Avaldatud: 2021-03-26 06:00:00 CET
Baltika
Korralise üldkoosoleku kutse

AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Valukoja 10, Tallinn 11415 juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Ettepanek otsuste vastuvõtmiseks ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata on aktsionäride mugavuseks ja et vältida kogunemisi COVID-19 pandeemia ajal. Aktsionäridel on võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut posti või e-posti teel.   

Otsustamisele pandavate ettepanekute osas tekkivad küsimused saab saata ette e-mailile baltika@baltikagroup.com kuni 09. aprillini 2021 ja vastused asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com.
Lisaks on aktsionäridel võimalik 20. aprillil 2021 kell 14:00 osaleda veebiseminaril, registreerides end hiljemalt 19. aprillil 2021. aastal kell 15:00 saates e-maili baltika@baltikagroup.com. Veebiseminar toimub inglise keeles. Veebiseminari salvestus avalikustatakse ettevõtte veebilehel. Veebiseminari kaudu hääletamist ei toimu.

Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 09. aprilli 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil 14. aprill kuni 21. aprill 2021 (kaasa arvatud). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas vastu.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil

  1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e-maili teel aadressile baltika@baltikagroup.com hääletusperioodi jooksul.
  2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega AS Baltika kontorisse aadressil Valukoja 10, 11415, Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 19. aprillil kell 16:00. Tehniliste vahendite puudumisel on võimalik hääletussedelit täita ja allkirjastada ka AS Baltika kontoris eeltoodud aadressil tööpäevadel ajavahemikus 9.00-16.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS Baltika  veebilehel www.baltikagroup.com.

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised:

  1. 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2020. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

  1. 2020. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2020. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 376 853 eurot.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Seoses tähtaja lõppemisega pikendada nõukogu liikmete Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä ja Reet Saks volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks.

  1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

Nimetada AS Baltika audiitoriks 2021-2022 majandusaasta aruande auditeerimisel AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.

Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik tutvuda AS Baltika 2020. a majandusaasta aruandega, sõltumatu vandeaudiitori aruandega ja  AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi aadressile saadetud kirjaga.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS Baltika veebilehel hiljemalt 30. aprillil 2021 vastavalt ÄS 299lg-le 6.

Flavio Perini
Juhatuse esimees, tegevjuht

Flavio.perini@baltikagroup.com

ManusedVolikiri.doc
Haaletussedelvoting ballot.doc