Paskelbta: 2018-03-29 16:09:13 CEST
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2018-03-29 16:09 CEST --   

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai. 

2018 m. kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pagal darbotvarkės klausimus atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

 1. Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama).

 1. Audito įmonės išvados pristatymas.

Išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama).

 1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

Išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

 1. 2017 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Patvirtintas 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

 1. Banko pelno paskirstymas.

Patvirtintas banko pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama).

Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,005 euro (1,72%) vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai.

 1. Įstatinio kapitalo didinimas iš banko lėšų.

Nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą 26.273.197,86 euro iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 90.597.234 paprastąsias vardines 0,29 euro nominaliosios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliajai vertei (po 20 %).

 1. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Nuspręsta:

 1. patvirtinti banko įstatų naują redakciją (pridedama);
 2. įgalioti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas. 
 3.  
 4. Audito įmonės rinkimas.

Nuspręsta:

 1.  išrinkti 2018 ir 2019 metų Banko ir Grupės konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti nepriklausomą audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“;
 2. nustatyti 2018 ir 2019 metų Grupės konsoliduotų metinių ataskaitų audito paslaugų kainą, neviršijančią 85,5 tūkstančio eurų (be PVM) per metus, tame skaičiuje Banko - 39,5 tūkstančio eurų (be PVM). 

Papildoma informacija dėl dividendų ir nemokamų akcijų.

Susirinkimo paskirti dividendai bus mokami ir nemokamos akcijos bus skirstomos pagal susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkų turimą akcijų skaičių. Susirinkimo teisių apskaitos diena – 2018 m. balandžio 13 d.

 Administracijos vadovas  Vytautas Sinius

 

         Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595653.


Metinis_pranesimas_2017.pdf
Pelno_paskirstymas.pdf
SB_istatai.pdf