English Estonian
Avaldatud: 2022-03-01 18:00:00 CET
Pro Kapital Grupp
Kvartaliaruanne

PARANDUS: Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2021. a IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Ettevõte avaldas eile 2021. a IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata vahearuande. Börsiteates oli "Konsolideeritud finantsseisundi vahearuande" päises ekslikult viidatud 31.12.2021 asemel 30.06.2021 seisule. Seetõttu avaldame korrigeeritud teate.

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2021. aasta neljas kvartal on kinnitanud eelmises kvartalis nähtud positiivset trendi. Turuseis on hea ja me näeme meie projektide järele kindlat ning püsivat nõudlust. Ehitusturg tekitab endiselt probleeme, mis on tingitud peamiselt Covid-19 poolt põhjustatud komplikatsioonidest ja seonduvatest probleemidest tarneahelas ning materjalide kallinemisest, mis on tingitud tarneraskustest, mis omakorda muudab fikseeritud hinna kindlaksmääramise keerulisemaks kokkulepetes ehitusfirmadega.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna projektide ehitust. 2021. aasta kolmandas kvartalis alustasime korterite üleandmist Kalaranna projektis, kus valmivad kaheksa maja kokku 240 korteriga. Täna anname üle korterid viiendas ja kuuendas majas ning meil on sõlmitud broneeringud või eelmüügilepingud kõikidele äripindadele ja 99% korteritele selles projekti etapis. Eelmisel aastal alustasime Kristiine City uue projekti Kindrali Majade ehitamist, kuhu kerkib kolm hoonekompleksi kokku 195 korteriga. Selles projektis olime enne ehituslepingu sõlmimist broneerinud või eelmüünud üle poole korteritest. Täna meil ei ole Kindrali projektis ühtegi vaba korterit.

Riias müüme luksuslikke kortereid River Breeze Residence’s ja alustasime ehitushanke protsessi Kliversala elamukvartali järgneva osa - Blue Marine - arendamiseks. Oleme hankele kutsunud mitu ehitusfirmat ja oleme välja selgitamas parimat valikut, lähtudes meile laekuvatest pakkumistest. Läti kinnisvarasektor jääb oma naaberriikidest (Eestist ja Leedust) maha meie hinnangul tingimuslikel põhjustel, millel on väike mõju meie pikaajalisele väärtuse loomise strateegiale. Siiski on vaieldamatu, et turg liigub praegu teiste Balti riikidega võrreldes aeglasemas tempos. Sellega kaasnevad mõned lühiajalised väljakutsed, kuid usume, et see kasutamata potentsiaal võib olla soodne ka juhul, kui otsustaksime oma kinnisvara portfelli selles piirkonnas laiendada, ostes varasid madalama hinnaga kui teistes Balti riikide pealinnades.

Vilniuses on meie Šaltiniu Namai Attico projektis vaid 4 müümata korterit. Kinnisvaraturg on 2021. aastal hästi arenenud ja nägime suurt huvi meie luksusobjektide vastu, saavutades ühed kõrgeimaid ruutmeetrihindasid kogu kohalikul turul. Alustasime just linnavillade ja ärihoone järgmise etapi ehitushanke protsessidega ning ehitustöödega saame alustada sel suvel.

Hotellindus

Covid-19 pandeemia avaldas tugevat mõju kogu turismisektorile, kuid õnneks on Saksamaa valitsus pakkunud palju toetust Bad Kreuznachis asuvale PK Parkhotel Kurhausile.

Praegused piirangud põhinevad endiselt “2G+ mudelil”, mis tähendab, et kõik hotellikülastajad, kellel on saadud 2 doosi vaktsiini, peavad siiski esitama iga päev negatiivse Covid-testi. See raskendab selgelt ruumide müümise tööd ja otsustasime selle probleemi muuta võimaluseks, kiirendades tubade teise poole renoveerimise protsessi (esimene pool on renoveeritud 5 aastat tagasi), tehes töid perioodil, kus me ei sega oma külalisi tänu hotelli väiksemale hõivatusele.

Tööde lisaväärtuseks on ka kasutamata ala ümberehitamine seitsmeks standardtoaks ning luksusliku privaatse sauna ja terrassiga sviidi loomine, mis tõstab oluliselt hotelli üldist mainet.

Järgnevatel kuudel plaanime jätkata käimasolevate arenduste ehitustöödega ning valmistuda eelseisvateks etappideks. Kinnisvaraarendus läheb hästi, turg on tugev ning jätkame oma strateegia elluviimist, mille eesmärk on luua pikaajalist väärtust oma aktsionäridele ja kogukondadele, mida soovime jätkusuutlikul, mugavusi tooval ja esteetiliselt meeldival viisil arendada.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2021. aastal 44,8 miljonit eurot, mis on 133% rohkem kui võrdlusperioodil (2020 12 kuud: 19,2 miljonit eurot). Neljanda kvartali kogukäive ulatus 23,7 miljoni euroni, suurenedes võrdlusperioodi 5,6 miljoni euro kogukäibe suhtes 4,23 korda. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kinnisvarast saadav tulu aruandeperioodil on seotud Ratsuri Majade projekti ning Kalaranna Kvartali esimeste majade valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega. 2021. aastal jätkab Ettevõte valminud korterite müüki River Breeze Residence’s Riias ja Šaltinių Namai Attico arenduses Vilniuses ning käimas olevate arendusprojektide eelmüügiga Kalaranna Kvartali ning Kindrali Majade arendustes Tallinnas.

2021. aasta brutokasum suurenes 69% võrra ja moodustas 11,4 miljonit eurot võrrelduna 6,8 miljoni euroga 2020. aastal. Neljanda kvartali brutokasum oli 5,3 miljonit eurot võrrelduna 1,4 miljoni euroga võrdlusperioodil.

2021. aasta ärikasum moodustas 12,4 miljonit eurot võrrelduna 43,1  miljoni euro ärikahjumiga võrdlusperioodil. Neljanda kvartali ärikasum oli 8,7 miljonit eurot võrrelduna 1,1 miljoni kahjumiga möödunud aasta samal perioodil. 

2021. aasta puhaskasum oli 29,8 miljonit eurot ning neljandas kvartalis 7,3 miljonit eurot. Võrdlusperioodidel oli vastavalt puhaskahjum 59,5 miljonit eurot ja 48,4 miljonit eurot. Kui 2020 aasta tulemit mõjutas negatiivselt tütarettevõttele AS Tallinna Moekombinaat kuuluva kinnisvara investeeringu väärtus, siis aruandeperioodi tulemit mõjutas positiivselt nii kontrolli kaotus AS-i Tallinna Moekombinaat üle ja tütarettevõtte konsolideerimise lõpetamine Ettevõtte finantsaruannetes, kui ka Eesti arendusprojektide suurenenud müügitulud.

Rahavood põhitegevusest olid 2021 aastal positiivsed:  13,3 miljonit eurot võrreldes negatiivse 7,7  miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Neljandas kvartalis olid rahavood põhitegevusest positiivsed 11,9 miljonit eurot võrdlusperioodi negatiivse 3,1 miljoni kõrval.

Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembri 2021 seisuga 0,76 eurot võrreldes 0,17 euroga 31. detsembril 2020.

Peamised tulemusnäitajad (koos lõpetatud tegevusvaldkondadega)

  2021
12 kuud
2020
12 kuud
2021
IV kvartal
2020
IV kvartal
Käive (tuhat eurot) 44 830 19 234 23 722 5 619
Brutokasum (tuhat eurot) 11 424 6 775 5 321 1 404
Brutokasum, % 25% 35% 22% 25%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 12 380 -43 108 8 666 -44 244
Ärikasum / -kahjum, % 28% -224% 37% -787%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) 29 757 -59 456 7 292 -48 371
Puhaskasum / -kahjum, % 66% -309% 31% -861%
       
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,52 -0,98 0,13 -0,79


  31.12.2021 31.12.2020
Varad kokku (tuhat eurot) 116 027 179 048
Kohustused kokku (tuhat eurot) 73 184 169 477
Omakapital kokku (tuhat eurot) 42 843 9 571
Võla / omakapitali suhe * 1,71 14.15
     
Varade tootlus, % ** 20,2% -31%
Omakapitali tootlus, % *** 113,5 -141%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,76 0,23

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.12.2021 31.12.2020
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 9 626 9 393
Lühiajalised nõuded 802 1 797
Varud 57 533 58 352
Käibevara kokku 67 961 69 542
Põhivara    
Pikaajalised nõuded 21 3 517
Materiaalne põhivara 6 754 6 745
Kasutusõigusega vara 202 357
Kinnisvarainvesteeringud 40 734 98 512
Immateriaalne põhivara 355 375
Põhivara kokku 48 066 109 506
VARAD KOKKU 116 027 179 048
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised võlakohustused 3 955 107 581
Ostjate ettemaksed 12 419 7 866
Lühiajalised võlad tarnijatele 4 379 22 211
Maksukohustused 1 144 458
Lühiajalised eraldised 1 125 459
Lühiajalised kohustused kokku 23 022 138 575
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 46 455 27 255
Muud pikaajalised kohustused 2 526 2 295
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 133 1 170
Pikaajalised eraldised 48 182
Pikaajalised kohustused kokku 50 162 30 902
KOHUSTUSED KOKKU 73 184 169 477
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 2 984 2 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum -8 031 47 647
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 29 757 -55 678
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 42 843 13 086
Mittekontrolliv osalus 0 -3 515
OMAKAPITAL KOKKU 42 843 9 571
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 116 027 179 048

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021
12 kuud
2020
12 kuud
2021
IV kvartal
2020
IV kvartal
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD      
Äritulud      
Müügitulu 43 095 13 637 23 722 4 894
Müüdud toodete ja teenuste kulu -32 519 -9 424 -18 401 -3 386
Brutokasum 10 576 4 213 5 321 1 508
      
Turustuskulud -502 -610 -144 -193
Üldhalduskulud -5 592 -4 372 -2 043 -1 201
Muud äritulud 7654 384 5 541 358
Muud ärikulud -63 2 876 -9 2 891
Ärikasum /-kahjum 12 073 2 491 8 666 3 363
      
Finantstulud 53 813 4 1 1
Finantskulud -30 882 -5 420 -1 408 -1 327
Kasum/ kahjum enne tulumaksu 35 004 -2 925 7 259 2 037
Tulumaks 10 -354 33 -143
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/-kahjum 35 014 -3 279 7 292 1 894
      
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest -5 257 -56 177 0 -50 265
Perioodi puhaskasum/ - kahjum 29 757 -59 456 7 292 -48 371
      
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 29 757 -55 678 7 292 -45005
    Mittekontrolliv osalus 0 -3 778 0 -3 366
      
Tulumaksujärgne muu koondkasum        
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes        
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus 0 -278 0 0
         
Aruandeperioodi koondkahjum kokku 29 757 -59 734 7 292 -48371
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:      
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 29 757 -55 956 7 292 -45005
    Mittekontrolliv osalus 0 -3 778 0 -3 366
      
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0,62 -0,06 0,13 0,03
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) 0,52 -0,99 0,13 -0,79

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021
12 kuud
2020
12 kuud
2021
IV kvartal
2020
IV kvartal
Põhitegevuse rahavood      
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum 29 757 -59 456 7 302 -48 373
Korrigeerimised:      
     Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 374 416 92 105
     Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist -1 092 0 0 0
     Kahjum põhivara maha kandmisest 0 8 0 8
     Põhivara väärtuse muutus -56 -16 -56 -16
     Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus -5 484 43 127 -5 484 43 127
     Kasum tütarettevõtte kajastamise lõpetamisest -53 808 0 0 0
     Finantstulud ja -kulud 36 440 15 994 1 407 3 984
     Edasilükkunud tulumaksu muutus -37 -178 0 -60
     Muud mitterahalised muutused (netosumma) 1 537 -3110 -7 14
Muutused käibevahendites:      
     Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 4 492 -1 514 686 535
     Varudes 818 -13 011 10 278 -636
     Kohustustes ja ettemaksetes 477 10 025 -2 323 -1 845
     Eraldistes -127 59 12 31
Põhitegevuse rahavood kokku 13 291 -7 656 11 907 -3 126
      
Rahavood investeerimistegevusest      
Materiaalse põhivara soetamine -178 -94 -76 -71
Immateriaalse põhivara soetamine -20 -43 -8 -45
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -459 -844 -48 -187
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 2 000 0 0 0
Rahajäägi muutus -182 0 0 0
Saadud intressid 3 1 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku 1 164 -980 -132 -303
      
Rahavood finantseerimistegevusest      
Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 0 28 500 0 0
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine -337 -33 0 -30
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 -28 000 0 0
Saadud laenud 22 340 14 410 3 843 6 721
Tagastatud laenud -30 581 -1 376 -18 726 -692
Kapitalirendi tagasimaksed -163 -135 -34 -5
Makstud intressid ja muud finantskulud -5 481 -5 953 -515 -488
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -14 222 7 413 -15 432 5 506
      
Raha ja raha ekvivalentide muutus 233 -1 223 -3 657 2 077
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 393 10 616 13 283 7 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 626 9 393 9 626 9 393

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Angelika Annus
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

ManusPKG_Q4_2021_EST.pdf