Avaldatud: 2018-06-20 15:41:00 CEST
LHV Group
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega

AS-i LHV Group nõukogu otsustas täna toimunud koosolekul suurendada ettevõtte aktsiakapitali kuni 249 143 euro võrra. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 23. mai 2014. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammis osalevatele töötajatele. Emissiooni lõplikud tulemused selguvad märkimisperioodi lõpus ning avalikustatakse eraldi börsiteates.

AS-i LHV Group (edaspidi Selts) nõukogu otsused:

  • Seltsi aktsiakapitali suurendatakse kuni 249 143 euro võrra, mille tulemusena suureneb Seltsi aktsiakapital 25 767 342 eurolt kuni 26 016 485 eurole. Täpne aktsiakapitali suurus sõltub optsioonisaajate poolt aktsiate märkimise ulatusest. Olenevalt märkimise ulatusest antakse Seltsi juhatusele õigus tühistada märkimata jäänud aktsiad ning vastavas ulatuses ka aktsiakapitali suurendamine;
  • Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja kuni 249 143 uut Seltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta. Seltsi aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki Seltsi lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või eriõigusi. Välja lastavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates aktsiakapitali suurendamise äriregistris registreerimise kuupäevast;
  • Vastavalt Seltsi 23. mai 2014. aasta üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub Seltsi uute aktsiate märkimise eesõigus Seltsi nõukogu poolt kindlaks määratud Seltsi kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtidele ja juhtivtöötajatele, kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad);
  • Seltsi aktsionäride, kellele 23. mai 2014. aasta Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ei laiene, eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamise käigus Seltsi uusi aktsiaid on välistatud;
  • Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja aktsiate märkimise aeg on mitte hiljem, kui 15. juunil 2018. Aktsia märkimine loetakse kehtivaks, kui optsioonisaaja on (i) tähtaegselt esitanud märkimisavalduse ja (ii) tähtaegselt tasunud märgitud aktsiate eest. Kui optsioonisaaja ei kasuta temale kuuluvat uute aktsiate märkimisõigust või ei kasuta seda täies ulatuses, siis loetakse optsioon ja sellele vastav aktsiate märkimise õigus märkimata jäänud ulatuses lõppenuks;
  • Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia väljalaskehind on 2,4 eurot ühe aktsia kohta, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 1,4 euro on ülekurss;
  • Märgitud aktsiate eest tuleb tasuda mitte hiljem, kui 6. juulil 2018;
  • Seltsi juhatusele antakse õigus tühistada Seltsi uued aktsiad ja vastavalt ka aktsiakapitali suurendamine ulatuses, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud või pikendada märkimise aega. Juhatus võib eelnimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu (või täiendava märkimisaja andmisel sellise täiendava tähtaja möödumisel). Kui juhatus tühistab märkimata aktsiad 15 päeva jooksul märkimisaja lõpust, loetakse märkimine kehtivaks ja õnnestunuks ning Eesti väärtpaberite keskregistris (NasdaqCSD Eesti filiaalis) ning äriregistris registreeritakse aktsiakapitali suurendamine optsioonisaajate poolt märgitud ulatuses.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee