Avaldatud: 2021-05-20 08:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

Teade ASi Ekspress Grupp aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta üldkoosolekut kokku kutsumata

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta otsused vastu üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel. Juhatuse ettepanek on ajendatud soovist vältida füüsilisi kogunemisi koroonapandeemia tingimustes.

Aktsionärid saavad hääletada e-posti teel, kasutades selleks hääletussedelit, mis on lisatud sellele teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui ka Ekspress Grupi kodulehel. Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning isikusamasuse tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb edastada e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 15. juunil 2021. aastal kella 9.00-ks (Eesti aja järgi) vastavalt alltoodud korraldusele. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, s.o 8. juunil 2021. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride otsused avalikustab Ekspress Grupp börsiteatena ja ettevõtte kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lg 6 hiljemalt 22. juunil 2021. aastal.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 20.05.2021 seisuga 18 478 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 513 972 omaaktsiat.

ASi Ekspress Grupp juhatus esitab aktsionäridele järgmised otsuste eelnõud.

1. ASi Ekspress Grupp 2020. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2020–31.12.2020 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2020. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 2 509 578 eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 125 479 euro võrra ja kanda ülejäänud 2 384 099 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Aleksandras Česnavičiuse volitusi nõukogu liikmena kuni 16.06.2025.

Korralduslikud küsimused

Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine
Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning kaasnevad dokumendid tuleb edastada e-postiga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 15.06.2021 kella 9.00-ks.

  • Hääletussedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt paberil.
  • Paberil täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul tuleb isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks hääletussedel skaneerida ja edastada see e-postiga koos aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart) või selle isikuandmetega lehekülje koopiaga (näha peab olema ka dokumendi kehtivuskuupäev ja allkirjanäidis).
  • Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea aktsionär isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks lisadokumente edastama, kui isikusamasus on võimalik tuvastada digitaalse allkirja järgi (näiteks allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga).
  • Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
  • Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb esitada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku tehtud eesti- või ingliskeelsed tõlked. AS Ekspress Grupp võib pidada aktsionäri hääletusõigust tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks ja volituse tagasivõtmiseks kasutada ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette, mis on lisatud ka otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com).

Otsustega seotud dokumendid
Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi lehel (https://nasdaqbaltic.com/).

Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine

Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani. Küsimused ja vastused avalikustatakse Ekspress Grupi veebilehel www.egrupp.ee.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp 
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

ManusedVolikiri EST- 15 06 2021.docx
EG_otsuste eelnoud_EST 2021 06 15.pdf
volikirja tagasiv6tmine EST- 15 06 2021.docx
Haaletussedel 2021 06 15.docx
Ekspress Grupp konsolideeritud 2020_EST.pdf