Paskelbta: 2020-06-30 15:23:40 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis gamybos“ preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571. 

Per 2020 m. 5 mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., „Ignitis gamyba“ įrenginiais buvo pagaminta beveik 2 kartus daugiau elektros energijos, o gamybos apimtys Elektrėnų komplekse išaugo daugiau nei 17 kartų:

 2020 m. 5 mėnesių2019 m. 5 mėnesiųPokytis
Elektrėnų kompleksas166,2 GWh9,6 GWh1631,3%
Kruonio HAE273,5 GWh115,7 GWh136,4%
Kauno A. Brazausko HE120,3 GWh155,7 GWh-22,7%

Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 2020 m. 5 mėnesių2019 m. 5 mėnesių*Pokytis
Pajamos pagal sutartis su klientais51,4 mln. Eur55,4 mln. Eur-7,2%
Koreguota EBITDA**22,1 mln. Eur23,7 mln. Eur-6,8%

Bendrovės koreguotos EBITDA rodikliui didžiausią teigiamą įtaką darė efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas, didinęs Kruonio HAE gamybos apimtis ir kompensavęs neigiamą žemų kainų bei mažesnės gamybos Kauno HE efektą. Eliminavus 2019 m. rezultatui teigiamos įtakos turėjusį vienkartinį nereikalingų mazuto atsargų pardavimą, didinusį koreguotą EBITDA, Bendrovės koreguota EBITDA 2020 m. sausio-gegužės mėn., lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 3 proc.

Eliminavus vienkartines parduotų mazuto atsargų pajamas uždirbtas 2019 m. (4,3 mln. eurų), Bendrovės pajamos, lyginant su 2019 m., netgi nežymiai augo. Žemų rinkos kainų nulemtas kritusias Kauno HE pardavimo kainas ir mažesnes Kauno HE gamybos apimtis kompensavo išaugusi gamyba Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekse.

* Bendrovės 2019 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.

** Bendrovės 2020 m. preliminarus ir 2019 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius,

Ryšių su visuomene vadovas

Tel. +370 620 76076

arturas.ketlerius@ignitis.lt