Avaldatud: 2019-09-11 07:00:00 CEST
LHV Group
Poolaastaaruanne

LHV Groupi II kvartali ja 6 kuu auditeerimata ülevaadatud konsolideeritud vahearuanne

AS LHV Group (LHV) avaldas 16. juulil 2019 konsolideeritud 2019. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata vahearuande (Auditeerimata Vahearuanne).

Seoses aktsiate avaliku pakkumise ettevalmistamisega täiendas LHV Auditeerimata Vahearuannet ning aruandele teostasid ülevaatuse sõltumatud audiitorid. Muudatused ei mõjutanud raporteeritud perioodi kasumit, kogu varasid, kohustusi ega omakapitali. Täiendatud konsolideeritud II kvartali ja 6-kuu vahearuanne perioodi kohta, mis lõppes 30. juunil 2019 inglise keeles (Ülevaadatud Vahearuanne) koos sõltumatute audiitorite aruandega inglise ja eesti keeles, ning vahearuande tõlge eesti keelde on lisatud käesolevale teatele ning kättesaadavad LHV veebilehel https://investor.lhv.ee/. Ülevaadatud Vahearuandes tehtud täiendused on täpsemalt kirjeldatud aruande lisas 1. Ülevaadatud Vahearuanne asendab Auditeerimata Vahearuande ning sellega tehtud muudatused on järgmised:  

  • Korrigeeritakse konsolideeritud omakapitali aruande võrdlusperioodi (varasemalt 31.12.2018, nüüd 30.06.2018);
  • Lisatakse 01.01.2019 jõustunud IFRS 16 detailne kirjeldus (Lisa 1);
  • Lisatakse 6-kuu 2018 ja 6-kuu 2019 tulemused segmendiaruandlusse (Lisa 2);
  • Lisatakse aruandele täiendavad lisad (lisa 20 Materiaalne ja immateriaalne põhivara; lisa 21 Allutatud kohustused; lisa 22 Laenud ja nõuded klientidele).


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Manused


LHV_Group_Interim_Report_Reviewed_2019_Q2-EN.pdf
LHV Group vahearuanne 2019-Q2 ET.pdf