėtrą rinkos dalyviams.
2.4.1.3. 3 (trejus) metus nuo Investuotojo įsipareigojimų įgyvendinimo dienos (angl. Final Date) Investuotojas įsipareigoja užtikrinti, kad UAB GET Baltic taikytų su neatidėliotinų sandorių rinka susijusius prekybos ir kliringo paslaugų mokesčius, kurie nebūtų didesni už vidutinį UAB GET Baltic taikytą mokestį per paskutinius 3 (trejus) metus iki Investuotojo įsipareigojimų įgyvendinimo dienos (angl. Final Date), išskyrus atvejus, kai dėl infliacijos ir kitų rinkos pokyčių reikia peržiūrėti paslaugų mokesčius, šalys geranoriškai aptars, kaip užtikrinti konkurencingumą ir rinkos dalyviams naudingiausią mokesčių dydį.
2.4.1.4. Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturis) mėnesius iki gamtinių dujų biržos veiklos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje nutraukimo, veiklos pardavimo trečiajam asmeniui ar veiklos sujungimo su trečiuoju asmeniu informuoti Amber Grid.
2.4.2. Terminai:
2.4.2.1. Investuotojas įsipareigojimus privalo įgyvendinti per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo akcininkų sutarties įsigaliojimo dienos (toliau - Įgyvendinimo terminas) (angl. Implementation Deadline).
2.4.2.2. Jeigu dėl nuo Investuotojo nepriklausančių priežasčių (pvz., nenugalimos jėgos aplinkybių arba atitinkamų institucijų veiksmų ir (arba) sprendimų) sutartinių įsipareigojimų negalima įgyvendinti per Įgyvendinimo terminą, Investuotojas gali prašyti pratęsti Įgyvendinimo terminą, pateikdamas raštišką paaiškinimą, kuriame nurodomos pratęsimo priežastys ir papildomo reikalingo laiko poreikis. Bet kokiu atveju ir bet kokiomis aplinkybėmis toks Įgyvendinimo termino pratęsimas neturi viršyti 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpio, išskyrus atvejus, kai ilgesnis pratęsimas yra būtinas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Investuotojo.
2.4.3. Finansavimas:
2.4.3.1. Bet koks UAB GET Baltic reikalingas finansavimas, įskaitant Investuotojo įsipareigojimų, susijusių su UAB GET Baltic teikiamomis paslaugomis naudojant jos licencijas ir platformą, finansavimą, iš pradžių bus vykdomas iš UAB GET Baltic nuosavų lėšų, vėliau pirmenybė bus teikiama kredito įstaigų finansavimui, ir tik tuo atveju, jei tokio finansavimo negalės gauti pati UAB GET Baltic, šalys aptars UAB GET Baltic finansavimą iš akcininkų lėšų.
2.4.3.2. Amber Grid jokiu būdu neprivalo tiesiogiai finansuoti Investuotojo įsipareigojimų įvykdymo.
2.4.4. Dividendai. Iki Investuotojo įsipareigojimų įgyvendinimo dienos (angl. Final Date), jei valdyba vienbalsiai nenusprendžia kitaip arba jei skirstant dividendus būtų pažeisti finansiniai įsipareigojimai pagal UAB GET Baltic sudarytas finansavimo sutartis, akcininkai ne mažiau kaip 80% (aštuoniasdešimt procentų) praėjusių metų UAB GET Baltic grynojo pelno skiria dividendams akcininkams išmokėti, o likusią dalį pasilieka UAB GET Baltic reikmėms.
2.4.5. Draudimas perleisti akcijas. Iki Investuotojo įsipareigojimų įgyvendinimo dienos (angl. Final Date) akcininkai neturi teisės perleisti savo akcijų ar nustatyti joms bet kokius apsunkinimus. Akcijų perleidimo apribojimai netaikomi akcijų perleidimui su akcininkais susijusiems asmenims. Draudžiama bet kokiu būdu perleisti UAB GET Baltic akcijas bet kokiam sankcionuotam asmeniui.
2.4.6. Amber Grid pardavimo opcionas. Investuotojas suteikia Amber Grid pardavimo opciono teisę (angl. Put Option) per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams nuo sutarties įsigaliojimo dienos (angl. Effective Date) parduoti ir perleisti visas savo akcijas Investuotojui ir reikalauti, kad Investuotojas nupirktų ir įsigytų visas UAB GET Baltic akcijas iš Amber Grid be apsunkinimų, Investuotojui sumokėjus Amber Grid vykdymo kainą. Vykdymo kaina (angl. Strike Price) reiškia Investuotojo sumokėtą akcijų pirkimo kainą, padalytą vienai akcijai ir padidintą 6 % metine palūkanų norma, apskaičiuotą už laikotarpį nuo sandorio užbaigimo dienos (angl. Closing Date) iki dienos, kai atliekamas mokėjimas už akcijas.
2.4.7. Investuotojo pirkimo opcionas. Investuotojui įvykdžius savo įsipareigojimus (angl. Final Date), bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo jų įvykdymo, Amber Grid suteikia Investuotojui pirkimo opciono teisę (angl. Call Option) pirkti ir įsigyti iš Amber Grid visas akcijas be apsunkinimų ir reikalauti, kad Amber Grid parduotų ir perleistų visas savo akcijas, Investuotojui sumokėjus Amber Grid vykdymo kainą.“

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 28 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2023 m. balandžio 11 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 4 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt.

Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

Priedai:
1. „Amber Grid“ 2022 m. konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas, nepriklausomo auditoriaus išvada;
2. „Amber Grid“ 2022 m. pelno paskirstymo projektas;
3. „Amber Grid“ naujos redakcijos įstatų projektas;
4. „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija;
5. „Amber Grid“ įgaliojimo forma;
6. „Amber Grid“ balsavimo biuletenis;
7. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

PriedaiAmber Grid Igaliojimo forma.docx
Amber Grid Istatai.docx
Amber Grid Konsoliduotasis metinis pranesimas 2022.zip
Amber Grid pelno paskirstymo projektas 2022.pdf
ASK rekomendacija.pdf
Balsavimo biuletenis.docx
Pranesimas ziniasklaidai_I Amber Grid valdyba siulomas Paulius Butkus.docx