English Estonian
Avaldatud: 2010-05-13 08:00:00 CEST
Nordecon
Kvartaliaruanne
2010 I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Tegevusaruanne                                 


Toimunud muudatused Kontserni äritegevuses I kvartalis 2010        
  

Toimunud muudatused äritegevuses Eestis                
    
Kontserni äritegevuses Eestis ei ole toimunud olulisi muudatusi
võrreldes 2009. 
aasta IV kvartaliga. 2009. aasta lõpuks oli Kontsern läbi
viinud kõik olulisemad
ümberstruktureerimisega seotud toimingud. 2010. aastat
alustati põhitegevust  
läbi kahe, vastavalt hoonete ja rajatiste
ehitamisele spetsialiseerunud,    
alamkontserni Nordecon Ehitus ja
Nordecon Infra. Kontserni emaettevõte tegutseb 
valdusettevõttena, Kontserni
strateegilise juhtimise ja kontserniüleste     
tugiteenuste osutamisega. 
                           

Toimunud muudatused
äritegevuses välisturgudel                 
Läti       
                               
Kontsern
sisenes Läti turule 2007. aasta alguses, kui läbi OÜ Kaurits soetamise 
saadi
osa Lätis registreeritud sidusettevõttest SIA Abagars (hilisemalt
Nordecon
Infra SIA). Hilisemate huvide konfliktide vältimiseks soetas Kontsern
     
enamusosaluse Lätis registreeritud ettevõttes 2008. aasta mais.
Ettevõtte    
põhiliseks tegevusalaks oli vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitamine. Ärimaht 
Lätis kasvas kiiresti ning ettevõte teostas mitmeid
olulise suurusega avaliku  
sektori hankeid. Paraku kaasnes ettevõtte kiire
kasvuga ka tegevusriskide    
suurenemine ning viimane asjaolu koosmõjus
majanduskeskkonna drastilise     
muutusega muutis ettevõtte tegevuse
2009. aasta II poolaastaks kahjumlikuks.  
Läti majanduse üldine halvenemine
tõi kaasa probleemid raha laekumisel     
projektidest, kus muuhulgas
olid osapoolteks ka riigi või kohaliku       
omavalitsusega seotud
tellijad.                         

Nordecon
International AS juhatus otsustas veebruaris 2010 müüa kogu 56%
suuruse
osaluse tulevikus ettenähtavalt kahjumlikult tegutsevas Läti
ettevõttes
Nordecon Infra SIA. Osa müüdi eraisikust vähemusaktsionärile. Peale
tehingut ei
oma Kontsern osalust üheski Lätis registreeritud ettevõttes.
Tehingu
finantsarvustuslikku mõju on täpsemalt kirjeldatud vahearuande lisas
4.
Kontsern jätkab lähiaastatel äritegevust Lätis projektipõhiselt läbi
Eesti
tütarettevõtete, tehes seda vajadusel koos partneritega. Projektipõhise
töö
jätkumise eelduseks on kasumlike projektide olemasolu. 

Valgevene   
                                
Kontsern on
sõlminud ühe Soome toiduainetetööstuse ettevõttega lepingu viimasele
kuuluva,
Valgevenes asuva, tehasehoone ehitamiseks. Kontsern teostab töid läbi 

Valgevenes registreeritud ettevõtte Eurocon Stroi IOOO. Kontserni 100%
suuruse 
osalusega ettevõtte asutamistoimingud jõudsid lõpule 2010. aasta
jaanuaris.   
Valgevene turul on Kontsern tegutsev hetkel ainult mainitud
projekti raames.  
Sarnase strateegiaga sisenes Kontsern Ukraina turule
rohkem kui kümme aastat  
tagasi, kus eelistatud olid projektid, mille
tellijaks Põhjamaades- või     
Baltikumis tegutsevad tuntud ettevõtted.
Kontsern ei ole hetkel läbirääkimistes 
muude projektide alustamiseks ning
Kontserni arengustrateegia kohaselt ei ole  
Valgevene turule sisenemine
2010. aastal prioriteediks. Käesolevat aastat ning 
antud projekti
läbiviimist kasutatakse turu tundmaõppimiseks ning hilisemateks 

analüüsideks.                                
 

Ukraina                                 
   
Kontserni äritegevuses Ukrainas ei ole toimunud olulisi muudatusi
võrreldes   
2009. aasta IV kvartaliga.                   
        


Olulisemad muudatused Kontserni struktuuris I kvartal
2010           

Nordecon International              
               
Jaanuaris lõpetati toimingud, mille kohaselt
Nordecon International AS koos   
Nordecon Ehitus AS-ga asutas Valgevenes
ettevõtte Eurocon Stroi IOOO. Asutajate 
osalused ettevõttes on vastavalt 70%
ja 30%. Ettevõte asutati projektipõhise  
ehituslepingu teostamiseks. Kuna
Valgevene on Kontserni üks potentsiaalne    
sihtturg siis vastavalt
strateegiale kuulub enamusosalus nimetatud       
tütarettevõttes
Kontserni emaettevõttele.                    

Veebruaris
müüs Nordecon International AS oma 56%-lise osaluse Läti      

tütarettevõttes Nordecon Infra SIA koos selle tütarettevõtetega. Ettevõtte
müüdi
kontsernivälisele senisele vähemusaktsionärile. Peale tehingut ei oma
Kontsern 
osalust üheski Lätis registreeritud ettevõttes.          
      

Eston Ehitus                          
        
Märtsis asutas AS Eston Ehitus tütarettevõtte OÜ Kaasa Vara.
Osaühingu     
osakapital on 40 tuhat krooni (3 tuhat eurot). Ettevõttes
ei toimu hetkel    
äritegevust. Ettevõte asutatud AS Eston Ehitus oluliste
võlgnike kohta     
kinnitatud saneerimiskavade teostamiseks.      
             

Eurocon Ukraine TOV               
               
Märtsis 2010 müüs Eurocon Ukraine TOV oma 99%
suuruse osaluse tütarettevõttes  
Bukovina Development TOV. Nimetatud
ettevõttes ei olnud toimunud äritegevust.  
Peale tehingut ei oma Kontsern
osalust Bukovina Development TOV-s.       

Bilansipäeva järgsed
muudatused Kontserni struktuuris              

Nordecon
International                             

Aprillis müüs Nordecon International AS kontsernisisese tehinguga 100% oma  
 
Soomes registreeritud tütarettevõtte Estcon OY aktsiatest Kontserni
ettevõttele 
Nordecon Betoon OÜ. Nordecon Betoon OÜ hakkab läbi tütarettevõtte
teostama   
Soomes betoneerimistöid. Kuna Soome ei ole Kontserni üks
sihtturge siis     
välismaise tütarettevõtte müümine emaettevõtte alt ei
ole vastuolus üldise   
osaluste omamise strateegiaga.           
              


2010. aasta I kvartali majandustulemuste
kokkuvõte               

Kontserni kasumlikkus        
                      
Nordecon International kontserni
brutokasum 2010. aasta I kvartalis moodustas  
-23,7 miljonit krooni (-1,5
miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli     
brutokasumi suuruseks
36,9 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot). Kontserni   
kahjumliku tegevuse
I kvartalis põhjustasid koosmõjus nii ehitustegevuse    
sesoonsus,
ebasoodsad ilmastikumõjud kui ka järjest tihenenud konkurents.   

Brutokasumi kujunemise sesoonsust iseloomustab alltoodud tabel:       
 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
% aastas teenitud   |  I KV |   II KV |  III KV |  IV KV |  Kokku
|
| brutokasumist     |     |      |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2006         |   10% |    20% |   33% |   37% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2007         |   13% |    30% |   26% |   31% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2008         |   28% |    38% |   20% |   13% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2009         |   27% |    35% |   59% |   -21% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Möödunud
talv oli ehitusettevõtetele võrreldes eelmiste aastatega märgatavamalt

raskem. Lumerohkus ja temperatuurikõikumised ei võimaldanud teha töid
suuremal 
osal pooleliolevatel projektidel või alustada ettevalmistustöödega
uutel. Samas 
kandsid ettevõtted töös olevate projektide arvust ja tööde
seiskumisest     
sõltumata põhitegevusega seotud püsikulusid. Teisalt
mõjutas pikk ning lumerohke
talv oluliselt teehooldusega tegelevaid
ettevõtteid, kelle töömahust valdav   
enamus langeb nimelt mainitud
perioodi. Fikseeritud hooldushindadega lepingute 
täitmine osutus käesoleva
aasta I kvartalis selgelt kahjumlikuks, kuna reaalsed 
lumekoristus- ja
jäätõrjetööd teedel osutusid tavapärasest töömahukamaks ning 

aeganõudvamaks.                               
 

Jättes kõrvale sesoonsed mõjud, on jätkunud 2008. majandusaastal alguse
saanud 
brutokasumlikkuse väheneminetingituna ärikeskkonna märkimisväärsest 
     
halvenemisest. Rentaablusnäitajate vähenemiseni (kõikidel Kontserni
      
tegutsemisturgudel) on võrreldava perioodi suhtes viinud eelkõige
toimunud järsk
langus nõudluses. Spetsiifiliselt väljendub see peamiselt
järjest kasvanud   
ehitusvõimsuse ülejäägis võrrelduna pakutavate uute
ehitusprojektide hulgaga.  
Kõikide ehitusettevõtete ärivajaduste
rahuldamiseks ebapiisav nõudlus on    
avaldanud järjest kasvavat survet
ka hindade langetamiseks. Kontserni eesmärk on
läbi sisemiste protsesside
ümberkujundamise (teenuste sisseostmise tõhustamine, 
kulude kokkuhoid jms)
ning ehitusturul välja joonistuvate uute trendide valguses
hoida
brutokasumlikkust selliselt, et oleks tagatud positiivne ärikasum aastas 

tervikuna.                                  
 

Negatiivse brutokasumi tõttu I kvartalis ei suutnud Kontsern katta oma  
   
üldhalduskulusid, mis moodustasid 18,3 miljonit krooni (1,2 miljonit
eurot).  
Võrreldes eelmise aasta I kvartaliga on Kontsern vähendanud oma
üldhalduskulusid
51%. Sesoonsusest tingitud müügitulu oodatust suurema languse
tõttu moodustas  
üldkulude osakaal müügitulust 10,4% (2009 I kvartal: 5,3%).
Siiski peaks    
juhtkonna hinnangul konkreetsete kulude kokkuhoiumeetmete
rakendamine Kontserni 
üldhalduskulusid aastas vähendama mullusega võrreldes
täiendavalt ligi     
kolmandiku võrra, mis omakorda tagab aasta baasil
üldkulude suurusjärgu     
juhtkonna poolt eesmärgistatud 5% tasemel
müügitulust.             

Eelnevast tulenevalt kujunes
Kontserni ärikasumiks esimeses kvartalis -45,6   
miljonit krooni (-2,9
miljonit eurot) (2009 I kvartal: -3,5 miljonit krooni/-0,2
miljonit eurot).  
                              

Kontserni
puhaskasumiks kujunes -25,1 miljonit krooni (-1,6 miljonit eurot).  

Ärikahjumit vähendas teenitud ühekordne finantstulu seoses kahjumliku Läti  
 
äritegevuse müügiga (vt täpsemalt vahearuande Lisa 4). Kontserni
emaettevõtte  
Nordecon International AS aktsionäride puhaskasumiks kujunes
-20,6 miljonit   
krooni (-1,3 miljonit eurot).               
           

Kontserni rahavood                  
             
2010. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog oli
36,9 miljonit krooni (2,4  
miljonit eurot), mis on märgatavalt parem
aastatagusest negatiivsest rahavoost 
-79,6 miljonit krooni (-5,9 miljonit
eurot). Positiivse laekumiseni viis    
eelkõige tõhus töö hankijatega
eelnevatel perioodidel teostatud tööde eest   
tasumisel, projektipreemiate
maksete vähenemised töötajatele (teenitud     
brutokasum ei võimaldanud
preemiat maksta), aga ka 2009. aastal alustatud    
projektide
maksetähtaegade lükkumine käesolevasse aastasse (nt
riigieelarvelised
asutused). Hoolimata eeltoodust on pikenenud klientide
lepingulised       
maksetähtajad (eriti avaliku sektori projektide
osas) ning üldisest       
majandusolukorrast tingituna esineb
laekumistel ka märkimisväärseid viivitusi, 
mis ületavad kokkulepitud
maksetähtaegasid. Positiivse äritegevuse rahavoo   
säilitamine sõltub nii
Kontserni kohanemisvõimest uuenenud ärikeskkonnaga (nt  
maksetähtajad
allhankijatele) kui ka tegevuskulude kokkuhoiu ulatusest.    


Investeerimistegevuse rahavoog 2010. aasta I kvartalis oli -7,4 miljonit
krooni 
(-0,5 miljonit eurot), kui võrreldaval perioodil moodustas raha
väljaminek -75,2
miljonit krooni (-4,8 miljonit eurot). Investeerimistegevuse
väljaminekutest  
olulise osa (-9,9 miljonit krooni/-0,6 miljonit eurot)
moodustas raha väljaminek
seoses tütarettevõte Nordecon Infra SIA müügiga ja
konsolideerimise       
lõpetamisega.                  
                

Finantseerimistegevuse rahavoog oli -61,2
miljonit krooni (-3,9 miljonit eurot).
Võrreldaval perioodil oli vastav
näitaja 38,2 miljonit krooni (2,4 miljonit   
eurot). Finantseerimistegevuse
struktuurimuutuse on põhjustanud võõrkapitali  
märksa vähesem kaasamine
ning olemasolevate laenukohustuste täitmisega seotud  
tagasimaksed.     
                             

Olulisemad
suhtarvud ja näitajad                        
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja      |  3k 2010 |  3k 2009 |  3k 2008 |   2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate  |  30 756 |  30 756 |  30 756 |  30 756
|
| arv, tk (1)         |    728 |    728 |    728 |   
728
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta   |   -0,67 |   0,23 |   1,50 |   -1,49
|
| (EPS), krooni        |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta   |   -0,04 |   0,01 |   0,10 |   -0,09
|
| (EPS), eurot         |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu kasv        |  -70,2% |  -23,6% |   38,2% |  -37,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv    |    745 |   1 223 |   1 102 |   1 128
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta,   |    236 |    483 |    702 |   2 144
|
| tuhat krooni         |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta,   |    15 |    31 |    45 |    137
|
| tuhat eurot         |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr      |   29,6% |   16,7% |   13,6% |   15,0%
|
| müügitulust, %        |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr     |   10,4% |   6,3% |   5,6% |   5,2%
|
| müügitulust, %        |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
EBITDA, tuhat krooni     |-30 791(2) |  14 813 |  77 166 | 4 308(2)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat eurot     |  -1 968 |    947 |   4 932 |    275
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, %  |  -17,5% |   2,5% |   10,0% |   0,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr       |  -13,5% |   6,2% |   13,1% |   5,6%
|
| müügitulust, %        |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr müügitulust, |  -25,9% |   -0,6% |   7,9% |   -5,2%
|
| %              |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma     |  -25,9% |   -0,7% |   7,6% |   -5,4%
|
| varamüügi kasumita, %    |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr       |  -14,3% |   -0,1% |   5,8% |   -3,7%
|
| müügitulust, %        |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Investeeritud kapitali    |   -1,7% |   0,5% |   3,9% |   -4,1%
|
| tootlus, %          |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vara tootlus, %       |   -2,6% |   -0,2% |   2,8% |   -6,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %    |   -3,6% |   -0,1% |   5,4% |  -11,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %    |   44,0% |   37,5% |   38,0% |   37,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus       |   22,8% |   31,8% |   18,9% |   26,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste   |   1,74 |   1,28 |   1,65 |   1,47
|
| kattekordaja         |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
               | 31.03.201 | 31.03.200 | 31.03.200 | 31.12.200
|
|               |     0 |     9 |     8 |    
9
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  | 1 386 332 | 1 714 175 | 3 368 680 | 1 530 661
|
| tööde mahud, tuhat krooni  |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  |  88 603 |  109 556 |  215 298 |  97 827
|
| tööde mahud, tuhat eurot   |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
(1)
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate

arv pärast fondiemissioone                          
 
(2) EBITDA arvutamisel on lisaks kulumile loetud mitterahaliseks kuluks ka
alla 
hinnatud firmaväärtused.                        
   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Puhaskasumi määr müügitulust =    
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | Aruandeperioodi puhaskasum /    
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | Müügitulu            
  |
| aktsiate arv             | Investeeritud kapitali tootlus
=   |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | (Kasum enne tulumaksustamist
+    |
| / Keskmine töötajate arv       | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Tööjõukulud / Müügitulu       | omakapital)  
           |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust | Vara tootlus
= Ärikasum / Perioodi  |
| = Üldhalduskulud / müügitulu     | keskmine
vara kokku          |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum      |
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| EBITDA määr müügitulust = EBITDA / 
| puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| Müügitulu             
 | omakapital kokku           |
| Brutokasumi määr müügitulust = 
  | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| Brutokasum / Müügitulu    
   | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Ärikasumi määr müügitulust =
    | kokku                 |
| Ärikasum / Müügitulu   
     | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Ärikasumi määr ilma
varamüügi    | kohustused - raha ja raha       |
| kasumita =
(Ärikasum - põhivara   | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused + omakapital)       
|
| / Müügitulu             | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
|                   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
|                   | kohustused kokku 
          
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Majandustegevus
geograafiliste turgude lõikes                  
Kontserni
poolt teenitud müügitulu väljaspool Eestit moodustas 2010. aasta I  

kvartalis ligikaudu 4% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli  
 
välisturgude osakaal ligikaudu 17%. Vähenemine tuleneb Kontserni otsusest
müüa 
äritegevus Lätis 2010. aastal (vt ka tegevusaruande peatükki „Toimunud 
    
muudatused Kontserni äritegevuses I kvartalis 2010“). Samuti puudub
võrreldes  
eelmise perioodiga Kontsernil müügitulu Leedust. Kontserni
müügitulu osakaal  
Ukrainast on jäänud võrreldes eelmise perioodiga samale
tasemele. Kontserni   
nägemust edasisest äritegevusest Läti, Leedu ja
Ukraina turul on selgitatud   
tegevusaruande peatükis „Väljavaated
Kontserni tegutsemisturgudele“.      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
           |  3k 2010 |   3k 2009 |   3k 2008 |    2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti         |    96% |     83% |     82% |     86%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina        |     4% |     3% |     16% |     3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu         |     0% |     2% |     2% |     0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti         |     0% |     12% |     0% |     11%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Müügitulu
hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud    

Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis 
 
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Ehkki välisturgude
osakaalu
kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti pikemas
perspektiivis,  
keskendutakse lähiajal suuresti koduturule ning võimaluste
ärakasutamisele   
keskkonnas, mida tuntakse hästi ja kus riske vähem.   
            


Majandustegevus 2010. aasta I kvartalis
tegevusvaldkondade lõikes        
Nordecon International kontsern on
keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse   
projektijuhtimisele ja
peatöövõtule. Kontsern tegutseb muuhulgas äri- ja    
tööstushoonete
ehitamise, teedeehituse ja -hoolduse, keskkonnaehituse,     
betoonitööde
ja kinnisvaraarenduse vallas.
                   

Kontserni müügitulu 2010. aasta I kvartalis oli 176,0 miljonit krooni (11,2 
 
miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 590,7
  
miljonit krooni (37,8 miljonit eurot), on müügitulu vähenenud 70%.
Müügitulu  
vähenemist on mõjutanud eelkõige ehitusturul toimunud nõudluse
oluline     
vähenemine kõikidel Kontserni tegutsemisturgudel, kuid
aruandeperioodil     
peamiselt ka lumerohke ja külm talv.
Ilmastikutingimuste tõttu kannatas eelkõige
rajatiste segment, kus enamus töid
toimub välistingimustes. Samuti mõjutas   
müügitulu absoluutnumbrit
jätkuvalt konkurentsisurvest tulenenud ehitushindade 
alanemine.       
                            

Kontserni üheks
eesmärgiks on hoida ärisegmentide (hooned ja rajatised)     
esindatus
müügitulus tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja   
tagada
paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus 

mõnda ärisegmenti on tabanud tegevusmahtude langus. Arvestades hinnanguid  
 
korterite nõudlusele, jääb ka järgnevatel aastatel korterelamute ehitamise 
  
osakaal kogumüügist strateegiliselt määratud 20% piiresse.        
   

Segmentide müügitulu                         
     
2010 I kvartalis ületas hoonete segmendi müügitulu selgelt
rajatiste oma.    
Tegemist on omamoodi paradoksaalse olukorraga kuna
ehitusturul on juba pikemat 
aega olnud suurem osa pakkumistest rajatiste
valdkonnas (riigi ja EL fondide  
toel ehitatavad projektid). Sarnast
olukorda peegeldab ka Kontserni teostamata 
tööde portfelli jääk, kus 77%
pooleliolevatest ehituslepingutest on seotud   
rajatiste segmendiga.
Esimese kvartali müügitulu vastav jaotus on aastat    
tervikuna vaadates
Kontserni juhtkonna hinnangul ajutine ning rajatiste osakaalu
suurenemine
järgmiste kvartalite jooksul prognoositav. Hoonete müügitulu suurema
osakaalu
tingisid peamiselt I kvartalis valitsenud, ja eelkõige rajatiste   

segmenti mõjutanud ilmaolud. Kui hoonete segmendis oli võimalik teha mitmeid 
 
töid ka sisetingimustes, siis erakordselt lumerohkel ja külmal talvel on
näiteks
teede, keerulisemate rajatiste ja välistrasside kvaliteetne ehitamine 
     
praktiliselt võimatu.                        
      

Aasta esimesel kolmel kuul moodustas hoonete ja rajatiste
segmentide müügitulu 
kokku vastavalt 126,0 ja 48,5 miljonit krooni (8,1 ja
3,1 miljonit eurot). Aasta
tagasi olid vastavad näitajad 339,5 ja 246,5
miljonit krooni (21,7 ja 15,8   
miljonit eurot).             
                   

Müügitulu jaotus segmentides*     
                    
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Ärisegmendid         | 3k 2010 |  3k 2009 |  3k 2008 |   2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned            |   72% |    58% |    80% |    45%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised           |   28% |    42% |    20% |    55%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
Tulenevalt rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IFRS 8         

„Tegevussegmendid“ jõustumisega on Kontsern muutnud raamatupidamisaruandes  
 
segmentide käsitlust. Ukraina hoonete segment, mis raamatupidamise
vahearuandes 
on esitatud eraldiseisvalt, kuulub tegevusaruandes hoonete
segmendi koosseisu. 
Tegevusaruande segmendiinfo ei sisalda
raamatupidamisaruande „muud segmendid“  
müügitulu.             
                      

Segmendisisene müügitulu    
                        
Hoonete segmendi siseselt on
tööde jagunemine oluliselt erinev võrreldes    
aastatagusega. Ka
ajalooliselt väljakujunenud aasta keskmistega on erinevused  
märgatavad.
Peamisi põhjuseid on kaks. Projektide nappus turul sunnib     

ettevõtteid konkureerima kõikides valdkondades ning lepinguid sõlmitakse   
 
võrreldes tehtud pakkumiste arvuga vähe. Selline olukord ei võimalda
keskenduda 
konkreetsele tegevusalale. Teiseks oluliseks mõjutajaks on üldine 
       
majanduskeskkond. Eraettevõtete investeeringud tööstus- ja
ärihoonetesse on  
viimasel aastal olnud pea olematud. Samas on peamiselt
kohalike omavalitsuste  
investeeringud koolide, lasteaedade ja avaliku ruumi
ehitistesse suurenenud.  
Seda ka tänu EL struktuurifondide toetusele.
Tööstushoonete suurt osakaalu   
Kontserni portfellis mõjutab peamiselt
käimasolev Ahtme tipukoormuskatlamaja  
ehitamine. Kontsern ehitab
korterelamuid kontsernivälistele tellijatele kui   
peatöövõtja, mitte
arendaja. I kvartaliga sarnast alamsegmendi tulujaotust on  
oodata ka aasta
järelejäänud kvartalites.		                  
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus hoonete   | 3k 2010 |  3k 2009 |  3k 2008 |   2009
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned           |   22% |    75% |    63% |    66%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned     |   28% |    8% |    14% |    10%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned     |   34% |    12% |    15% |    18%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud         |   16% |    4% |    8% |    6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Rajatiste
segmendis moodustab olulise osa teede hoolde müügitulu, mille osakaal 
I
kvartalis kogu teedehituse ja -hooldusega seotud alamsegmendi tuludest oli  

ligikaudu 66%. Aasta teisest kvartalist algab ka teeehituse hooaeg ning selle
 
suurt osakaalu on oodata ka 2010. Aastal tervikuna. I kvartali tuludes
olematu 
vesiehitus sõltub otseselt sadamate investeerimispoliitikast, mis
ajendatuna  
üldisest majanduskliimast on hetkel äärmiselt konservatiivne.
Muude rajatiste 
(vee- ja kanalisatsioonitrassid) ehitamine on valdkond, kus
Kontsern on võitnud 
olulisel määral hankeid ning nende osakaal jääb
eeldatavasti suhteliselt suureks
ka aruandeperioodi kestel. Suurenemist võib
aruandeperioodil, võrreldes 2009.  
aasta tervikuga, oodata ka
keskkonnaehituse vallas.              
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus rajatiste  | 3k 2010 |  3k 2009 |  3k 2008 |   2009
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus    |   52% |    20% |    41% |    49%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Insenerehitus (sh vesiehitus) |    3% |    22% |    11% |    12%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised        |   30% |    17% |    5% |    31%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus        |   15% |    41% |    43% |    8%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Ehituslepingute
teostamata tööde mahud                     
Kontserni
ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht    
seisuga
31.03.2010 oli 1 386 miljonit krooni (88,6 miljonit eurot), mis on 19% 
vähem
võrreldes aastataguse 1 714 miljoni krooniga (109,6 miljoni euroga).  

Sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde mahtude langus on viimaste
kvartalite 
ajal oluliselt aeglustunud ning saavutanud suhtelise stabiilsuse,
püsides 1 350 
- 1 500 miljoni krooni (86 - 95 miljoni euro) piires.
Olukorras, kus      
ehitussektori sisendhindade langus on paljudes
valdkondades peatunud või    
pöördunud pigem tõusule, keskendub Kontserni
juhtkond lähiajal senisest rohkem 
eelkõige lepinguportfelli kasumlikkuse
parendamisele, mitte selle suurusele ja 
kasvu kiirendamisele.        
                     
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
               | 3k 2010 |  3k 2009 |  3k 2008 |   2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  | 1 386 332| 1 714 175 | 3 368 680 | 1 530 661
|
| tööde mahud, tuhat krooni   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  |  88 603 |  109 556 |  215 298 |  97 827
|
| tööde mahud, tuhat eurot   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Rajatiste
segmendi ehituslepingute teostamata tööde mahud on võrreldes eelmise 

perioodiga kasvanud. Seisuga 31.03.2010 moodustas rajatiste ehitamisega
seotud 
tööde osakaal 77% kogu portfellist (31.03.2009: rajatiste osakaal
65%). Samas on
portfelli koguväärtus langenud seoses ehitusturu mahtude
vähenemisega.     
Ehituslepingute teostamata tööde mahtude
absoluutnumbritele on jätkuvat mõju  
avaldanud lisaks ehitusmahtude
vähenemisele ka ehitushindade oluline langus just
võrreldavate perioodide
suhtes, milline trend on edaspidi kindlasti muutumas.  

Perioodil
bilansipäevast (31.03.2010) kuni käesoleva vahearuande        

avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud 
 
ligikaudu 205 miljoni krooni väärtuses (13 miljonit eurot).        
  


Töötajad ja tööjõukulud                       
     
2010. aasta I kvartali seisuga töötas Kontserni emaettevõttes ja  
      
tütarettevõtetes kokku keskmiselt 745 inimest. Nendest
insenertehniline personal
(ITP) moodustab ligikaudu 350 inimest. Kontserni
töötajate arvu olulise     
vähenemise tingis jätkunud kulude
kokkuhoiupoliitikale ka Läti tütarettevõtte  
Nordecon Infra SIA müümine 2010
I kvartalis. Kokku töötas selles alamkontsernis 
aastavahetuse seisuga üle 160
inimese. Töötajate arv kontsernis on vähenenud  
lisaks äriüksuste müümise
mõjule läbi koondamiste ja töölepingute lõpetamiste. 
Turuolukorras, kus
ehitusmahtude vähenemist on oodata ka 2010. aastal, võib   
kontserni
töötajate arv mõnevõrra langeda aasta lõikes veelgi. Sesoonsusest  

tulenevalt on aga II ja III kvartalis oodata siiski töötajate arvu kasvu
seoses 
tähtajaliste lepingute sõlmimisega konkreetsete tööde teostamiseks.  
     
Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (emaettevõte ja
tütarettevõtted): 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
          |   3k 2010 |   3k 2009 |   3k 2008 |     2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ITP         |     354 |     499 |     456 |     467
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Töölised      |     391 |     624 |     646 |     661
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine kokku   |     745 |    1 223 |    1 102 |    1 128
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Kontserni
2010. aasta I tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 52,1  

miljonit krooni (3,3 miljonit eurot), mis on 47% vähem kui eelmise
majandusaasta
võrreldavas perioodis, millal tööjõukulud olid kokku 98,5
miljonit krooni (6,3 
miljonit eurot).
                   
             
Tööjõukulude vähenemine on tingitud nii Kontserni
töötajate koondamisest ja   
üldarvu alanemisest kui ka põhipalkade
vähendamisest võrreldes eelmise     
perioodiga. Kontserni ettevõtetes
viidi 2009. aastal jooksul läbi töötajate   
töötasude vähendamine, sh ITP
töötasude osas keskmiselt 15%. Samuti on vähenenud
projektpersonali töötasude
osana arvestatavad tulemustasud, mis on otseselt   
sõltuvad
ehitusprojektide kasumlikkusest.
                   

Nordecon International AS nõukogu liikmetele on 2010. aasta I kvartalis   
 
arvestatud tasusid koos sotsiaalmaksuga 392 tuhat krooni (25 tuhat eurot). 
  
Eelmisel aastal oli vastav näitaja samuti 392 tuhat krooni (25 tuhat
eurot).  
Nordecon International AS juhatuse liikmetele on 2010. aasta I
kvartalis    
arvestatud tasusid ja preemiahüvitisi koos sotsiaalmaksuga
567 tuhat krooni (36 
tuhat eurot). Võrreldaval perioodil 2009. arvestati
tasusid 886 tuhat krooni (57
tuhat eurot). Juhatusele arvestatud töötasud on
vähenenud, kuna võrreldaval   
perioodil töötas ettevõtte juhatuses kolm
liiget praeguse kahe asemel.     


Aktsia ja aktsionärid       
                      
Aktsiainformatsioon       
                       
ISIN    EE3100039496

Väärtpaberi lühinimi 	NCN1T                         
 
Nominaalväärtus	   10,00 EEK / 0,64 EUR 
Emiteeritud väärtpabereid 	30
756 728                      
Noteeritud väärtpabereid
	30 756 728                      
Noteerimise kuupäev
	18.05.2006                         

Nordecon
International AS aktsiakapital koosneb 30 756 728 lihtaktsiast    

nimiväärtusega 10 Eesti krooni aktsia. Lihtaktsia omanikel on õigus saada  
 
dividende kui ettevõte neid jagab. Iga lihtaktsia annab ühe hääle Nordecon 
  
International AS üldkoosolekul.                     
   

Aktsiatega kauplemise koondtulemused                 
     
Väärtpaberi kauplemisajalugu (EEK)                 
      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Hind             |   3k 2010 |    3k 2009 |    3k 2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Avamishind          |    25,35 |     16,43 |     76,51
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kõrgeim            |    40,68 |     20,34 |     76,51
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Madalaim           |    25,03 |     8,61 |     58,05
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Viimane sulgemishind     |    30,04 |     9,54 |     62,59
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaubeldud aktsiaid (tk)    |  2 014 452 |    881 595 |    758 958
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käive, mln          |    66,15 |     10,55 |     49,70
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud aktsiate arv    |    30 757 |    30 757 |    30 757
|
| (31.03), tuhat tükki     |       |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Turuväärtus (31.03), mln   |    923,94 |    293,42 |   1 925,08
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----

Väärtpaberi
kauplemisajalugu (EUR)                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Hind             |   3k 2010 |    3k 2009 |    3k 2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Avamishind          |     1,62 |     1,05 |     4,89
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kõrgeim            |     2,60 |     1,30 |     4,89
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Madalaim           |     1,60 |     0,55 |     3,71
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Viimane sulgemishind     |     1,92 |     0,61 |     4,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaubeldud aktsiaid (tk)    |  2 014 452 |    881 595 |    758 958
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käive, mln          |     4,23 |     0,67 |     3,18
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud aktsiate arv    |    30757 |     30757 |     30757
|
| (31.03), tuhat tükki     |       |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Turuväärtus (31.03), mln   |    59,05 |     18,75 |    123,04
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----

Aktsionäride
struktuur                             
Nordecon
International AS suurimad aktsionärid 31.03.2010 seisuga       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Aktsionär                   | Aktsiate arv |  Osalus (%)
|
|                        |     (tk) |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Nordic Contractors             |  16 507 464 |     53,67
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients   |  2 702 282 |     8,79
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
State Street Bank and Trust Omnibus Account A |  1 147 911 |     3,73
|
| Fund                     |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ING Luxembourg S.A.              |  1 111 853 |     3,61
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp                   |   678 960 |     2,21
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ASM Investments OÜ              |   519 600 |     1,69
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SEB Pank AS                  |   427 033 |     1,39
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aivo Kont                   |   339 480 |     1,10
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International AS aktsionäride struktuur seisuga 31.03.2010:      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                       | Aktsionäride |  Osalus (%)
|
|                        |   arv (tk) |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega > 5%          |      2 |     62,46
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega 1%-5%          |      6 |     13,74
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega < 1%          |    2 031 |     23,80
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku                     |    2 039 |    100,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International AS nõukogu liikmete poolt kontrollitud aktsiad
31.03.2010
seisuga:                              
      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 Nõukogu            |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                 |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Toomas Luman (AS Nordic     | Nõukogu    |   16 559 144 |   53,84
|
| Contractors, OÜ Luman ja    | esimees    |        |    
 |
| Pojad) (1)           |        |        |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp            | Nõukogu liige |    678 960 |   2,21
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Alar Kroodo (ASM Investments  | Nõukogu liige |    519 600 |   1,69
|
| OÜ) (1)             |        |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Andri Hõbemägi         | Nõukogu liige |     40 000 |   0,13
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tiina Mõis           | Nõukogu liige |       0 |   0,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Meelis Milder          | Nõukogu liige |       0 |   0,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
(1)
eraisiku poolt kontrollitud ettevõtted 

Nordecon International AS juhatuse
liikmete poolt kontrollitud aktsiad     
31.03.2010 seisuga:       
                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 Juhatus            |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaano Vink           | Juhatuse   |     34 000 |   0,11%
|
|                | esimees    |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Priit Tiru           | Juhatuse   |        0 |   0,00%
|
|                | liige     |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International AS nõukogu ja juhatuse liikmetele ega nende poolt    

kontrollitavatele ettevõtetele ei ole väljastatud aktsiaoptsioone, mille
alusel 
oleks võimalik omandada tulevastel perioodidel Nordecon International
AS    
aktsiaid.                             
      


Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele          
         

Eesti                          
           
Eesti ehitusturgu iseloomustavad 2010. aastal Kontserni
juhtkonna hinnangul   
järgmised nähtused:                 
             
- Ehitusturu kogunõudlus on jätkuvalt erakordselt
suures sõltuvuses
riigihangetest 
ning Euroopa Liidu finantstoel
läbiviidavatest projektidest. Projektide    
algatamise edukus on seotud
riigi ja kohalike omavalitsuste haldussuutlikkusega,
mis näitab paranemist
võrreldes möödunud perioodidega. Siiski ei kompenseeri  
avaliku sektori
toel ehitatavate projektide nõudluse jätkumine järsku langust  
hoonete
ehitusturul, kust endiselt on kadunud enamus eraettevõtetest ja    

-isikutest kliente. Nii prognoosib Kontserni juhtkond, et 2010. aasta lõpuks
on 
ehitusturu kogumahud 2008. aastaga võrreldes langenud üle 50%.      
   

- Elamuehitusele ja hoonete üldehitamisele spetsialiseerunud
ettevõtete hulga 
vähenemine. Seni üksnes nimetatud valdkonnale keskendunud
ettevõtted üritavad  
võimalusel leida lahendusi paralleelselt teistesse
turusegmentidesse      
siirdumiseks (nt rajatiste ehitamine). Selle
tulemusel on teravnenud oluliselt 
konkurents. Kasvanud konkurents on viinud
võrreldes varasemate perioodidega   
järjest suurema hulga ettevõtete
saneerimise või pankrottideni, milline trend  
2010 aastal jätkub. Kontsern
ei prognoosi olulisel määral ettevõtete ühinemisi 
või ülevõtmisi, kuna
selleks puudub kujunenud turuolukorras hetkel laiem    
majanduslik sisu. 


- Võib eeldada, et 2010. aastal peatub ehitushindade langus ja oodata
võib
nende pöördumist tõusule võrreldes 2008-2009 aastaga. Sellistes
tingimustes
põhjendamatult madala marginaaliga või alla omahinna sõlmitud
pikaajaliste
lepingute lõpetamine võib osutuda äärmiselt kahjumlikuks, tuues
kaasa
märgatavaid raskuseid neile ehitusettevõtetele, kes mainitud trendi
on
tähelepanuta jätnud või tulenevalt oma keerukast rahavoolisest hetkeseisust
on
teadlikult mainitud riski pigem eiranud. 

- Pankade jaoks on ehitusturul
tegutsevad ettevõtted jagatud erinevatesse 
riskirühmadesse. Pankadel on
endiselt avatud positsioonid arendusega tegelenud 
ettevõtetele antud
kinnisvara- ja investeerimislaenude näol. Mitmete ettevõtete 
püsimajäämine
2010. aastal sõltub olulises osas ka pankade riskijuhtimise   

põhimõtetest. Teisalt on pangad informeerinud, et on taas valmis uuesti
alustama
vähesel määral ehitussektori finantseerimist.            
     

- Ehitusturu kasvuperioodil toodangumahtusid märkimisväärselt
suurendanud 
ehitusmaterjalide tootjad kogesid 2009. aastal nõudluse jätkuvat
vähenemist   
ehitusmaterjalide osas ning tootmisvõimsuse suurendamiseks
võetud kohustuste  
täitmine oli oluliselt raskem. Ehitusmaterjalide
hinnalangus on tänaseks    
peatunud ning 2010. aastal on oodata hindade
kasvu.               

- Infrastruktuuriobjektide tähtsustumise
kaudu on senisest olulisemaks 
konkurentsieeliseks spetsiifiline
(insenertehniline) oskusteave, kogemused ning 
referentsid koos vastavate
ressursside olemasoluga.               
Mahtude vähenemine
ehitusturul on põhjustanud tööpuuduse jätkuva kasvu sektori 
töötajate
hulgas. Kaasnenud tööjõu pakkumise suurenemine aitab
ehitusettevõtetel
tööjõukulusid kontrolli all hoida.             
          

- Ehitusprojektide finantseerimise põhimõtted on
muutunud. Lisandunud on 
täiendavad nõudmised ehitajapoolsele projektide
finantseerimisele        
ehitusperioodil. Samuti on pikenenud
lepingulised maksetähtajad ning esinevad  
tähtaegade ületamised. Kokkuvõttes
suureneb ettevõtete likviidsusrisk.     

Nordecon International
kontsern tegutseb pikaajalistele eesmärkidele tuginedes, 
mida korrigeeritakse
väliskeskkonna muutumisest tulenevate mõjudega.      
Kontsern on
valmistunud senise majanduskeskkonna muutumiseks järgmiselt:    
-
Kasumlikkuse tagamiseks keskendutakse jätkuvalt kulude kokkuhoiule ning

efektiivsete tehniliste lahenduste otsimisele, mis peavad kasumimarginaalide 
 
languse 2010. aastal võrreldes eelmiste perioodidega peatama;       
  
- Klientide makse- ja krediidivõimet hinnatakse jätkuvalt kriitiliste

eelanalüüside abil ning tähtaja ületanud nõuetega tegeletakse veelgi     
 
resoluutsemalt;                              
  
- Riske maandatakse läbi konservatiivsema projektiportfelli kujundamise.
Seal 
juures arvestatakse, et sisendite hinnalangus on pöördunud (või
pöördumas)   
tõusule;                           
         
- Keskendutakse eelkõige koduturule. 

Läti ja Leedu   
                               
Veebruaris 2010
müüs Kontsern oma osaluse kahjumlikult tegutsevas, peamiselt  
vee- ja
kanalisatsioonivõrke ehitavas, Läti ettevõttes Nordecon Infra SIA.   

Kontserni hinnangul kestab Läti ehitusturu järsk kohanemine majanduslanguse 
 
tingimustes aastatel 2010-2011. Kontsern jätkab lähiaastatel tegevust Lätis
  
projektipõhiselt läbi Eesti tütarettevõtete, kaasates vajadusel
partnereid.   
Projektipõhise töö jätkumine eeldab, et projekte on võimalik
läbi viia     
kasumlikult. See otsus ei muuda Kontserni strateegilisi
eesmärke seoses     
osalemisega Läti ehitusturul tulevikus läbi kohalikul
turul tegutsevate     
tütarettevõtete hoonete ja rajatiste valdkonnas (vt
peatükk“ Kontserni struktuur
aastaks 2013“).                 
               

Leedu majanduse viimase aja arengud on
sarnased teiste Balti riikide omadega.  
Investeeringute pidurdumine era- ja
avalikus sektoris jms tegurid mõjutavad   
otseselt ehitusturgu. Äripindade
ja korterelamute (Kontserni ettevõte kui    
peatöövõtja, mitte arendaja)
ehitamise osas on turg järsult kokku tõmbunud ning 
uute projektide algatamine
eraettevõtetest investorite poolt ei ole lähiajal  
tõenäoline.       
                            

Eelnevast tulenevalt
on Kontsern käesolevaks hetkeks Leedus tegutseva Nordecon 
Statyba UAB
(endine UAB Eurocon LT) aktiivse tegevuse sisuliselt peatanud ning 
jälgib
turul toimuvat. Tegevuse ajutise peatamisega ei kaasne Kontsernile   

olulisi kulusid. Kontserni juhtkond ei välista, et Leedus on tegevus peatatud
ka
peale 2010. aastat. See otsus ei muuda Kontserni strateegilisi eesmärke
seoses 
osalemisega Leedu ehitusturul (vt peatükk“ Kontserni struktuur
aastaks 2013“)  
ega tähenda ettevõtte müümist ega likvideerimist.      
          

Ukraina                         
            
Kontsern jätkab Ukrainas eelkõige kui ehituse
peatöövõtu ja projektijuhtimisega 
tegelev ettevõtte äri- ja tootmishoonete
vallas. 2009. aastal oli hoonete    
segmendis turul reaalselt alustatud
ehituslepingute hulk oluliselt vähenenud.  
Selles osas ei ole järsku
elavnemist oodata ka vähemalt 2010. aasta esimeses  
pooles. See omakorda
tähendab eelkõige vajadust kontrollida rangelt kulusid.  

Mahukaid
investeeringuid nõudvad tegevused kinnisvaraarendusprojektiga     

(Kontsernil on osalus hetkel kahes konserveeritud arendusprojektis) on
jätkuvalt
peatatud, et minimeerida riske ning oodata olukorra selginemist
Ukraina ja   
maailma finantsturgudel.                   
         

Kohaliku ehitusturu põhilised riskid on seotud riigi- ja
omavalitsuse ning   
kohtusüsteemi nõrga toimimisefektiivsusega,
inflatsiooni ja kvaliteetsete    
ehitussisendite kättesaadavusega.
Nõudlusele on hetkel suurimat mõju avaldamas 
tellijate finantsvahendite
puudumine ehitustegevuse alustamiseks. Praeguseks  
hetkeks on 2008. aastal
alanud kohaliku valuuta odavnemine peatunud ning    
Kontserni avatus
turust tulenevale valuutariskile oluliselt vähenenud. Samuti on
tunda
poliitilise kliima stabiliseerumist pärast olulisi presidendivalimisi,
mis
võiks olla esimeseks eelduseks ka üldise majanduskliima paranemisele. See 
   
omakorda tähendab nii kohalike kui ka välismaiste eraettevõtete     
    
investeerimistegevuse taasalustamist. Nimetatud kliendid moodustavad
Kontserni 
tellijatest Ukraina turul väga suure osa.
            
        
Samas on 46 miljoni elanikuga riigi ehitusturg pakkumas siiski
võimalusi edukaks
äritegevuseks ka tulevikus. Peamiseks eduteguriks
Kontsernile on suhteliselt  
vähene konkurents ehituse
projektijuhtimisfirmade hulgas (euroopalike      
juhtimistavade- ja
oskustega paindlik ehituse projektijuhtimisettevõte) suhtena 
normaalselt
funktsioneeriva ehitusturu reaalsetesse vajadustesse. Kontserni   
juhtkond
on veendunud, et täna nähtav kriis Ukraina ehitusturul ja majanduses 

tervikuna korrigeerib oluliselt riigis kehtinud arusaamu ning tõekspidamisi 
 
kaasaegset ehituse peatöövõtu- ja projektijuhtimisettevõtet iseloomustavate
  
põhimõtete osas ja uuenenud mõtteviis parandab tuntavalt Kontserni
positsiooni 
pikemas perspektiivis.                     
        


Peamiste riskide kirjeldus                
           

Äririskid                       
             
Äritegevuse sesoonsusest (peamiselt
ilmastikutingimused talvekuudel) tulenevate 
riskide maandamiseks on Kontsern
muuhulgas sõlminud teehoolduslepinguid, kus on 
aastaringne hooldamiskohustus.
Samuti otsivad Kontserni ettevõtted jätkuvalt  
uusi tehnilisi lahendeid,
mis lubaksid senisest tõhusamalt töötada muutuvates  
ilmastikutingimustes.

                             
Igapäevaste
ehitustegevuse riskide haldamiseks on kontserniettevõtted sõlminud 
ehituse
koguriskikindlustuse lepingud. Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust

kasutatakse nii üldiseid raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära
ning 
tellija soove arvestavaid projektipõhiseid kindlustusi. Alltöövõtjatega
sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise
tagamiseks   
esitatakse Kontserni ettevõtte kasuks reeglina pangagarantii.
Garantiiperioodil 
ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks
on kõigis      
kontserniettevõtetes loodud garantiikulude eraldis.
31.03.2010 seisuga moodustas
garantiieraldis (lühi- ja pikaajaline osa) kokku
14,3 miljonit krooni (0,9   
miljonit eurot). Võrreldava perioodi vastav
näitaja oli 13,9 miljonit krooni  
(0,9 miljonit eurot).          
                   

Krediidiriskid            
                     
Krediidiriski haldamisel
analüüsitakse juba pakkumistegevuse etapis tulevase  
võimaliku
lepingupartneri senist maksekäitumist ja -võimet. Lepingu sõlmimise 

järgselt toimub kliendi maksekäitumise pidev monitooring, alates ettemaksu  
 
lepingukohasest tasumisest kuni edaspidise lepingujärgsest maksegraafikust 
  
kinnipidamiseni, mis omakorda on reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde
   
akteerimisest. Usume, et kirjeldatud viisil toimimine võimaldab
maksehäirete  
ilmnemisele piisava kiirusega reageerida. Aruandeperioodi
lõpu seisuga hindame 
oma klientide maksekäitumist valitsevas
majandusolukorras heaks, kuid esineb ka 
suuremahulisi probleemseid kliente.
Tähtaja ületanud nõuete osakaal on kasvanud,
mis suurendab krediidikahjumite
tekkimise võimalust ka järgmistel perioodidel. 
Kontserni arvestuspõhimõtete
kohaselt kajastatakse kuludes kõik nõuded, mis on 
ületanud maksetähtaja
rohkem kui 180 päeva või mille osas puuduvad täiendavad  
kokkulepped
klientidega võlgnevuste tasumiseks.
                 
2010.
aasta I kvartalis oli netokasum (varasemalt alla hinnatud nõudeid laekus 

rohkem kui hinnati jooksvas kvartalis alla) ebatõenäoliselt laekuvatest
nõuetest
0,1 miljonit krooni (0 miljonit eurot). Eelmisel perioodil moodustas
nõuete   
allahindluskahjum 0,9 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot).    
       

Likviidsusriskid                       
         
Vabu rahalisi vahendeid hoiab ettevõte tegutsemisturgude
suurimates pankades  
üleöö- või fikseeritud intressiga tähtajalistel
hoiustel. Kohustuste tähtaegse 
täitmise tagamiseks hoitakse arveldus- või
üleöödeposiidi kontodel ligikaudu  
kahe nädala käiberaha ning vajadusel
kasutatakse arvelduskrediiti. Kontserni  
käibevara ületab lühiajalisi
kohustusi 1,74 kordselt (31.03.2009: 1,28 korda). 
Bilansipäeva seisuga oli
Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 193,7 miljonit   
krooni (12,4 miljonit
eurot) (31.03.2009: 179,6 miljonit krooni/11,5 miljonit  
eurot), mis
moodustab piisava likviidsusvaru Kontserni äritegevuse läbiviimiseks
võrreldes
eelmise aastaga keerulisemates majandustingimustes.         


Intressiriskid                               
  
Kontserni intressikandvad võlakohustused pankade ees on peamiselt
fikseeritud  
intressimääradega. Kapitalirendi lepingud on ujuva
intressimääraga ja põhinevad 
EURIBOR-il. Kontserni intressikandvad
võlakohustused on võrreldes varasema   
perioodiga vähenenud 209,8 miljoni
krooni võrra (13,4 miljonit eurot). Seisuga 
31.03.2010 on Kontsernil
intressikandvaid kohustusi summas 456,0 miljonit krooni
(29,1 miljonit eurot).
Intressikulud olid 2010. aasta I kvartalis 4,6 miljonit 
krooni (0,3 miljonit
eurot) ning võrreldes 2009. aasta I kvartaliga on     
intressikulud
vähenenud 3,8 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot), tulenevalt  
EURIBOR-i
baasintressi langemisest ning võlakohustuste vähenemisest. Kontserni 

intressiriski mõjutavad kaks tegurit: ujuvintressi baasmäära (EURIBOR) tõus
või 
põhitegevusest teenitav rahavoog ei võimalda intressikulusid tasuda.
Esimese  
teguri maandamiseks on Kontsern lähtunud põhimõttest, et madalate
turuintresside
korral sõlmitakse lepingud võimalusel fikseeritud
intressimääraga.       
Intressimaksete rahavoo riski realiseerumine
sõltub põhitegevuse läbiviimise  
edukusest. Intressiriski maandamiseks ei
kasutata tuletisinstrumente.      

Valuutariskid            
                      
Ehituslepingud ja allhankelepingud
on reeglina sõlmitud asukohamaa valuutas,  
Eesti kroonides (EEK) ja Ukraina
grivnades (UAH). Seoses tegevuse vähesusega  
Lätis ja Leedus ei ole
valuutarisk nendes riikides aktuaalne. Välisriikidest  
sisseostetud
teenused on olulises osas eurodes, mille osas valuutarisk kontserni
Eesti
ettevõtetele puudub.
                           

Kontserni kursikasumid ja -kahjumid tekivad peamiselt Ukraina äritegevusest,
kus
kohalik valuuta on ujuvkursiga euro ja seega ka Eesti krooni suhtes.
Praeguseks 
on 2008. aasta viimases kvartalis alanud Ukraina grivna kursi
nõrgenemine euro 
suhtes peatunud. Kontserni kursikasumid ja -kahjumid kokku
moodustasid 2010 I  
kvartalis kasumi 2,7 miljonit krooni (0,2 miljonit
eurot). Võrreldaval perioodil
oli kursierinevuste tulemuseks kasum summas 2,1
miljonit krooni (0,1 miljonit  
eurot). 

                
                   
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
                    
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
EEK`000                 |   31.03.2010 |    31.12.2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                  |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid        |     193 650 |     225 191
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |     437 984 |     644 704
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed               |     23 064 |      30 595
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                  |     381 598 |     389 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara           |      5 020 |      4 617
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku             |    1 041 316 |    1 294 435
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud   |      2 181 |      2 191
|
| investeeringud             |         |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud   |       414 |       414
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |     33 502 |      33 329
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud        |     87 975 |      87 975
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara          |     173 297 |     204 115
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara         |     244 767 |     268 233
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku             |     542 137 |     596 257
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU               |    1 583 453 |    1 890 692
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
KOHUSTUSED               |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused         |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused             |     180 363 |     262 959
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele            |     234 353 |     377 925
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad               |     66 867 |      94 580
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed               |     107 515 |     136 438
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                |      8 078 |      10 364
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku      |     597 176 |     882 266
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused         |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused      |     275 636 |     294 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele            |      5 006 |      4 846
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad               |      1 500 |      1 500
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                |      7 041 |      7 041
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku      |     289 183 |     307 715
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU            |     886 359 |    1 189 981
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
OMAKAPITAL               |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital              |     307 567 |     307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital        |     40 024 |      40 012
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed        |     -3 767 |      -3 201
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)        |     324 685 |     345 280
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv   |     668 509 |     689 658
|
| omakapital               |         |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus         |     28 585 |      11 053
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU            |     697 094 |     700 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU     |    1 583 453 |    1 890 692
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---


-----------------------------------------------------------------------
   ---------
|
EUR`000                 |   31.03.2010 |    31.12.2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                  |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid        |     12 376 |      14 392
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |     27 992 |      41 204
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed               |      1 474 |      1 955
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                  |     24 389 |      24 883
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara           |       321 |       295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku             |     66 552 |      82 729
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud   |       139 |       140
|
| investeeringud             |         |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud   |       26 |        26
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |      2 141 |      2 130
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud        |      5 623 |      5 623
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara          |     11 076 |      13 045
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara         |     15 643 |      17 143
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku             |     34 649 |      38 108
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU               |     101 201 |     120 837
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
KOHUSTUSED               |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused         |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused             |     11 527 |      16 806
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele            |     14 978 |      24 154
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad               |      4 274 |      6 045
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed               |      6 871 |      8 720
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                |       516 |       662
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku      |     38 167 |      56 387
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused         |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused      |     17 616 |      18 811
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele            |       320 |       310
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad               |       96 |        96
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                |       450 |       450
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku      |     18 482 |      19 667
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU            |     56 649 |      76 054
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
OMAKAPITAL               |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital              |     19 657 |      19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital        |      2 558 |      2 557
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed        |      -241 |       -205
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)        |     20 751 |      22 067
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv   |     42 726 |      44 077
|
| omakapital               |         |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus         |      1 826 |       706
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU            |     44 552 |      44 784
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU     |     101 201 |     120 837
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
koondkasumiaruanne                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 EEK`000            |  I kv 2010 |  I kv 2009 |     2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu            |   175 996 |   590 664 |  2 418 880
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu      |   -199 727 |   -553 809 |  -2 282 575
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum           |   -23 731 |    36 855 |   136 305
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud          |    -1 997 |    -2 223 |    -9 416
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud         |   -18 268 |   -37 404 |   -125 206
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud          |     676 |    1 689 |    25 592
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud          |    -2 245 |    -2 423 |   -154 014
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)        |   -45 565 |    -3 506 |   -126 739
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud          |    39 234 |    18 775 |    86 513
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud          |   -18 790 |   -13 782 |   -33 934
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud kokku  |    20 444 |    4 993 |    52 579
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil    |     -10 |    -2 644 |    -7 666
|
| arvestatud kasum/ kahjum    |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum     |   -25 131 |    -1 157 |   -81 826
|
| (-kahjum)            |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks            |      0 |     618 |    -7 618
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)      |   -25 131 |     -539 |   -89 444
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum (-kahjum):    |       |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed    |     -566 |    -1 480 |     905
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum (-kahjum) |     -566 |    -1 480 |     905
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum (-kahjum)   |   -25 697 |    -2 019 |   -88 539
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----
-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
 Puhaskasum (-kahjum):     |       |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte aktsionäridele  |   -20 595 |    7 046 |   -45 740
|
| kuuluv osa           |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale osalusele |    -4 536 |    -7 585 |   -43 704
|
| kuuluv osa           |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |   -25 131 |     -539 |   -89 444
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum (-kahjum):   |       |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte aktsionäridele  |   -21 161 |    8 438 |   -44 835
|
| kuuluv osa           |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale osalusele |    -4 536 |   -10 457 |   -43 704
|
| kuuluv osa           |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |   -25 697 |    -2 019 |   -88 539
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Aruandeperioodi puhaskasum   |       |       |       
|
| aktsia kohta emavõtte      |       |       |      
 |
| aktsionäridele:         |       |       |     
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia kohta   |    -0,67 |     0,23 |    -1,49
|
| kroonides            |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum aktsia  |    -0,67 |     0,23 |    -1,49
|
| kohta kroonides         |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---


-----------------------------------------------------------------------
   ---------
|
EUR`000             |  I kv 2010 |  I kv 2009 |     2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu            |    11 248 |    37 750 |   154 595
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu      |   -12 765 |   -35 395 |   -145 883
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum           |    -1 517 |    2 355 |    8 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud          |     -128 |     -142 |     -602
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud         |    -1 168 |    -2 391 |    -8 002
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud          |      43 |     108 |    1 636
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud          |     -144 |     -155 |    -9 843
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)        |    -2 912 |     -224 |    -8 100
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud          |    2 508 |    1 200 |    5 529
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud          |    -1 201 |     -881 |    -2 169
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud kokku  |    1 307 |     319 |    3 360
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil    |      -1 |     -169 |     -490
|
| arvestatud kasum/ kahjum    |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum     |    -1 606 |     -74 |    -5 230
|
| (-kahjum)            |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks            |      0 |      39 |     -487
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)      |    -1 606 |     -34 |    -5 717
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum (-kahjum):    |       |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed    |     -36 |     -95 |      58
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum (-kahjum) |     -36 |     -95 |      58
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum (-kahjum)   |    -1 642 |     -129 |    -5 659
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----
-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
 Puhaskasum (-kahjum):     |       |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte aktsionäridele  |    -1 316 |     450 |    -2 923
|
| kuuluv osa           |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale osalusele |     -290 |     -485 |    -2 793
|
| kuuluv osa           |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |    -1 606 |     -34 |    -5 717
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum (-kahjum):   |       |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte aktsionäridele  |    -1 352 |     539 |    -2 865
|
| kuuluv osa           |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale osalusele |     -290 |     -668 |    -2 793
|
| kuuluv osa           |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |    -1 642 |     -129 |    -5 659
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Aruandeperioodi puhaskasum   |       |       |       
|
| aktsia kohta emavõtte      |       |       |      
 |
| aktsionäridele:         |       |       |     
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia kohta   |    -0,04 |     0,01 |    -0,10
|
| eurodes             |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum aktsia  |    -0,04 |     0,01 |    -0,10
|
| kohta eurodes          |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
rahavoogude aruanne                      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                |    EEK`000    |    EUR`000    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 3k 2010 | 3k 2009 |  3k 2010 |  3k 2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood äritegevusest     |     |     |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laekumised ostjatelt      | 344 499 | 661 510 |  22 017 |  42 278
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed hankijatele       | -224 911 | -585 205 |  -14 374 |  -37 401
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud käibemaks       | -20 906 | -23 439 |  -1 336 |  -1 498
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed töötajatele ja     | -61 594 | -126 515 |  -3 937 |  -8 086
|
| töötajate eest         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud tulumaks        |   -168 |  -6 002 |    -11 |   -384
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog äritegevusest   |  36 920 | -79 651 |   2 359 |  -5 091
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood            |     |     |       |     
|
| investeerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalse põhivara soetamine |   -811 |   -530 |    -52 |    -34
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalse põhivara     |    0 |  -7 500 |     0 |   -479
|
| soetamine           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara müük         |   422 |  1 130 |    27 |    72
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete soetamine,   |    0 |  -6 776 |     0 |   -433
|
| netorahavoog          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete müügiga    |  -9 899 |    0 |   -633 |     0
|
| väljaläinud raha        |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete soetamine   |    0 |  -6 000 |     0 |   -383
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete müük      |    0 |  6 724 |     0 |    430
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühisettevõtete soetamine    |    0 | -20 000 |     0 |  -1 279
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenud          |  -1 173 | -53 747 |    -75 |  -3 435
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenude laekumised    |  2 660 |  6 092 |    170 |    389
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud dividendid       |    31 |    0 |     2 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud intressid        |  1 325 |  5 457 |    85 |    349
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog          |  -7 445 | -75 150 |   -476 |  -4 803
|
| investeerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood            |     |     |       |     
|
| finantseerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenud         |  19 121 | 122 911 |   1 222 |   7 855
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenude tagasimaksed  | -65 749 | -63 576 |  -4 202 |  -4 063
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitalirendi maksed      | -11 127 | -12 462 |   -711 |   -796
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud intressid       |  -3 390 |  -8 374 |   -217 |   -535
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud maksed          |   -86 |   -315 |    -6 |    -20
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog          | -61 231 |  38 184 |  -3 914 |   2 440
|
| finantseerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavoog kokku         | -31 756 | -116 617 |  -2 031 |  -7 454
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 225 191 | 296 184 |  14 392 |  18 930
|
| perioodi algul         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valuutakursimuutused      |   215 |    76 |    15 |     5
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha jäägi muutus       | -31 756 | -116 617 |  -2 031 |  -7 454
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 193 650 | 179 643 |  12 376 |  11 481
|
| perioodi lõpul         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Nordecon
International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Leedus ja Ukrainas.
Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja -hoolduse
ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni emaettevõte on
Nordecon
International AS, mis on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis.
Kontserni
kuulub lisaks emaettevõttele üle 15 tütarettevõtte. Kontserni 2009.
aasta
konsolideeritud müügitulu oli 2,4 miljardit krooni (155 miljonit
eurot).
Nordecon International kontsern annab hetkel tööd ligikaudu 750
inimesele.
Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX
Tallinna Börsi
põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466 krooni


Raimo
Talviste
Nordecon International AS
Finants- ja investorsuhete juht
Tel: +372
615 4445
Email: raimo.talviste@nordecon.com 
www.nordecon.com
 


nordecon_aruanne_1q_2010.pdf