Avaldatud: 2020-05-29 15:51:11 CEST
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

Nordic Fibreboard AS 2020. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2020. aasta 1. kvartalis 3,21 miljonit eurot, mis on 2019. aasta 1. kvartali jätkuvate tegevuste müügituluga võrreldes 2% langust. Puitkiudplaadi müügitulu, mis oli 3,09 miljonit eurot 2020. aasta 1. kvartalis, kasv 7% tulenes põhiliselt uute klientide lisandumisest Euroopa Liidus märkmetahvlite ja uste täitematerjalide segmentides. Mööbli jaemüügi müügitulu oli 2020. aasta 1. kvartalis 47 tuhat eurot, mis oli 88% vähenemist võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Põhjuseks Skano Furniture OÜ aktiivse tegevuse lõpetamine ning 2020. aasta 1. kvartalis toimusid ainult viimased allahindluskampaania müügid. Pärnu Riverside Development OÜ 2020. aasta 1. kvartali müük kinnisvara haldamisest oli 68 tuhat eurot.

 Nordic Fibreboard AS konsolideeritud EBITDA oli 2020. aasta 1. kvartalis negatiivne 310 tuhat eurot (2019 1. kv: jätkuvatelt tegevustelt positiivne 12 tuhat eurot). Kiudplaadi 2020. aasta 1. kvartali EBITDA oli negatiivne 255 tuhat eurot ja mööbli jaemüügi EBITDA negatiivne 47 tuhat eurot. Kiudplaadi suure kahjumi peamiseks põhjuseks oli Püssis asuva tootmistehase ajutine sulgemine esimese kvartali lõpus. Püssi kiudpladivabriku ajutise sulgemise põhjuseks oli selle tehase ühe suurima võtmekliendi kaotus, kus klient tühistas koroonaviiruse pandeemia tõttu kõik oma tellimused.

Kontserni puhaskahjum oli 2020. aasta 1. kvartalis 534 tuhat eurot (2019 1 kv: puhaskahjum jätkuvatelt tegevustelt 202 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

Müügitulu ärisegmentide lõikes

 tuh EUR I kv 2020 I kv 2019
Jätkuvad tegevused    
Kiudplaadi tootmine ja müük 3 091 2 893
Mööbli jaemüük 47 392
Kinnisvara haldamine 68 0
Elimineerimine (0) (2)
Kokku jätkuvatelt tegevustelt 3 206 3 284
Lõpetatud tegevus 0 545
KOKKU 3 206 3 829

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2020 I kv 2019
Jätkuvad tegevused    
EBITDA ärisegmentide lõikes    
Kiudplaadi tootmine ja müük (255)* 23
Mööbli jaemüük (47) (22)
Kinnisvara haldamine (2) 0
Elimineerimine (6) 12
Kokku EBITDA (310) 12
Põhivara kulum ja amortisatsioon 151 150
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM (462) (138)
Neto finantskulud 72 64
Tulumaksukulu 0 0
PUHASKASUM/-KAHJUM jätkuvatelt tegevustelt (534) (202)
Kasum/kahjum lõpetatud tegevuselt 0 (121)
KOKKU (534) (323)

* Sisaldab erakorralist kulu 187 tuhat eurot Püssi tehase sulgemisest, kasumiaruandes kajastatud kirjel muud ärikulud.

NORDIC FIBREBOARD LTD: KIUDPLAADI MÜÜK

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2020. aasta 1. kvartalis 3,09 miljonit eurot, mis on 7%  kasvu 2019. aasta sama perioodiga võrreldes (2019 1. kv: 2,89 miljonit eurot). 2020. aasta 1. kvartalis müüsime oma tooteid 21 riigi klientidele. Euroopla Liidu klientidelt müügitulu kasv 2,09 miljonilt eurolt 2,74 miljoni euroni tulenes uute klientide lisandumisest uste täitematerjalide ja märkmetahvlite segmendis.  Teiste regioonide, Aasia, Aafrika, Lähis-Ida ja Venemaa, müügi vähenemist mõjutas tugevalt koroonaviiruse pandeemia tõttu tehtud tellimuste tühistamised klientide poolt.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR
  I kv 2020 I kv 2019
Euroopa Liit 2 741 2 093
Venemaa 211 328
Aasia 38 164
Aafrika 35 143
Lähis-Ida 38 86
Teised 29 80
KOKKU 3 091 2 893

SKANO FURNITURE: MÖÖBLI JAEMÜÜK

Mööbli jaemüügi müügitulu oli 2020. aasta 1. kvartalis 47 tuhat eurot, mis on 88% langust võrreldes sama perioodiga aastal 2019 (2019. aasta 1. kvartalis 392 tuhat eurot). Müügitulu langus on tingitud jaemüügiärist väljumisega. 2019 aastal sulges Skano Furniture OÜ 4 salongi ja 2020 aasta 1. kvartalis viimased kaks allesjäänud salongi. EBITDA oli 2020. aasta 1. kvartalis negatiivne 47 tuhat eurot (2019. 1. kv: negatiivne 22 tuhat eurot).

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR Kaupluste arv
  I kv 2020 I kv 2019 31.03.2020 31.03.2019
Eesti 47 256 0 4
Läti 0 40 0 1
Leedu 0 96 0 1
Kokku 47 392 0 6

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: KINNISVARAHALDUS

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud müügitulu oli 2020. aasta 1. kvartalis 68 tuhat eurot. Ettevõte on asutatud 2019. aasta 2. kvartalis. 2020. aasta 1. kvartali EBITDA oli negatiivne 2 tuhat eurot.

BILANSS JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.03.2020 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,5 miljonit eurot (31.03.2019: 10,1 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.03.2020 7,5 miljonit eurot (31.03.2019: 7,6 miljonit eurot), milledest Kontsernil oli laenukohustisi 4,74 miljonit eurot seisuga 31.03.2020 (31.03.2019: 4,7 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,4 miljonit eurot seisuga 31.03.2020 (31.03.2019: 1,4 miljonit eurot). Varud seisuga 31.03.2020 0,5 miljonit eurot (31.03.2019 1,9 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga 31.03.2020 oli 6,6 miljonit eurot (6,7 miljonit seisuga 31.03.2019). Bilansimahu muutus 2019. aastal oli tingitud mööblitootmise ja -hulgimüügiga tegeleva tütarettevõtte müügist kontsernist välja.

Kontserni äritegevuse tulemuseks oli 2020. aasta 1. kvartalis raha sissevool summas 209 tuhat eurot (2019 1. kv: raha sissevool summas 84 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2020. aasta 1. kvartalis raha väljavool summas 78 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 28 tuhat eurot 2019. aasta 1. kvartalis. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2020. aasta 1. kvartalis samuti raha väljavool summas 131 tuhat eurot (2019 1. kv: raha väljavool 33 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2020. aasta 1. kvartalis raha väljavool summas 1 tuhat eurot, mis on halvenemine võrreldes raha sissevooluga summas 24 tuhat eurot 2019. aasta 1. kvartalis.

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD

Koroonaviiruse pandeemia mõjutab käesoleval aastal nende riikide majandustegevust, kuhu ettevõte oma toodangut müüb. Kuna selle pandeemia mõju on ettearvamatu ja kestuse aeg teadmata, siis on tuleviku nõudlust toodangu osas keeruline ette näha. Samas ei ole nõudlus meie toodangu suhtes Baltikumi ja Põhjamaade klientide hulgas vähenenud, mis annab kindlustunnet meie tegevuse jätkuvusele.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

TÖÖTAJAD

Seisuga 31.03.2020 töötas Kontsernis 130 inimest (võrreldes 126 inimesega jätkuva tegevuste sektoris seisuga 31.03.2019). Töötajate keskmine arv oli 2020 1. kvartalis 127 (1. kvartalis 2019: 126 jätkuvatel tegevusaladel).

2020. aasta esimese kolme kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 587 tuhat eurot (2019 esimese kolme kuu jooksul jätkuvatelt tegevustelt  592 tuhat eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 45 tuhat eurot 2020. aasta 1. kvartalis ning 51 tuhat eurot 2019. aasta 1. kvartalis.

Finantssuhtarvud

tuh EUR   
Kasumiaruanne I kv 2020 I kv 2019
Müügitulu 3 206 3 284
EBITDA (310) 12
EBITDA rentaablus (10%) 0%
Ärikasum/-kahjum (462) (138)
Ärirentaablus (14%) (4%)
Puhaskasum/-kahjum (534) (202)
Puhasrentaablus (17%) (6%)
   
Kasum/kahjum lõpetatud tegevuselt 0 (121)
   
KASUM/KAHJUM KOKKU (534) (323)
   
Bilanss 31.03.2020 31.12.2019
Koguvarad 8 475 10 147
Koguvarade puhasrentaablus (6%) (2%)
Omakapital 1 017 2 587
Omakapitali puhasrentaablus (52%) (8%)
Võlakordaja 88% 75%
   
Aktsia 31.03.2020 31.12.2019
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,33 0,41
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,12) (0,07)
Hind-tulu (PE) suhtarv (2,78) (5,74)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,23 0,58
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,46 0,72
Turukapitalisatsioon tuh EUR 1 485 1 854
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus on koostanud Nordic Fibreboard AS tegevusaruande ning konsolideeritud raamatupidamise vahearuande Nordic Fibreboard AS esimese kvartali 2020 tarvis.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 8 esitatud Nordic Fibreboard AS tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate emaettevõtte ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtete kui terviku äritegevuse arengust, tulemustest ja finantsseisundist.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 10 kuni 30 esitatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne annab juhatuse parima teadmise kohaselt õige ja õiglase ülevaate emitendi ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtete kui terviku varadest, kohustistest, finantsseisundist ja tulemustest vastavalt rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning sisaldab peamiste riskide kirjeldust.

2020. aasta 1. kvartali tulemuse tõttu ei vasta Nordic Fibreboard konsolideeritud omakapital 31.03.2020 seisuga äriseadustiku miinimumnõuetele. Nõuetega vastavusse viimiseks plaanib juhtkond kutsuda järgmisel nädalal kokku erakorralise aktsionäride üldkoosoleku, kus tehakse ettepanek vähendada aktsia nimiväärtust 0,6 eurolt 0,06 eurole.

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees 
Tel: +372 56 990988   
torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

                                                          

Manus


Nordic Fibreboard vahearuanne 2020 1 kvartal.pdf