English Estonian
Avaldatud: 2022-04-20 19:49:28 CEST
Arco Vara
Korralise üldkoosoleku kutse

Correction: Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

PARANDUS:

20.04.2022 avaldatud Arco Vara AS aktsionäride üldkoosoleku päevakorrast puudus 5. punkt, käesoleva parandusteatega edastame korrigeeritud andmed.

_________________________________________________________________________

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rotermanni 10, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 17.05.2022 kell 10:00 Tallinnas aadressil Roseni 9 (Metropol Spa Hotel) saalis nr  1.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

 • Kinnitada Arco Vara AS-i 2021. aasta majandusaasta aruanne.
 1. Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

 • Kanda 31.12.2021 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 2071 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
 • Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:
  • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga 08.06.2022;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.09.2022;
  • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.12.2022;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.03.2023.
 1. Optsiooniprogrammi kinnitamine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

 • Kinnitada optsiooniprogramm vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud optsiooniprogrammi tingimustele.
 1. Audiitori valimine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

 • Valida audiitor kaheks aastaks ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2022.a ja 2023.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.
 1. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine
 • Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku: Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcovara.com ja Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas aadressil Rotermanni 10 tööpäevadel kell 9.30-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.com. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.05.2022, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14.05.2022. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.com ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10.05.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 16.05.2022 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile info@arcovara.com. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile info@arcovara.com ja originaal postiga aadressile Rotermanni 10, Tallinn 10111. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 17.05.2022 kell 9.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 21.04.2022.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus