Published: 2020-06-17 10:06:03 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused

17.06.2020 toimus Tallinnas Parda tn 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 22 933 344 häält ehk 77,01% häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas. 

1. ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2019–31.12.2019 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 1394 tuhat eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 70 tuhande euro võrra ja kanda ülejäänud 1324 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Priit Rohumaa (isikukood 37504030225) viieks aastaks kuni 16.06.2025.

4. Nõukogu liikme tasustamine

Maksta Priit Rohumaale kuutasu 1000 eurot.

5. Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.-31.12.2023

Valida ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodiks 1.01.2020-31.12.2023 OÜ KPMG Baltics (registrikood 10096082) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.

6. Põhikirja muutmine

Kiita heaks põhikirja muutmise ettepanekud järgmiselt.

  1. Lugeda põhikirja p 2.2 õigeks järgmiselt:

2.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,60 eurot. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

  1. Kustutada endine punkt 2.4.
  2. Lisada p 2.5 ja 2.7 järgmiselt:

2.5. Selts võib üldkoosoleku otsusel lasta aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.
2.7. Seltsi omakapitali hulka kuulub muu hulgas vabatahtlik reserv. Vabatahtlik reserv moodustatakse aktsionäride ja teiste isikute sissemaksetest ning muudest eraldistest. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi tehakse üldkoosoleku otsuse alusel. Vabatahtlikust reservist võib teha aktsionäridele väljamakseid üldkoosoleku otsusel vastavalt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvule. Väljamakseid võib teha, kui see ei too kaasa seltsi netovara vähenemist alla aktsiakapitali ning kohustusliku reservkapitali summa. Vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi.

  1. Kustutada endised punktid 4.6 ja 4.7.
  2. Muuta punkti 5.6 ja lugeda see õigeks järgmiselt:

5.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata kas e-kirja teel hääletades või kirjaliku otsusena. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus seltsi huvidega.

  1. Muuta punkte 5.8.5-5.8.8 ja lugeda need õigeks järgmiselt:

5.8.5. investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
5.8.6. laenude või mis tahes liiki võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud summa;
5.8.7. laenude andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest, v.a kontsernisiseste laenude andmine ja tagamine;

5.8.8. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine.

  1. Muuta põhikirja 7. osa ja lugeda see õigeks järgmiselt:

7. ARUANDLUS

7.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
7.2. Juhatus koostab seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori aruandega nõukogule ja üldkoosolekule. 
7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab juhatuse koostatud majandusaasta aruande heaks, ning kuidas nõukogu on seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.

7.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

Börsiteatele on lisatud ASi Ekspress Grupp juhatuse poolt aktsionäride üldkoosolekul kasutatud presentatsioon ja seltsi uuendatud põhikiri.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manused


EG_pohikiri_EST 2020 06 17.pdf
2020 06 17 EG AGM presentatsioon_EST.pdf