English Finnish
Julkaistu: 2006-04-25 07:30:01 CEST
Elisa
neljännesvuosikatsaus
ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2006 KLO 8.30

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS
ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli
39 miljoonaa euroa
(39). Liikevaihto oli 348 miljoonaa euroa
(333).

Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 89 miljoonasta
eurosta 103
miljoonaan euroon

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
Elisan
matkaviestinnän vaihtuvuus aleni 23 prosentista 19 prosenttiin
ja
markkina-asema säilyi

Laajakaistaliittymien myynti jatkui
voimakkaana,
liittymäkanta kasvoi vuoden vaihteesta noin 40 000
liittymällä

Rahoitusasema pysyi vakaana: omavaraisuusaste oli
maaliskuun
lopussa 61,5 prosenttia (61,7 vuoden 2005 lopussa) ja
nettovelka
293 miljoonaa euroa (293 vuoden 2005 lopussa)

Tammi-maaliskuussa
Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma         1-3/2006  1-3/2005
  1-12/2005
miljoonaa euroa
Liikevaihto            348    
333    1 337
Käyttökate            99 1)   97 2)    446
3)
Liikevoitto             43     45     233
Tulos ennen
veroja         39     39     212
Tulos/osake, euroa     
   0,18    0,23     1,22
Investoinnit            

käyttöomaisuuteen          43     42     204

1)
Käyttökate ilman kertaeriä 103 miljoonaa euroa
(toiminnan
uudelleenjärjestelyvaraus -4 milj. euroa)
2) Käyttökate ilman
kertaeriä 89 miljoonaa euroa
3) Käyttökate ilman kertaeriä 346 miljoonaa
euroa

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:

Rahoitusasema 
       31.3.2006 31.3.2005  31.12.2005
Nettovelka           
  293    489     293
Omavaraisuusaste, %        61,5   
49,3     61,7
                              
 
Rahoituslaskelma       1-3/2006  1-3/2005  1-12/2005
Kassavirta
investointien      
jälkeen               13     26  
   308

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”3G-palvelupaketit erittäin
hyvin liikkeelle

Telemarkkinamme on ottamassa vahvoja askeleita
kohti
palvelukilpailua. Jo huhtikuun aikana on parempia palveluja
tukevien
3G-päätelaitteiden määrä kaksinkertaistunut.

Huhtikuun alusta sallitut
3G-palvelupaketit mahdollistavat uusien
palvelujen helpon käyttöönoton ja
käyttämisen. 3G-paketit
tarjoavat monia uusia palveluita, kuten videopuhelut,
erittäin
nopeat datayhteydet, tiedonsiirtoyhteydet ja
mobiili-TV:n.

Päätelaitekauppaan liittyvien 3G-palvelupakettien
odotetaan
parantavan kannattavuutta pidemmällä aikavälillä,
mutta
alkuvaiheessa rasittavan kannattavuutta mm.
lisääntyvien
markkinointipanostusten vuoksi.

Tietoliikennepalvelujen
alueellinen kattavuus on tärkeää arjen
tietoyhteiskunnan kehittämisessä.
Valtiovalta voisi vauhdittaa
3G-verkon alueellista kattavuutta sallimalla 900
MHz:n
taajuuden käyttö 3G-palveluihin. Peiton lisääminen olisi
näin
huomattavasti kustannustehokkaampaa.

Elisa kasvatti alkuvuonna
liittymämääriänsä edelleen. Johtava
asemamme laajakaistamarkkinoilla
vahvistui, liittymämäärä
lisääntyi 40 000:lla.

Liittymäkannan kasvun ohella
matkaviestintäliittymien vaihtuvuuden
aleneminen oli hyvin merkittävää.
Vaihtuvuus on vuodessa pudonnut
yli 30 prosentista alle 20 prosentin. Tämä
kertoo operaattoreiden
keskittyvän nykyasiakkaisiin ja palveluilla
kilpailemiseen.
Tuotteen ja palvelun kokonaistoimivuus on yhä
tärkeämpää.

Jatkamme määrätietoisesti tuottavuuden kehittämistä ja
parempien
palveluiden tarjoamista asiakkaillemme.”

ELISA OYJ

Vesa
Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja
talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010
262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262
9510
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262
3036

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Osavuosikatsaus on
laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen.
Osavuosikatsauksen tiedot
ovat
tilintarkastamattomia.

Markkinatilanne

Keskimääräisten
minuuttihintojen lasku jatkui edelleen.
Matkaviestintäliiketoiminnassa
kilpailu on kuitenkin siirtymässä
hinnoista palveluihin. Elisa lanseerasi
maaliskuun lopussa uudet
3G-palvelupaketit, jotka mahdollistavat vaivattomasti
uusien
palveluiden käyttöönoton. Matkaviestinliittymäkanta kehittyi
edelleen
myönteisesti ja liittymien käyttö kasvoi.

Kiinteän verkon liiketoiminnassa
laajakaistaliittymien määrä
kasvoi edelleen voimakkaasti. Perinteisten
liittymien määrä ja
käyttö pienenivät.

Liikevaihdon kehitys

miljoonaa
euroa        1-3/2006  1-3/2005  muutos- %
Matkaviestintä      
     192     179      7
Kiinteä verkko           180  
   162     11
Muut liiketoiminnat         0     21    
-100
Segmenttien välinen myynti     -24     -29     -17
Yhteensä 
             348     333      5

Elisan tammi-maaliskuun
liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna. Matkaviestintäliiketoiminnan 
liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja
kiinteän verkon liiketoiminnan 
liikevaihto 11 prosenttia. Liikevaihtoon
vaikutti positiivisesti 
matkaviestinnässä Saunalahden tuoma lisäliikenne ja
kiinteän verkon 
liiketoiminnassa mm. laajakaistaliittymien määrän
kasvu.

Tuloskehitys

miljoonaa euroa        1-3/2006  1-3/2005 
muutos- %
Matkaviestintä                        

käyttökate             53     49      8
 käyttökate- % 
         28 %    27 %      
 liikevoitto          
  30     27     11
Kiinteä verkko                 
       
 käyttökate             46     40     15

käyttökate- %          26 %    25 %      
 liikevoitto  
          15     13     15
Muut liiketoiminnat ja     
               
konsernitoiminnot                
       
 käyttökate             -1      8      

liikevoitto            -2      5
Konserni yhteensä      
                 
 käyttökate            99*   
 97**      2
 käyttökate- %          28 %    29 %     
 
 liikevoitto            43     45     -4

*
Käyttökatteeseen sisältyy kuluvaraus toiminnan
uudelleenjärjestelyihin -4
miljoonaa euroa
** Käyttökate ilman kertaeriä 89 miljoonaa euroa

Elisan
käyttökate kasvoi 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
neljännekseen
verrattuna. Käyttökatteen nousuun vaikuttivat
toiminnan tuottavuuden parannus
ja Saunalahti-kaupan tuoma
liikevaihtolisäys.

Konsernin muut rahoitustuotot
ja -kulut olivat yhteensä -4
miljoonaa euroa (-6). Rahoituskulujen väheneminen
johtui
pääasiassa nettovelan supistumisesta.

Tuloslaskelman tuloverot
olivat -9 miljoonaa euroa (-6).

Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen
jälkeen oli 30 miljoonaa
euroa (33). Konsernin tulos/osake oli 0,18 euroa
(0,23). Konsernin
oma pääoma/osake oli maaliskuun lopussa 7,54 euroa (8,06
vuoden
2005 lopussa).

Konsernirakenteen muutokset

Elisa asetti 28.3.2006
osakeyhtiölain 14. luvun 21 §:ssä
tarkoitetun vakuuden lunastettaville
Saunalahti Group Oyj:n
osakkeille. Näin Elisan omistus Saunalahdesta nousi
100
prosenttiin. Samalla Saunalahden osakkeiden noteeraus
pörssissä
päättyi.

Elisan sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt
Tikka
Communications Oy ja Jyväsviestintä Oy ovat tehneet
päätöksen
sulautumisesta Elisaan. Sulautuminen tapahtuu kesällä
2006.

Matkaviestintäliiketoiminta

kappaletta          
31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
Kokonaisliittymä määrä 
(Suomi ja Viro)   
     2 261 421 1 674 102  2 228 101
Kokonaisliittymämäärä 
Suomessa*  
         1 983 921 1 438 452  1 962 101
Liittymät Virossa      
  277 500  235 650   266 000

* Elisan verkko-operaattori
Suomessa

Toiminnalliset luvut Suomessa  1-3/2006 1-3/2005   
2005
Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    28,0   34,6   
32,5
Vaihtuvuus (churn)**, %       19,0   33,5    28,4
Käyttö,
milj. min.*         1 087    714   3 509
Käyttö,
min./liittymä/kk**      187    158    172
SMS, milj. kpl*    
       265    162    827
SMS, kpl/liittymä/kk**        
46    36     38
Lisäarvopalvelut/liikevaihto,%     16    15  
   16

* Elisan verkko-operaattori Suomessa (2005 luvuissa on
osittain
Saunalahden liittymiä)
** Elisan palveluoperaattorit Suomessa (2005
luvut ilman
Saunalahtea)

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa
kasvoi vuodessa
noin 545 500 liittymällä mm. Saunalahden liittymien
siirryttyä
Elisan verkkoon. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
liittymämäärä
kasvoi noin 22 000 liittymällä.

Elisan omien
palveluoperaattoreiden soitettujen puheluminuuttien
määrä liittymää kohden
kasvoi noin 18 prosenttia ja lähetettyjen
tekstiviestien (SMS) määrä kasvoi
noin 28 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.
Verkko-operaattorin
soitettujen minuuttien määrä kasvoi 52 prosenttia ja
tekstiviestit
64 prosenttia. Kasvuun vaikutti merkittävästi Saunalahden
tuoma
lisäliikenne.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 19
prosenttia
vertailukauteen verrattuna, mikä johtui
keskimääräisten
minuuttihintojen laskusta ja yhdysliikennemaksujen
pudotuksesta
kesäkuussa 2005. Liittymäkohtainen käytön kasvu ei
kompensoinut
kokonaan hintojen aiheuttamaa laskua.

Elisan Virossa toimivan
tytäryhtiön liiketoiminta jatkoi nopeaa
kasvua niin liikevaihdon kuin
liittymämäärän osalta. Liikevaihdon
kasvu oli 17 prosenttia liikevaihdon
ollessa 22,3 miljoonaa euroa
(19,0) ja asiakasmäärä kasvoi 18 prosenttia ollen
277 500 (235
650). Myös kannattavuus parani: käyttökate kasvoi 17
prosenttia
6,8 miljoonaan euroon (5,8) ja liikevoitto 26 prosenttia
4,4
miljoonaan euroon (3,5).

Elisa toi maaliskuussa langattomien yhteyksien
käyttämiseen uuden
hinnoittelumallin, joka perustuu laajakaistasta
tuttuun
kuukausimaksuun.

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta    
       31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
Laajakaistaliittymät      
459 827  269 232   420 465
ISDN-kanavat           121 169  149
339   128 665
Kaapeli-TV –liittymät      217 600  200 864   214
054
Analogiset ja muut liittymät   557 859  626 740   578 002
Liittymät
yhteensä       1 356 455 1 246 175  1 341 186

Laajakaistaliittymien
kysyntä jatkui alkuvuonna vahvana.
Liittymämäärä kasvoi vuoden alusta noin 40
000 liittymällä. Kasvu 
painottui lievästi Elisan oman tilaajaverkon alueille,
mutta sitä 
oli merkittävästi myös niiden ulkopuolisilla
kasvualueilla.

Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista
laskuaan
puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan
siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Elisa käynnisti maaliskuussa
tietoliikenneverkkonsa uudistuksen,
joka käsittää Elisan koko laajakaistan ja
runkoverkon tekniikan ja
laitteiden uusimisen. Uudistus on jatkoa Elisan
investoinneille,
joiden ansiosta laajakaistayhteyksien nopeudet ovat
jatkuvasti
kasvaneet, ja laajakaistan saatavuus on Suomessa
laajentunut.
Elisa uudistaa myös yritysasiakkaille
suunnatut
älyverkkopalvelunsa, mikä mahdollistaa uuden teknologian
tehokkaan
hyödyntämisen ja nopeamman siirtymisen IP-pohjaisiin
palveluihin.

Elisan yhtiökokous 27.3.2006

Elisan varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
myönnettiin
vastuuvapaus vuodelta 2005. Lisäksi yhtiökokous päätti,
että
vuodelta 2005 maksetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta.

Yhtiön
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja siihen
valittiin uudelleen
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyväksi toimikaudeksi Mika
Ihamuotila, Pekka Ketonen, Lasse
Kurkilahti, Matti Manner ja Ossi
Virolainen.

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa
27.3.2006 ja valitsi puheenjohtajaksi Pekka Ketosen
ja
varapuheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan. Hallituksen kompensaatio-
ja
nimitysvaliokuntaan nimitettiin Pekka Ketonen (pj), Mika
Ihamuotila ja Lasse
Kurkilahti sekä tarkastusvaliokuntaan Ossi
Virolainen (pj) ja Matti
Manner.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab,
KHT-yhteisö,
päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT.

Yhtiökokous
antoi hallitukselle valtuutuksen osakepääoman
korottamisesta. Valtuutus on
voimassa vuoden ja sen nojalla
merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä saa olla
enintään 33,2 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma
voi
korottua yhteensä enintään 16 600 000 eurolla.

Yhtiökokous valtuutti
hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen. Valtuutukset
koskevat korkeintaan 16 000 000 omaa
osaketta.

Henkilöstö

Elisan
palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 4 496
henkilöä (4 989
keskimäärin vuonna 2005).

              31.3.2006  31.3.2005 
 31.12.2005
Matkaviestintä         1 506    1 604    1
629
Kiinteä verkko         2 816    2 924    3 001
Muu
liiketoiminta         -     604      -
Konsernitoiminnot 
       45      73      51
Yhteensä            4
367    5 205    4 681

Elisassa jatkettiin toimintojen
uudelleenjärjestelyjä. Elisa
siirsi puhelinmarkkinointitoimintoja Manpower
Business Solutions
Oy:lle. Siirron yhteydessä yhteensä 134 henkilöä siirtyi
Manpower
Business Solutions Oy:n palvelukseen. Lisäksi Elisa
ja
Henkilöstövuokraus Barona Oy sopivat osan Elisan
tilaustenkäsittelyyn ja
laskutukseen liittyvien toimintojen
ulkoistamisesta Baronalle. Siirron
yhteydessä yhteensä 119
henkilöä siirtyi Elisalta Baronan
palvelukseen.

Elisan hallitus päätti maaliskuussa uudesta
avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä.
Järjestelmän
mahdollistama palkkio perustuu Elisan osakkeen
kokonaistuottoon
vuosina 2006 – 2008, ja palkkiot maksetaan vuosina 2008 ja
2010
osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Investoinnit
miljoonaa
euroa          1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005
Investoinnit
käyttöomaisuuteen,     43    42    204
josta           
      
- matkaviestintäliiketoiminta      15    13     86
-
GSM-rahoitussopimusten        
 takaisinostot             
2     4     4             
- kiinteän verkon
liiketoiminta     26    24    112 
- muut            
     0     1     3          
Osakkeet         
       0     3    415        
- josta osakevaihdolla
hankittu               361
Yhteensä               
 43    45    619

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja
likviditeetti pysyivät vakaina. Tähän
vaikutti erityisesti positiivinen tulos.
Konsernin tammi-
maaliskuun kassavirta investointien jälkeen oli 13 miljoonaa
euroa
(26).

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut

miljoonaa euroa      
  31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
Nettovelka             293  
  489     293
Gearing, %             23,2    55,0    
21,7
Omavaraisuusaste, %        61,5    49,3    61,7
     
                          
             
   1-3/2006  1-3/2005  1-12/2005
Kassavirta investointien       

jälkeen               13     26    
308

Voimassaolevat rahoitus-
järjestelyt

miljoonaa euroa       
Enimmäismäärä Käytössä 31.3.2006
Komittoitu luottolimitti        170 
        0
Yritystodistusohjelma 1)        150         
0
EMTN-ohjelma 2)           1 000         316

1) Ohjelma
ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei
komittoitu

Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja            
Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services       Baa2    
    vakaa
Standard & Poor’s           BBB    
negatiivinen

Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli maaliskuun lopussa 166
066 016
kappaletta, ja markkina-arvo 31.3.2006 oli 2 718 miljoonaa
euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
tammi-
maaliskuussa kaikkiaan 72,4 miljoonaa kappaletta 1 216,6
miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 43,6 prosenttia ulkona
olevien
osakkeiden määrästä.

Omat osakkeet

Yhtiökokous valtuutti
hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen. Valtuutusta ei
ole käytetty. Elisan
konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yhtiöiden
omistuksessa oli
31.3.2006 125 000 Elisa Oyj:n osaketta.

Merkittävät
oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen 2005 ilmestymisen jälkeen on
Elisan
oikeudellisissa asioissa tapahtunut seuraavaa:

Helsingin hovioikeus
antoi 4.4.2006 päätöksen, jolla se Elisan
kannan mukaisesti hylkäsi entisen
Oy Radiolinja Ab:n kevään 2000
yhtiökokouksen osakepääoman korotuspäätöksestä
nostetun
moitekanteen. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen,
mikäli
se antaa luvan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Elisa toi markkinoille
uudenlaiset palvelupaketit, joissa palvelut
ja puhelin ovat paketoitu
kokonaisuuksiksi. Uuden lain myötä
asiakas voi nyt hankkia sekä puhelimen että
siihen kytkettävän
palvelupaketin yhdessä.

Elisan Saunalahti-kauppaan
liittyvien Kilpailuviraston asettamien
ehtojen mukaisesti Saunalahti myi
huhtikuun alussa
laajakaistapalveluiden toteuttamisessaan tarvittavan
Saunaverkon
asiakassopimuksineen Tampereen, Jyväskylän ja Riihimäen
alueilla.
Lisäksi Saunalahti myi Saunaverkon ilman
asiakassopimuksia
pääkaupunkiseudun alueella. Kaupoilla ei ole
olennaista
tulosvaikutusta.

Elisa kolminkertaisti huhtikuun alussa
matkapuhelinverkon nopeudet
ensimmäisenä Pohjoismaissa tuomalla
matkapuhelinverkkoon 1
megabitin maksiminopeuden (1 Mbit/s). Näin yhä
suurempia
tiedostoja voidaan ladata matkapuhelinverkossa
kiinteästä
laajakaistasta tutulla nopeudella.

Elisa toi markkinoille
yritysasiakkaille suunnatun palvelun, joka
sisältää kuukausimaksua vastaan
matkaviestintäpäätelaitteet,
lisävarusteet ja lisäpalvelut. Yrityksille tämä
merkitsee
vaivattomuutta ja kustannustehokkuutta, kun matkapuhelimet
ja
niihin sisältyvät palvelut voidaan hankkia ilman
omia
investointeja.

Elisan ja Saunalahden kaukoverkot yhdistetään, jolloin
Saunalahden
puhelinliikenne siirtyy Elisan
kaukoverkkoon.
Yhdistämisratkaisulla saavutetaan kustannussäästöjä
mm.
transitmaksujen, siirtoverkkokustannusten ja muiden
synergiaetujen
muodossa. Yhteinen verkko on käytössä vuoden 2006
lopulla.

Loppuvuoden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden
haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen painopisteen siirtyessä yhä
enemmän palveluihin.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa
kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa
johtavana
palveluiden tarjoajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan
kasvavan selvästi edellisestä
vuodesta. Osa liikevaihdon kasvusta tulee
lisääntyneestä
päätelaitekaupasta. Kertaluonteisista eristä
puhdistetun
käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan paranevan
edellisestä
vuodesta. Tuloksen paranemiseen vaikuttavat mm.
Saunalahti-kaupan
synergiaedut ja tehostamistoimenpiteet.

Koko vuoden
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 13-15
prosenttia liikevaihdosta
ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen. Vuodelle 2006 ajoittuu
merkittäviä ”yhden Elisan”
toimintamallia tukevia prosessien, IT- ja
tuotantojärjestelmien
uusimisia.

HALLITUS

Osavuosikatsauksen luvut eivät
ole tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
       
                   1-3   1-3  1-12
           
               2006  2005  2005

Liikevaihto        
            348,4  332,9 1337,3
Liiketoiminnan muut tuotot    
         2,8  11,2  113,9
Liiketoiminnan kulut          
    -252,7 -247,0 -1005,1
Käyttökate                   
  98,5  97,1  446,1
Poistot ja arvonalentumiset           
-55,3  -52,4 -213,2
Liikevoitto                    43,2 
 44,7  232,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista         0,0   0,7
  1,2
Rahoitustuotot ja -kulut, netto          -4,3  -6,5 
-22,2
Voitto ennen veroja                38,9  38,9 
211,9
Tuloverot                     -9,0  -5,9 
-34,1
Tilikauden voitto                 29,9  33,0 
177,8

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille        
      29,6  32,1  176,2
 Vähemmistölle               
   0,3   0,9   1,6
Tilikauden voitto                 
29,9  33,0  177,8


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton          
         0,18  0,23  1,22
Laimennettu              
      0,18  0,23  1,22

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin 
(1000
osaketta)
Laimentamaton                  165917 141778 
144807
Laimennettu                   165917 141778 
144807


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
       
                   1-3   1-3  1-12
          
               2006  2005  2005

Matkaviestintä      
            191,9  179,0  739,9
Kiinteä verkko         
         179,9  161,5  670,9
Muut yhtiöt              
          20,9  38,2
Allokoimattomat erät
Segmenttien välinen
liikevaihto          -23,4  -28,5 -111,7
Konserni yhteensä     
            348,4  332,9 1337,3

KÄYTTÖKATE
LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
                         
 1-3   1-3  1-12
milj. euroa                    2006 
 2005  2005

Matkaviestintä                   53,3  
49,2  220,1
Kiinteä verkko                   46,4  39,6 
159,6
Muut yhtiöt                        10,4  
55,8
Allokoimattomat erät                -1,2  -2,1  
10,5
Konserni yhteensä                 98,5  97,1 
446,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
               
           1-3   1-3  1-12
milj. euroa             
       2006  2005  2005

Matkaviestintä              
     30,2  26,7  129,9
Kiinteä verkko                 
 15,1  13,3  44,8
Muut yhtiöt                      
  6,7  47,3
Allokoimattomat erät                -2,1  
-2,0  10,9
Konserni yhteensä                 43,2  44,7 
232,9


KONSERNITASE
milj. euroa 
                    
    31.3.  31.3.  31.12.
                        
 2006   2005   2005
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet      643,1  706,9  660,6
Liikearvo     
               771,1  472,5  770,6
Muut aineettomat
hyödykkeet           181,2   69,1  178,7
Osuudet
osakkuusyrityksissä            0,4   12,4   0,4
Myytävissä
olevat sijoitukset          44,6   9,8   44,2
Muut saamiset  
                10,3   50,4   10,6
Laskennalliset
verosaamiset           44,2   42,3   42,5
           
             1694,9  1363,4  1707,6
Lyhytaikaiset
varat
Vaihto-omaisuus                 23,8   14,9  
20,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset         254,3  328,7  
261,8
Rahavarat                    96,3  114,7  
212,7
                        374,4  458,3  
494,8

Varat yhteensä                 2069,3  1821,7 
2202,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    1251,8  860,6 
1337,3
Vähemmistöosuus                 12,7   28,9  
12,4
Oma pääoma yhteensä              1264,5  889,5 
1349,7

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat            
39,5   29,7   40,6
Varaukset                     8,8 
 24,0   9,4
Pitkäaikaiset korolliset velat         370,1  468,8
  393,7
Muut pitkäaikaiset velat             12,2   9,9  
12,7
                        430,6  532,4  
456,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat            
349,2  263,5  280,5
Varaukset                     5,4 
  1,1   3,4
Lyhytaikaiset korolliset velat          19,6  
135,2  112,4
                        374,2  399,8 
 396,3

Oma pääoma ja velat yhteensä          2069,3  1821,7 
2202,4


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
milj. euroa
           
   
      Osake- Yli-  Omat Muut  Kertyneet Vähem- Oma 
         
pääoma kurssi- osak- rahas- voitto-  mistön pääoma
            
rahasto keet tot  varat   osuus yhteensä
Oma pääoma 
31.12.2004    
 71,0  530,4 -3,1  34,5   250,8  31,0  914,5
Rahavirran 
suojaukset

 Omaan pääomaan 
 kirjatut voitot/
 tappiot                
-0,1
Muut muutokset   -0,1              3,6  0,6   
4,1
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät        -0,1   0,0  0,0
 -0,1    3,6  0,6   4,1
Tilikauden voitto              
   32,1  0,9   33,0
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut   
yhteensä 
     -0,1   0,0  0,0  -0,1   35,7  1,5   37,0
Osingonjako   
                -56,8  -3,6  -60,4
Omien osakkeiden

hankinta             -1,7               -1,7
Oma
pääoma 
31.3.2005      70,9  530,4 -4,8  34,4   229,7  28,9  
889,5

Oma pääoma 
31.12.2005     83,0  530,4 -2,5 418,9   307,5 
12,4  1349,7
Myytävissä 
olevat sijoitukset            1,1   
        1,1
Muut muutokset              -0,2   -0,6  
    -0,8
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät             
   0,0  0,9   -0,6  0,0   0,3
Tilikauden voitto          
       29,6  0,3   29,9
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut    
     
yhteensä              0,0  0,9   29,0  0,3  
30,2
Osingonjako                   -116,2     
-116,2
Omien osakkeiden 
myynti               0,8       
        0,8
Oma pääoma 
31.3.2006      83,0  530,4 -1,7 419,8 
  220,3  12,7  1264,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa 
    
                      1-3   1-3  1-12
       
                  2006   2005  2005
Liiketoiminnan
rahavirta
Voitto ennen veroja                38,9   38,9 
211,9
Poistot ja arvonalentumiset            55,3   52,4 
213,2
Muut oikaisut voittoon ennen veroja        4,1   -0,9 
-66,3
Käyttöpääoman muutos               -39,4  -30,1 
-23,7
Liiketoiminnan rahavirta             58,9   60,3 
335,1

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot    -6,2   -7,1 
-20,5
Maksetut verot                  -0,9   -0,6  
-5,1
Liiketoiminnan nettorahavirta           51,8   52,6 
309,5

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen        
  -43,1  -40,6 -194,9
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin 
-2,5   0,9  -4,1
Omaisuuden myynnit                 6,8 
 13,0  197,5
Investointien nettorahavirta           -38,8  -26,7
  -1,5

Rahavirta investointien jälkeen          13,0   25,9 
308,0

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti            
  0,9       0,8
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)      
       0,8
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)       -122,4  
-15,0 -102,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-)       0,5 
 -18,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)        -2,9   -4,4 
-16,7
Maksetut osingot                 -5,0  -55,1 
-122,0
Rahoituksen nettorahavirta           -129,4  -74,0 
-258,1

Rahavarojen muutos               -116,4  -48,1  
49,9
Rahavarat tilikauden alussa           212,7  162,8 
162,8
Rahavarat tilikauden lopussa           96,3  114,7 
212,7

VASTUUT
milj. euroa
                        
31.3.  31.3. 31.12.
                         2006 
  2005  2005
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Kiinnitykset
 Omasta ja
konserniyhtiöiden puolesta       6,0   19,0  18,7
Annetut pantit
 
Vakuudeksi annetut talletukset          0,9   0,9   0,9
Annetut
takaukset
 Muiden puolesta                 3,5       
3,1
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä    10,4   19,9  
22,6

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
 Nimellisarvo   
                   11,8

Leasingsopimukset ja
muut
sopimusvelvoitteet
Leasingvastuut                  13,9  
17,3  14,3
Takaisinostovastuut                0,6   0,9 
 0,7
Vuokravastuut kiinteistöistä           62,8   73,1  
63,3
Vuokravastuut yhteensä              77,3   91,3  
78,3

Muut vastuut
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns.
QTE-järjestely)        20,2   21,4  23,5
QTE-järjestelyn
kokonaisarvo           167,2  156,6  171,5
Muut vastuut     
              0,6   5,2   0,6

TUNNUSLUVUT
milj. euroa
 
                         1-3   1-3  1-12
    
                     2006  2005  2005

Oma
pääoma/osake, (euroa)             7,54  6,07  8,06
Korollinen
nettovelka               293,4  489,3  293,5
Gearing     
                23,2 % 55,0 % 21,7 %
Omavaraisuusaste    
            61,5 % 49,3 % 61,7 %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen,       43,5  42,0  204,4
josta rahoitusleasingilla
hankittu osuus      0,3   1,4   9,5
Bruttoinvestoinnit %
liikevaihdosta       12,5 % 12,6 % 15,3 %
Sijoitukset osakkeisiin,  
                2,9  414,8
josta osakevaihdolla hankittu
osuus                361,2
Henkilöstö keskimäärin       
       4496  5426  4989


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing
 % 
                 Korolliset velat - rahavarat
     
      -------------------------------------------x 100
         
         Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste % 
          
       

                 Oma pääoma yhteensä
    
   ---------------------------------------------------x 100
        
      Taseen loppusumma - saadut ennakot


Korollinen nettovelka    
  

                Korolliset velat - rahavarat


Oma
pääoma/osake         Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

     -----------------------------------------------------------
    
    Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Tulos/osake         Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
     
-----------------------------------------------------------
         
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
keskimäärin