Avaldatud: 2012-11-02 17:25:00 CET
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp 2012. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Tallinn, Eesti, 2012-11-02 17:25 CET --  

Järgmises aruandes on toodud AS-i Ekspress Grupp konsolideeritud finantsnäitajad, nendega seotud turuarengud ja juhtkonna otsused. Finantsnäitajad ja suhtarvud näitavad kontserni jätkuva tegevuse tulemust, see tähendab need sisaldavad online-meedia, perioodiliste väljaannete ja trükiteenuste segmentide konsolideeritud tulemust.

Olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud

Finantsnäitajad
(tuhandetes EUR)
III kv 2012 III kv 2011 Muutus%
Perioodi kohta      
Müügitulu 13 278 12 969 2%
Brutokasum 2 678 2 879 -7%
EBITDA* 1 495 1 564 -4%
Ärikasum* 676 715 -5%
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* 263 118 123%
Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorraline tulu  0 0 0%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise vahearuandes 263 118 123%

 

Finantsnäitajad
(tuhandetes EUR)
9 kuud 2012 9 kuud 2011 Muutus%
Perioodi kohta      
Müügitulu 43 260 41 078 5%
Brutokasum 9 273 8 884 4%
EBITDA* 5 636 4 982 13%
Ärikasum* 3 101 2 406 29%
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* 1 413 361 291%
Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorraline tulu  0 1 540 -100%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise vahearuandes 1 413 1 901 -26%

* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta. 2011 I kvartalis soetati täiendav 50% osalus Eesti Päevalehe AS-s. Tehingut kajastati raamatupidamislikult kahes osas: esiteks kui olemasoleva 50% osaluse müüki, millest teeniti erakorralist kasumit summas 1 540 tuhat eurot  ja teiseks kui 100% tütarettevõtte omandamist (vt raamatupidamise vahearuande lisa 4).

 

Tasuvussuhtarvud (%) III kv 2012 III kv 2011
Müügitulu kasv (%) 2,4% 9,7%
Brutorentaablus (%) 20,2% 22,2%
EBITDA marginaal (%)* 11,3% 12,1%
Ärirentaablus (%)* 5,1% 5,5%
Puhasrentaablus (%) * 2,0% 0,9%
Varade tootlus (%) 0,3% 0,1%
Omakapitali tootlus (%) 0,7% 0,3%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) EUR 0,01 0,00

 

Tasuvussuhtarvud (%) 9 kuud 2012 9 kuud 2011
Müügitulu kasv (%) 5,3% 11,2%
Brutorentaablus (%) 21,4% 21,6%
EBITDA marginaal (%)* 13,0% 12,1%
Ärirentaablus (%)* 7,2% 5,9%
Puhasrentaablus (%) * 3,3% 0,9%
Varade tootlus (%) 1,8% 2,3%
Omakapitali tootlus (%) 3,6% 5,0%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) EUR 0,05 0,06

* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta (vt ülalt)

Esitatud suhtarvude leidmisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%)   (müügitulu 2012 – müügitulu 2011)/ müügitulu 2011*100
Brutorentaablus (%)   brutokasum/müügitulu*100
EBITDA marginaal (%)   EBITDA* /müügitulu*100
Ärirentaablus (%)   ärikasum*/müügitulu*100
Puhasrentaablus (%)   puhaskasum*/müügitulu*100
Puhaskasum aktsia kohta   puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Varade tootlus (%) puhaskasum/keskmised varad *100
Omakapitali tootlus (%) puhaskasum/keskmine omakapital *100
     

* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta.

 

Finantsnäitajad
(tuhandetes EUR)
30.09.2012 31.12.2011 Muutus%
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara 12 054 12 523 -4%
Põhivara 66 923 68 986 -3%
Varad kokku 78 977 81 509 -3%
Lühiajalised kohustused 13 751 16 547 -17%
Pikaajalised kohustused 25 247 26 574 -5%
Kohustused kokku 38 998 43 121 -10%
Omakapital 39 979 38 388 4%

 

Bilansi suhtarvud (%) 30.09.2012 31.12.2011
Omakapitali osakaal (%) 51% 47%
Likviidsuskordaja 0,9 0,8
Võla ja omakapitali suhe (%) 75% 83%
Võla ja kapitali suhe (%) 41% 44%

Esitatud suhtarvude leidmisel kasutatud valemid:

Omakapitali osakaal (%) omakapital / (kohustused+omakapital)* 100
Likviidsuskordaja käibevara/lühiajalised kohustused
Võla ja omakapitali suhe (%) intressi kandvad võlakohustused/omakapital*100
Võla ja kapitali suhe (%) intressikandvad võlakohustused-raha ja pangakontod (netovõlg)/
(netovõlg+ omakapital)*100

Käesoleva aasta 9 kuuga on AS Ekspress Grupp teeninud 1,4 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit, mis on pea neli korda rohkem kui eelmise aasta tulemus. EBITDA on kasvanud aastaga 13%, moodustades 5,6 miljonit eurot. Kolmanda kvartali puhaskasumiks sai kontsern käesoleval aastal 263 tuhat eurot ja EBITDA moodustas 1,5 miljonit eurot. Paariprotsendilist langust kolmanda kvartali EBITDA kasvus võrreldes eelmise aastaga oleme suutnud kompenseerida finantskulude alanemisega, mistõttu kasvas puhaskasum aastaga kolmandas kvartalis 123%.

9 kuu lõikes on kasumi (EBITDA) kasvu näidanud pea kõik segmendid. Trükiteenuste segment on kasumi tootmise võimelt jäänud sisuliselt eelmise aasta tasemele kui normaliseerida tulemust erakorralise ühekordse kuluga teises kvartalis. Online-meedia kasumi tootmise võime on aastaga kasvanud 63%, perioodiliste väljaannete puhul 21%. Online-meedia segmendis on 9 kuu kasumi teenimise võimelt suurima kasvu teinud Delfi Eesti, kasvatades kasumit 350%. Delfi Läti on jäänud samale tasemele ning Delfi Leedu kasum tõusis 132%. Perioodiliste väljaannete segmendis on AS Eesti Ajalehed ja OÜ Hea Lugu suutnud tegevuse kasumlikuks pöörata ning teenida 9 kuuga 398 tuhat eurot kasumit varasema 18 tuhande eurose kahjumi asemel. Samuti on kasumit kasvatanud AS SL Õhtuleht. Ajakirjade kirjastused nii Leedus kui Eestis on eelmise aasta tasemele alla jäänud. 

Online-meedia segmendis on Delfi Leedu suutnud eelmise aasta EBITDA tulemust kolmandas kvartalis ületada, Delfi Läti võrdlusbaasi mõjutavad eelmise aasta septembris käivet toetanud valimiste reklaamid. Kõigi online-meedia segmendi ettevõtete tulemust mõjutavad suurenenud maksmata arvete allahindlused. Delfi Eesti puhul on tulemust mõjutanud ka ühekordsed koondamistasud, mis puudutasid ettevõtte finantsjuhtimise reorganiseerimist ja samuti olümpiamängude kajastamisega seotud suuremad komandeeringukulud. EBITDA tulemust mõjutavad Delfi Eesti puhul ka varasemalt amortisatsiooni real olnud põhivara kulum, mis tulenevalt toimetuse ja sellega seotud varade liikumisest Päevauudiste toimetuse koosseisu, moodustab nüüdsest ühe osa AS-i Eesti Ajalehed sisutootmise teenusest AS-ile Delfi. Koostöös ajakirjade kirjastaja UAB Ekspress Leidybaga esitles Delfi Leedu väga edukalt kahte uut online portaali www.cosmopolitan.lt ja www.moteris.lt, mille mõlema konkurentsivõime osas oleme väga positiivsed. Vaatamata suhteliselt nõrgale septembrile on meie nägemus viimaseks kvartaliks mõõdukalt optimistlik ning arvame, et reklaamituru  suvine pehmus ei kandu online-meedia segmendis edasi aasta viimasesse kvartalisse. 

Perioodiliste väljaannete segmendis on kolmas kvartal kahjumisse viinudnii Eesti kui Leedu ajakirjade kirjastused. Mõlema ettevõtte reklaamitulud on olnud väiksemad kui eelmisel aastal, samuti on Eesti kirjastuse tulemust mõjutanud raamatute allahindluse suurenemine. Samuti on mõlema ajakirjade kirjastuse jae- ning tellimusmüük olnud eelmisest aastast madalam. AS-i Ajakirjade Kirjastus majandustulemuse parandamiseks oleme läbi viimas mõningast korrastamist  tooteportfellis. Nii liitsime kaks nädalakirja Kroonika ja Nädal. Samuti lõpetame mõned väiksemad harvema ilmumissagedusega projektid. Oleme alustanud ka läbirääkimisi ettevõtte bürooruumide üürilepingu muutmiseks eesmärgiga saavutada aastast rendikulude kokkuhoidu. Nimetatud sammude tulemusel loodame lisaks juba realiseerunud kahe ajakirja liitumise efektile saavutada veel mõningast mõju ettevõtte majandustulemustele juba käesoleva aasta viimases kvartalis. Leedu ajakirjade kirjastuses on samuti ettevõtte juhtkonnal ülesanne optimeerida tooteportfelli.

AS-i Eesti Ajalehed majandustulemus on kolmandas kvartalis olnud suvisest reklaamituru olukorrast hoolimata tugev. Heaks toeks ettevõtte tulemustele on raamatukirjastusettevõtte OÜ Hea Lugu ja Eesti Päevalehe Eesti parimate filmide DVD projekt, mis on aidanud katta reklaamimüügist ja lehe müügist tingitud puudujääki käibes ja kasumis. Vaadates aga kogu kontserni perioodiliste väljaannete porfelli käitumist kolmandas kvartalis, siis oleme suutnud olenemata turu keerulistest oludest segmendis tervikuna hoida reklaami, lehtede müügi ja tellimusmüügi käivet ainult mõneprotsendilises languses võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga. 

Trükiteenuse segmendis vähenes kolmandas kvartalis trükikoja EBITDA 8%, kuid 9 kuu tulemus püsis sisuliselt eelmise aasta tasemel. Ettevõtte klientide struktuur ei ole olulises osas muutunud, küll aga on veelgi suurenenud ekspordi osakaal käibest.

Olulisemate sündmustena kolmandas kvartalis oli Delfi Eesti uue juhatuse esimehe määramine. Senisele juhatuse esimehele on tehtud pakkumine  jätkata AS Eesti Ajalehed juhatuse liikmena vastutades ettevõtte sisutootmisüksuse juhtimise eest. Ka kontserni raamatute kirjastamise ettevõttes OÜ Hea Lugu asus ametisse uus juhatuse esimees

Kolmandas kvartalis viidi lõpule kontserni kõigi laenukohustuste refinantseerimine uue sündikaadi poolt.  12. juulil 2012 sõlmiti uus sündikaatlaenuleping, millega refinantseeriti grupi kõik senised laenu- ja kapitalirendikohustused pankade ning liisingfirmade ees. Refinantseerimise tehing viidi lõpule 23. juulil 2012. Uue sündikaadi osapoolteks on SEB Pank ja Nordea Eesti. Selle tehingu tulemusena säästab kontsern aastas olulisel määral intressikulude näol ning lisaks jääb jooksvast kassavoost enam vaba raha kontserni käsutusse, mida on võimalik suunata uutesse investeeringutesse.  

 

Kontserni segmentide ülevaade

Segmentide peamised finantsnäitajad III kvartal 2011/2012

 (tuhandetes EUR) Müügitulu
  III kv
2012
III kv
2011
Muutus%
online-meedia 2 282 2 033 12%
perioodilised väljaanded 5 729 5 608 2%
trükiteenused 6 263 6 126 2%
kesksed tegevused 268 64 319%
segmentidevahelised elimineerimised (1 264) (862) -47%
KOKKU 13 278 12 969 2%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  III kv 2012 III kv
 2011
Muutus%
online-meedia 208 232 -10%
perioodilised väljaanded 182 190 -4%
trükiteenused 1 310 1 417 -8%
kesksed tegevused (206) (278) 26%
segmentidevahelised elimineerimised 1 3 -67%
KOKKU 1 495 1 564 -4%

 

Segmentide peamised finantsnäitajad 9 kuud 2011/2012

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  9 kuud
2012
9 kuud 2011 Muutus%
online-meedia 7 381 6 390 16%
perioodilised väljaanded 18 115 17 526 3%
trükiteenused 21 121 19 593 8%
kesksed tegevused 688 138 399%
segmentidevahelised elimineerimised (4 045) (2 569) -57%
KOKKU* 43 260 41 078 5%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  9 kuud 2012 9 kuud
 2011
Muutus%
online-meedia 1 190 729 63%
perioodilised väljaanded 595 490 21%
trükiteenused 4 402 4 464 -1%
kesksed tegevused (553) (712) 22%
segmentidevahelised elimineerimised 2 11 -82%
KOKKU* 5 636 4 982 13%

* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta.

EBITDA marginaal III kv 2012 III kv 2011
online-meedia 9% 11%
perioodilised väljaanded 3% 3%
trükiteenused 21% 23%

 

EBITDA marginaal 9 kuud 2012 9 kuud 2011
online-meedia 16% 11%
perioodilised väljaanded 3% 3%
trükiteenused 21% 23%

Segmentide EBITDA ei sisalda firmaväärtuste allahindlust. See näidatakse kesksete tegevuste all. Samuti ei kajastu segmentide tulemustes grupisisesed juhtimistasud. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid, kuna grupi juhtkond jälgib ettevõtete ja segmentide brutotulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

 

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid          

Omanik Portaal Omanik Portaal
Delfi Eesti www.delfi.ee AS Eesti Ajalehed www.ekspress.ee
  rus.delfi.ee   www.maaleht.ee
Delfi Läti www.delfi.lv   www.epl.ee
  rus.delfi.lv AS SL Õhtuleht www.ohtuleht.ee
Delfi Leedu www.delfi.lt    
  ru.delfi.lt    
Delfi Ukraina www.delfi.ua    

 

Online-meedia segment

Online-meedia segment hõlmab Delfi tegevust Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas ning samuti emaettevõtet Delfi Holding.

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  III kv
 2012
III kv
2011
Muutus%
Delfi Eesti 710 697 2%
Delfi Läti 547 468 17%
Delfi Leedu 1 004 846 19%
Delfi Ukraina 21 15 40%
muud Delfi ettevõtted 0 7 -100%
segmendisisesed elimineerimised 0 0 -
KOKKU 2 282 2 033 12%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  III kv
2012
III kv
2011
Muutus%
Delfi Eesti (59) (16) -269%
Delfi Läti 27 50 -46%
Delfi Leedu 222 98 127%
Delfi Ukraina (66) (55) -20%
muud Delfi ettevõtted 86 154 -44%
segmendisisesed elimineerimised (2) 1 -
KOKKU 208 232 -10%

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  9 kuud
2012
9 kuud
2011
Muutus%
Delfi Eesti 2 518 2 263 11%
Delfi Läti 1 639 1 423 15%
Delfi Leedu 3 162 2 649 19%
Delfi Ukraina 57 39 46%
muud Delfi ettevõtted 5 16 -69%
segmendisisesed elimineerimised 0 0 -
KOKKU 7 381 6 390 16%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  9 kuud
2012
9 kuud
2011
Muutus%
Delfi Eesti 162 36 350%
Delfi Läti 94 95 -1%
Delfi Leedu 850 367 132%
Delfi Ukraina (201) (197) -2%
muud Delfi ettevõtted 289 427 -32%
segmendisisesed elimineerimised (4) 1 -
KOKKU 1 190 729 63%

Delfi Eesti

·         Delfi jõudis oma kõigi aegade suurima külastajaskonnani  ligi 1 miljon kasutajat nädala lõikes mis on ligi 80% kõigist Eesti internetikasutajatest. Sellega on Delfi kindlustanud oma positsiooni populaarseima internetilehena Eestis ning suurendanud ka vahet oma lähimate konkurentidega.

·         Kiiresti on kasvanud Delfit mobiilist kasutavate inimeste arv. Edukalt kulgenud Olümpiamängude kajastusega tõusis mobiiltelefonist Delfit lugevate inimest arv nädalas 100 000-ni.

·         Delfi tõi turule uue asukohapõhise ilmaprognoosi , kust on võimalik vaadata ilmaprognoosi rohkem kui 5000 erineva Eesti koha kohta.

·         Ilmaprognoos käivitus ka Delfi mobiilses versioonis.

·         Uued kategooriad ja alamsaidid nagu Eesti otsib superstaari, Tähed jääl, Spordimeditsiin, Kuldne mask, Puhka Eestis, Purjetamine, Kirev maailm, Suvetüdruk, Kuldrula, Viru Folk jne.

·         Uudiste sotsaalvõrkudesse jagamise funktsionaalsus venekeelses Delfis.

2012 aasta kolmandas kvartalis Eesti internetiturul olulisi muudatusi ei olnud. Kasutajate trend jätkab sarnaselt eelmistele aastatele sügisele omast kasvu. Turul domineerivad kaks meediaväljaannet - Delfi ja Postimees.  Delfi.ee  on jätkuvalt suurima kasutajate arvuga  internetikeskkond Eestis. Stabiilselt kasvab ka Eesti Päevalehe www.epl.ee  internetiversiooni kasutajate arv, mis on ületamas iganädalaselt 200 tuhande kasutaja piiri.

Delfi Läti

·         Suverüritste kiire ja laialdane kajastamine Delfis tõi väga palju uusi lugejaid. Eriti suure lugejatearvuga oli Positivus festivali kasajastamine Delfis.

·         Delfi Easy lehekülje ediasiarendatud versiooni esitlemine.

·         Alamrubriikide (Auto, Naine, Tehnoloogia) sisuline ja funktsionaalne arendamine.

·         Toimetuse ümberkorraldused tagamaks parem uudiste edastus nädalavahetustel.

·         Delfi tõi turule uue asukohapõhise Ilmaprognoosi rubriigi.

  • Ilmaprognoos käivitus ka Delfi mobiilses versioonis.

Pärast aprillis toimunud Läti internetikasutajate üldarvu statistilist vähendamist on kogu Läti interneti kasutajate arv olnud mõõdukalt kasvav. Läti interneti kasutajate hulgas on endiselt kõige populaarsemad veebilehed e-maili keskkond Inbox ja sotsiaalvõrgustik Draugiem. Delfi Läti (Delfi.lv) on jätkuvalt kõige külastatavam uudisteportaal. Suurima külastajate arvu kasvu kolmandas kvartalis on teinud apollo.lv.

Delfi Leedu

·         Koostöös Ekspress Leidybaga lansseeriti augusti alguses Cosmopolitani portaal www.cosmopolitan.lt ning oktoobris portaal www.moteris.lt.

·         Ettevalmistused www.panele.lt portaali avamiseks.

·         Delfi tõi turule uue asukohapõhise Ilmaprognoosi rubriigi.

·         Ilmaprognoos käivitus ka Delfi mobiilses versioonis.

Leedu internetikasutajate hulgas on Delfi Leedu endiselt vaieldamatu turuliider omades jätkuvalt üle miljoni unikaalse kasutaja. Sarnaselt Lätile korrigeeriti statistilist internetikasutajate üldarvu 2012 aasta suvel, mis vähendas kõikide internetiportaalide kasutajate arvu. Delfi on selle järgselt kasvatanud oma kasutajate arvu septembriks selle aasta kõrgeimale tasemele. Vaatamata Schibsted’i agressiivsele laienemisele Leedus, on Delfi ja 15min vahe viimastel kuudel kasvanud Delfi kasuks ja  septembris 2012 on Delfil ligi 200 tuhat kasutajat rohkem kui 15min.lt.

Delfi Ukraina

·         Marketingiaktsioonid sotsiaalmeedias ja koostööprojektid raadio ja telekanalitega tõstmaks Delfi nähtavust turul.

·         Alates septembrist on suurendatud naistele mõeldud sisu tootmist tulenevalt Delfi.ua kasutajate profiilist.

Aruande esitamise hetkeks ei ole avalikustatud veel septembri külastajate andmeid, seega septembri numbrid on graafikul samad kui augustis.

Ukraina internetiturul jätkub erinevate ärimudelite otsimine. Sellest tulenevalt on suuremad internetikeskkonnad muutnud oma strateegiaid ja osaliselt lõpetanud või oluliselt vähendanud uute kasutajate saamiseks mõeldud internetiliikluse ostmise. See on avaldunud juhtivate portaalide külastatavuse olulises vähenemises kolmandas kvartalis. Delfi.ua ei ole oma kasutajaskonna kasvatamise nimel selliseid võtteid kasutanud ja jätkab orgaanilisel teel kasvamist.

 

Perioodiliste väljaannete segment

Perioodiliste väljaannete segmenti kuuluvad ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastusettevõtted. Samuti kuulub siia segmenti perioodika kojukandega tegelev AS Express Post.

1. oktoobril 2011 ühinesid Eesti Päevalehe AS ja AS Eesti Ajalehed. Samal kuupäeval toimus ühinenud ettevõtete raamatukirjastamise osakonna eraldumine eraldiseisvaks juriidiliseks ettevõtteks OÜ Hea Lugu, mis jäi AS-i Eesti Ajalehed tütarettevõtteks. 1. novembrist 2011 toimus ühisettevõtete AS-i SL Õhtuleht ja AS-i Linnaleht ühinemine ning 1. jaanuarist 2012 on ühendatud Uniservice OÜ ja AS Ajakirjade Kirjastus. 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  III kv 2012 III kv 2011 Muutus%
AS Eesti Ajalehed** 3 038 2 884 5%
AS SL Õhtuleht* 879 816 8%
AS Ajakirjade Kirjastus* 916 949 -3%
UAB Ekspress Leidyba 632 646 -2%
AS Express Post* 532 559 -5%
Uniservice OÜ* 0 1 -100%
segmendisisesed elimineerimised (268) (247) -9%
KOKKU 5 729 5 608 2%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  III kv 2012 III kv 2011 Muutus%
AS Eesti Ajalehed** 159 138 15%
AS SL Õhtuleht* 58 28 107%
AS Ajakirjade Kirjastus* (41) 1 -4200%
UAB Ekspress Leidyba (38) 0 -
AS Express Post* 44 59 -25%
Uniservice OÜ* 0 5 -100%
segmendisisesed elimineerimised 0 (41) -
KOKKU 182 190 -4%

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  9 kuud 2012 9 kuud 2011 Muutus%
AS Eesti Ajalehed** 9 471 9 431 0%
AS SL Õhtuleht* 2 754 2 517 9%
AS Ajakirjade Kirjastus* 3 010 2 984 1%
UAB Ekspress Leidyba 1 987 2 074 -4%
AS Express Post* 1 712 1 767 -3%
Uniservice OÜ* 0 9 -100%
segmendisisesed elimineerimised*** (819) (1 256) 35%
KOKKU 18 115 17 526 3%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  9 kuud 2012 9 kuud 2011 Muutus%
AS Eesti Ajalehed** 398 (18) 2311%
AS SL Õhtuleht* 193 141 37%
AS Ajakirjade Kirjastus* (57) 62 -192%
UAB Ekspress Leidyba (110) 2 -5600%
AS Express Post* 173 207 -16%
Uniservice OÜ* 0 1 -100%
segmendisisesed elimineerimised*** (2) 95 -
KOKKU 595 490 21%

*Ühisettevõtetest proportsionaalne osa

** Võrreldavuse huvides on AS-i Eesti Ajalehed all näidatud AS Eesti Ajalehed, Eesti Päevalehe AS (mõlemas aastas 100%) ja OÜ Hea Lugu andmed liidetuna.

*** Segmendisisesed elimineerimised 2011 I pa müügitulus kui ka EBITDA-s sisaldavad jaanuari ja veebruari Eesti Päevalehe AS-i 50% osaluse elimineerimist.

Vaatamata kesisele suvele perioodiliste väljaannete segmendi tulud 2012 kolmandas kvartalis kasvasid 2%, kuid EBITDA kasvu võrreldes eelmise aastaga ei tulnud. Tulusid aitasid kasvatada endiselt Linnalehe lisandunud müügitulu ning edukas Eesti filmiklassika DVD-sari.

 

Eesti ajalehtede tiraaž 2011-2012

Eesti ajalehtede turul ei ole 2012 kolmandas kvartalis ajalehtede tiraažides olulisi muutusi toimunud. Päevalehtede turul on kolmandas kvartalis läbi tehtud traditsiooniline suvekuudele iseloomulik tiraažide langus. Sellest on kõige paremini taastunud Eesti Päevaleht, kes võrreldes 2012 aasta augustiga on kasvatanud oma tiraaži 1600 eksemplari võrra. Võõreldes eelmise aasta sama ajaga on kõigi väljaannete puhul tiraaž langenud – kõige vähem Eesti Päevalehel (-300 eksemplari) ja kõige rohkem Postimehel        (-1200 eksemplari). Pikemaajaliste trendidena jätkub ajalehtede tiraažide väike langus sarnaselt muule maailmale.

Eesti ajalehtede lugejaskond 2011-2012

Paberlehtede lugejauuringu partneri vahetuse tulemusena ei ole statistiliselt korrektne võrrelda 2011 ja 2012 andmeid absoluutarvudes, kuid trendi järgimiseks on need pandud samale graafikule.  Päevalehtede lugejate arv on kogu aasta vältel oluliselt kõikunud kõigil väljaannetel. Nädalahtede (Maaleht, Eesti Ekspress) lugejaskond on seevastu püsinud suhteliselt stabiilne ja Maalehe puhul isegi stabiilselt kasvav. Jätkuvalt on grupi erilise tähelepanu all digitaalsete ajalehtede arendamine, milliste lugejate arv ei kajastu ülaltoodud graafikul.

 

Trükiteenuste segment

AS-i Ekspress Grupp kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on Eesti üks suurim trükkimisega tegelev ettevõte Eestis. Printall on võimeline trükkima nii ajalehti (coldset) kui ka ajakirju (heatset).

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  III kv 2012 III kv 2011 Muutus%
AS Printall 6 263 6 126 2%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  III kv 2012 III kv 2011 Muutus%
AS Printall 1 310 1 417 -8%

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  9 kuud 2012 9 kuud 2011 Muutus%
AS Printall 21 121 19 593 8%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  9 kuud 2012 9 kuud 2011 Muutus%
AS Printall 4 402 4 464 -1%

 

Tänu maksimaalse tootmisvõimsuse saavutamisele tippkuudel, on trükikojal üha keerulisem saavutada samas suurusjärgus kasvu võrreldes eelmise aastaga. Jätkuv sisendite kallinemine mõjutab EBITDA-d, kuid marginaal püsib endiselt kõrge. 2011. aasta kolmanda kvartali võrdlusbaas oli kõrge seoses kliendi pikemaajalisest paberikokkuhoiust tekkinud säästu jagamisest saadud tulu tõttu. Kasvu veab endiselt eksport. Kolmandas kvartalis omistati Printallile ISO 9001 juhtimissertifikaat ja ISO 14001 keskkonnasertifikaat.

 Trükiteenuste geograafiline jaotus

  III kv 2012 III kv 2011 Muutus%
Eksport 4 228 4 061 4%
Soome 749 593 26%
Rootsi 1 099 1 022 8%
Norra 746 714 4%
Venemaa 670 910 -26%
Taani 171 130 32%
Leedu 162 179 -9%
muu eksport 631 513 23%
Eesti 2 035 2 065 -1%
Käive kokku 6 263 6 126 2%
sh kontsernisisene müük 870 921 -6%
sh kontserniväline müük 5 393 5 205 4%

 

  9 kuud 2012 9 kuud 2011 Muutus%
Eksport 14 574 13 061 12%
Soome 2 207 1 560 41%
Rootsi 4 410 3 566 24%
Norra 2 079 2 167 -4%
Venemaa 2 689 3 077 -13%
Taani 486 559 -13%
Leedu 536 551 -3%
muu eksport 2 167 1 581 37%
Eesti 6 547 6 532 0%
Käive kokku 21 121 19 593 8%
sh kontsernisisene müük 2 870 2 959 -3%
sh kontserniväline müük 18 251 16 634 10%

 

Trükiteenused ja keskkond

Lisaks majanduslikult väga efektiivsele ettevõttele keskendutakse Printall AS-s ka keskkonnateadlikule tootmisele.

Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta Taaskasutaja auhinna, kuna ettevõte suunab taaskasutusse 95% tekkivatest jäätmetest.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid.

Samuti on Printallil FSC ja PEFC Chain of Custody (COC) sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele trükitööstuses.

Nimetatud sertifikaadid on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaadid, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele omistatakse sellised sertifikaadid, toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist.

Printall AS hoolib keskkonnast ja kasutab rohelist energiat. POWERED BY GREEN sertifikaat kinnitab, et ettevõte ostab elektrienergiat, mille tootmisel on kasutatud vähemalt 70% taastuvaid energiaallikaid.

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.09.2012 31.12.2011
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 2 742 2 729
Nõuded ja ettemaksed 6 848 6 921
Varud 2 424 2 833
Kokku 12 014 12 483
Müügiootel põhivara 40 40
Käibevara kokku 12 054 12 523
Põhivara    
Tähtajaline hoius 98 98
Nõuded ja ettemaksed 123 167
Materiaalne põhivara 15 437 16 751
Immateriaalne põhivara 51 265 51 970
Põhivara kokku 66 923 68 986
   VARAD KOKKU 78 977 81 509
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 4 955 5 436
Võlad ja ettemaksed 8 796 11 111
Lühiajalised kohustused kokku 13 751 16 547
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 25 126 26 397
Muud pikaajalised võlad 121 1
Tuletisinstrumendid 0 176
Pikaajalised kohustused kokku 25 247 26 574
Kohustused kokku 38 998 43 121
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 17 878 17 878
Ülekurss 14 277 14 277
Reservid 740 480
Jaotamata kasum 7 078 5 749
Valuutakursi muutuste reserv 6 4
Omakapital kokku 39 979 38 388
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 78 977 81 509
       

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

 
(tuhandetes EUR)
 
III kv 2012 III kv 2011 9 kuud 2012 9 kuud 2011
Müügitulu 13 278 12 969 43 260 41 078
Müüdud toodangu kulu (10 600) (10 090) (33 987) (32 194)
Brutokasum 2 678 2 879 9 273 8 884
Turunduskulud (559) (499) (1 610) (1 449)
Üldhalduskulud (1 537) (1 740) (4 837) (5 153)
Muud ärikulud (28) (45) (130) (198)
Muud äritulud 122 120 405 322
Kasum osaluse müügist ühisettevõttes 0 0 0 1 540
Ärikasum 676 715 3 101 3 946
Intressitulud 0 13 5 34
Intressikulud (301) (554) (1 343) (1 689)
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest  (16) 73  (2)  (29)
Muud finantskulud (59) (34) (103) (106)
Kokku finantstulud/kulud  (376)  (502)  (1 443)  (1 790)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt  (3)  (33)  (34)  (43)
Kasum/(kahjum)  enne tulumaksustamist 297 180 1 624 2 113
Tulumaksu(kulu) (34) (62) (211) (212)
Aruandeperioodi  kasum/(kahjum) 263 118 1 413 1 901
Aruandeperioodi  puhaskasumi/(-kahjumi) jaotus:        
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist / (kahjumist) 263 118 1 413 1 901
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist/ (kahjumist) 0 0 0 0
Muu koondkasum/(-kahjum)        
Realiseerimata kursivahed 15  (73) 2 35
Kasum riskimaandamisinstrumendi väärtuse muutusest 46 42 176 371
Muu koondkasum/(-kahjum) kokku 61  (31) 178 406
Aruandeperioodi koondkasum/ (-kahjum) 324 87 1 591 2 307
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist / (kahjumist) 324 87 1 591 2 307
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist/ (kahjumist) 0 0 0 0
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta 0,01 0,00 0,05 0,06

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 9 kuud 2012 9 kuud 2011
Rahavood äritegevuses    
Aruandeperioodi ärikasum (-kahjum) 3 101 3 946
Korrigeerimised:    
Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 534 2 576
Kasum osaluse müügist 0 (1 540)
Kasum (-) kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest 27 (12)
Muutus käibekapitalis:    
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (76) (332)
Varude muutus 409 267
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (2 272) (1 705)
Rahavoog põhitegevusest 3 723 3 200
Makstud ettevõtte tulumaks (90) (98)
Makstud intressid (1 343) (1 800)
Rahavood äritegevuses kokku 2 290 1 302
Rahavood investeerimistegevuses    
Tütarettevõtete ja ühisettevõtete ost 0 (26)
Muude finantsinvesteeringute ost (15) 0
Saadud intressid 5 34
Põhivara soetamine (584) (575)
Põhivara müük 37 43
Antud laenud (1) (25)
Antud laenude tagasimaksed 182 124
Rahavood investeerimistegevuses kokku (376) (425)
Rahavood finantseerimistegevuses    
Tasutud kapitalirendi maksed (390) (921)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus 1 347 1 131
Saadud laenud (sh. faktooring) 0 170
Saadud laenude tagasimaksed (2 857) (2 417)
Rahavood finantseerimistegevuses kokku (1 900) (2 037)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 14 (1 160)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 729 2 767
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 742 1 607

 

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee


EG_III_kvartal_2012_EST.pdf