Publicēts: 2020-10-14 16:01:55 CEST
Moda Kapitāls
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS Moda Kapitāls paziņo par obligāciju emisijas daļēju atpirkšanu

Atbilstoši AS Moda Kapitāls (“Emitents”) obligāciju prospektā noteiktajam, Emitents uzsāk obligāciju atpirkšanu otrreizējā tirgū par kopējo nominālvērtību EUR 470,000 (četri simti septiņdesmit tūkstoši eiro) un cenu 100% no nominālvērtības plus uzkrātais kupons uz norēķinu datumu.

Laika periodā no 2020. gada 14. oktobra līdz 22. oktobrim obligacionāriem ir tiesības pieteikt sev piederošo obligāciju skaitu pilnā vai daļējā apmērā, paziņojot par to Emitentam rakstiskā veidā, iesniedzot to Emitentam klātienē vai nosūtot ierakstītu vēstuli uz Emitenta biroja adresi: Ganību dambis 40A-34, Rīga, LV 1005.

 Brīvās formas iesniegumā jānorāda šāda informācija:

  • obligacionāra nosaukums (juridiskām personām), vārds, uzvārds (fiziskām personā);
  • obligacionāra reģistrācijas numurs (juridiskām personām), personas kods vai dzimšanas datums (fiziskām personām);
  • obligacionāra kontakttālrunis;
  • pārdošanai piedāvāto obligāciju skaits.

Vienas darba dienas laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma (2020.gada 23.oktobrī) Emitents apkopos saņemtos piedāvājumus, apstiprinās rezultātus un informēs obligacionārus, kuri iesnieguši piedāvājumus, par apmēru, kādā ir apmierināti viņu iesniegtie piedāvājumi. Ja ir iesniegti piedāvājumi par kopējo summu, kas pārsniedz kopējo atpirkšanas summu, tad Emitents apmierinās attiecīgos piedāvājumus proporcionāli.

Emitents sazināsies ar katru obligacionāru, kura piedāvājums ir apstiprināts, lai vienotos par obligāciju atpirkšanas darījuma izpildi. Darījumi ar visiem obligacionāriem tiks izpildīti, izmantojot DVP principu (piegāde pret norēķinu; delivery vs. payment) ar norēķinu datumu līdz 2020.gada 29. oktobrim.

Emitentam ir tiesības izmainīt iepriekš apstiprinātos rezultātus, ja kāds no obligacionāriem atkāpjas no darījuma. Informāciju par kopējo Emitenta atpirkto Obligāciju nominālvērtību Emitents publicēs nekavējoties pēc norēķinu pabeigšanas.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         tālrunis: +37167344234