English Latvian
Publicēts: 2022-05-12 15:10:24 CEST
VIRŠI-A
Kārtējās akcionāru sapulces protokols

Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” 2022. gada 12. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

 1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2021. gada pārskata apstiprināšana.
 1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.
 2. Apstiprināt akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valdes sastādītos un padomes izskatītos:
 1. Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” atsevišķo 2021. gada pārskatu;
 2. Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” Koncerna konsolidēto 2021. gada pārskatu;

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. Peļņas izlietošana.
 1. izmaksāt no 2021. gada peļņas dividendēs EUR 1 323 153, kas atbilst EUR 1 058 522,40 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0,07014166 par vienu akciju;
 2. par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2022. gada 1. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2022. gada 2. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2022. gada 14. jūniju;
 3. 2021. gada peļņas daļu EUR 4 087 017,00 apmērā ieskaitīt Sabiedrības nesadalītajā peļņā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Revidenta ievēlēšana 2022.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
 1. Par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” revidentu 2022. un 2023. gada pārskatu revīzijai ievēlēt "KPMG Baltics SIA" (komercsabiedrības licences Nr.55).
 2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2022. gada un 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu 105 000,00 EUR, neskaitot PVN.
 3. Uzdot akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” 2022. un 2023. gada pārskata revīziju.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

Rīgā, 2022. gada 12. maijā

Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valde

 AS VIRŠI-A akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS VIRŠI-A sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.

AS VIRŠI-A ir lielākais un visstraujāk augošais pašmāju degvielas un alternatīvo enerģijas avotu tirgotājs ar 27 gadu pieredzi Latvijas degvielas tirdzniecības nozarē. Šobrīd “VIRŠI-A” tīklā ir 66 spēka stacijas, no kurām 65 ir pilna servisa, un tajā strādā vairāk nekā 650  darbinieki visos Latvijas reģionos. Papildu informācija par AS “VIRŠI-A” nākotnes attīstības plāniem ir pieejama virsi.lv mājaslapā sadaļā Investoriem: https://www.virsi.lv/investoriem

 

         Kontaktinformācija:
         
         AS “VIRŠI-A"
         Undīne Priekule
         E-pasts: undine.priekule@virsi.lv
         Telefons: +371 26141219
         
         Sertificētais konsultants:
         AS “LHV Pank”
         Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
         E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
         Telefons: +372 680 2720