English Estonian
Avaldatud: 2023-05-19 10:46:35 CEST
Arco Vara
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara ASi (registrikood: 10261718; aadress Rotermanni tn 10, 10111 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 17.05.2023 Tallinnas F-Hoone Mustas saalis (Telliskivi 60a/4) saalis nr 1.

Koosolek loeti avatuks kell 17:05 ja lõppes kell 17:30.

Arco Vara ASi aktsiakapital on seitse miljonit kakssada seitsekümmend üks tuhat kaheksasada viiskümmend kuus koma üheksa (7 271 856,90 EUR) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,70) eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 10.05.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli Arco Vara ASil aktsiatega määratud hääli kokku kümme miljonit kolmsada kaheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse (10 388 367).

Käesoleva protokolli lisaks oleva üldkoosoleku osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule kakskümmend seitse (27) aktsionäri, koosoleku hääletamisel oli esindatud kokku seitse miljonit viissada nelikümmend kolm tuhat kakssada kakskümmend üks (7 543 221) häält, mis moodustab kokku seitsekümmend kaks koma kuuskümmend üks protsenti (72,61%) kõigist häältest. Äriseadustik § 297 lg-s 1 sätestatud kvoorumi nõue oli täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Miko-Ove Niinemäe (i.k. 39303314722) ning protokollijaks valiti Tiina Malm (i.k. 48107160214).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 24.04.2023 Arco Vara ASi asukohas ning Arco Vara ASi veebilehe kaudu: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud, (ii)  päevakorras olevate küsimustega seotud dokumendid, sh 2022. aasta majandusaasta aruanne ja optsiooniprogrammi tingimused.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

Koosoleku päevakorras oli:

 1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine
 3. Optsiooniprogrammi kinnitamine
 4. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.


Päevakorrapunkt 1: 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Arco Vara juhataja tegi ülevaate 2022. aasta majandusaasta ja lähiaastate eesmärkide kohta.

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt:                         Kinnitada Arco Vara ASi 2022. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamine:                           Hääletati ettepanekut kinnitada Arco Vara ASi 2022. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

Poolt:               7 543 221         häält                 100,0000% kvoorumist
Vastu:              0                      häält                 0,0000% kvoorumist
Erapooletud:     0                      häält                 0,0000% kvoorumist
Ei hääletanud:   0                      häält                 0,0000% kvoorumist

Otsustati:                                 Kinnitada Arco Vara ASi 2022. aasta majandusaasta aruanne.


Päevakorrapunkt 2: Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt:
Kanda 31.12.2022 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 695 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

 • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi record date) fikseeritakse seisuga 08.06.2023;
 • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.09.2023;
 • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi record date on 08.12.2023;
 • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.03.2024.

Hääletamine:                           Hääletati ettepanekut otsustada kasumi jaotamine ja dividendi maksmine vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

Poolt:               7 543 221         häält                 100,0000% kvoorumist
Vastu:              0                      häält                 0,0000% kvoorumist
Erapooletud:     0                      häält                 0,0000% kvoorumist
Ei hääletanud:   0                      häält                 0,0000% kvoorumist

Otsustati:        
Kanda 31.12.2022 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 695 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

 • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi record date) fikseeritakse seisuga 08.06.2023;
 • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.09.2023;
 • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi record date on 08.12.2023;
 • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.03.2024.


Päevakorrapunkt 3: Optsiooniprogrammi kinnitamine

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt:                         Kinnitada optsiooniprogramm vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud optsiooniprogrammi tingimustele.

Hääletamine:                           Hääletati ettepanekut kinnitada optsiooniprogramm vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

Poolt:               7 543 220         häält                 100,0000% kvoorumist
Vastu:              0                      häält                 0,0000% kvoorumist
Erapooletud:     1                      häält                 0,0000% kvoorumist
Ei hääletanud:   0                      häält                 0,0000% kvoorumist

Otsustati:                                 Kinnitada optsiooniprogramm vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud optsiooniprogrammi tingimustele.


Päevakorrapunkt 4: Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt:                         Kinnitada Arco Vara ASi juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

Hääletamine:                           Hääletati ettepanekut kinnitada juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

Poolt:               7 542 794         häält                 99,9943% kvoorumist
Vastu:              10                    häält                 0,0001% kvoorumist
Erapooletud:     417                  häält                 0,0055% kvoorumist
Ei hääletanud:   0                      häält                 0,0000% kvoorumist

Otsustati:                                 Kinnitada Arco Vara ASi juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

Koosolekul kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalenute nimekiri ja osalejate volikirjad.

Arco Vara ASi dividendimaksete ex-date

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekirjad fikseeritakse järgmistel kuupäevadel (record date):

 • 08.06.2023
 • 08.09.2023
 • 08.12.2023
 • 08.03.2024

Arco Vara AS informeerib, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päevad (ex-date) on vastavalt:

 • 07.06.2023
 • 07.09.2023
 • 07.12.2023
 • 07.03.2024.

 

Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
+372 6144 630
tiina.malm@arcovara.com

ManusAV AGM EST 2023.pdf