Avaldatud: 2018-07-19 14:00:43 CEST
Baltika
Kvartaliaruanne

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, TEINE KVARTAL JA KUUS KUUD 2018

Baltika Grupp lõpetas teise kvartali 127 tuhande euro suuruse puhaskasumiga. Eelmise aasta võrreldava perioodi kasum oli 199 tuhat eurot.

Grupi müügitulu vähenes teises kvartalis 6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 11 041 tuhat eurot. Enim mõjutas müügi langust hulgi- ja frantsiisimüügi vähenemine, mis tuleneb ennekõike Venemaa ja Ukraina ebastabiilsest majandusolukorrast. Suurima osakaaluga müügisegment – jaemüük oli teises kvartalis 9 716 tuhat eurot vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2% ehk 175 tuhande euro võrra. Tugevate jaemüükidega tõusid esile aprill ja mai, mis tavapärasest soojema ilmastikuga soodustasid suvekaupade müüki nendel kuudel. Johtuvalt uue hooaja edukast kollektsioonist suurenes täishinnaga müügi osakaal ja Balti jaesüsteem teenis rohkem brutokasumit, kui eelmise aasta teises kvartalis. Uuel jaeturul, Soomes, pikendati Espoos Iso Omena kaubanduskeskuses asuva pop-up poe rendilepingut aasta lõpuni ning ettevalmistamisel on Soome turu üldine kasvuplaan, mis hõlmab kõiki müügikanaleid.

Hulgi- ja frantsiisimüük vähenes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 39% ja oli 834 tuhat eurot. Teise kvartali müügi languse üheks põhjusteks olid nõrgad müügitulemused Vene ja Ukraina turgudel, mistõttu vähendati tarneid selle regiooni hulgi- ja frantsiisiklientidele. Teise kvartali lõpu seisuga oli Baltika brände esindavate frantsiisipoodide arv 29, mis on 24% kogu poodide portfellist. Kuue kuu kokkuvõttes vähenes hulgi- ja frantsiisimüük 21% ja oli 2 536 tuhat eurot. Juulis sõlmiti Sloveenia ja Horvaatia turgudele sisenemiseks leping regiooni ühe juhtiva jaekaubandusettevõttega Montecristo SL d.o.o. Esimesed lähetused Montecristo kolmele kaubamajale on planeeritud augustis.

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com teise kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2% ja oli 379 tuhat eurot. Samas paranes teise kvartali brutomarginaal 3,7 protsendipunkti võrra ning brutokasum suurenes 12%. Brutokasumi suurenemine on tingitud paremast varude juhtimisest, mistõttu oli allahinnatud toodete pakkumine e-poes väiksem kui eelmisel aastal. Kvartali müügist 33% moodustasid Mosaic brändi tooted, talle järgnes Monton 31%-ga. Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga kasvas müük enim Eestis +8%, Lätis +4%, Leedus +3% ning Soomes +3%. Esimese poolaasta kokkuvõttes oli e-poe kasv 18% ning müük ulatus 849 tuhande euroni.

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli teises kvartalis 54,6%, mis on 3,3 protsendipunkti võrra parem eelmise aasta teise kvartali marginaalist. Tulenevalt kollektsioonide heast läbimüügist oli eelmiste hooaegade varu osakaal madal ning täishinnaga uue hooaja tooteid müüdi enam. Kvartali brutokasum oli 6 032 tuhat eurot püsides eelmise aasta teise kvartali tasemel (2 kv 2017: 6 014 tuhat eurot). Poolaasta kokkuvõttes oli ettevõtte brutokasum 10 915 tuhat eurot (I poolaasta 2017: 11 264 tuhat eurot).

Grupi turustuskulud suurenesid teises kvartalis 2%, mis on seotud jaeturgude müügipinna suurenemisega ning Soome turule sisenemisega. Samas vähenesid üldhalduskulud 9% võrra. Müükide vähenemise tõttu suurenes teise kvartali turustus- ja halduskulude suhe müügituludesse 3,6 protsendipunkti 52,3%-ni.

Esimesel poolaastal vähenes Baltika müügitulu 5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu näitas e-pood 18%-ga, jaemüük vähenes 3% ning hulgi- ja frantsiisimüük vähenes 21%. Ettevõte lõpetas poolaasta 855 tuhande euro suuruse kahjumiga, eelmise aasta võrreldav tulemus oli kahjum 391 tuhat eurot. Poolaasta kehvema tulemuse peamised põhjused olid esimese kvartali vähenenud jaemüügi mahud, hulgi- ja frantsiisimüügi langus teises kvartalis ning suurenenud turustuskulud seoses Soome jaeturule sisenemisega.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  • 16. mail 2018 toimunud AS Baltika aktsionäride üldkoosolek kinnitas 2017. aasta majandusaasta aruande ning kasumi kandmise eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Üldkoosolek otsustas vähendada seltsi aktsiakapitali eelnevate perioodide jaotamata kahjumi katmiseks lihtsustatud korras. Seose aktsiakapitali muutmise otsusega võeti vastu ka otsus ettevõtte põhikirja muutmiseks. Üldkoosolek kinnitas juhtide aktsiaoptsiooniprogrammi ning tingimusliku aktsiakapitali suurendamise vastavalt Nõukogu poolt esitatud tingimustele. Samuti pikendati nõukogu liikmete – Jaakko Sakari Mikael Salmelini, Lauri Kustaa Äimä, Valdo Kalmi, Tiina Mõisa ja Reet Saksa – volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks.
  • Mais anti Baltika Grupi juhile Meelis Milderile üle Eesti Olümpiakomitee (EOK) teenetemärk. EOK kõrgeim tunnustus omistati Baltika panuse eest Eesti olümpia- ja spordiliikumise arendamisse. Baltika on olnud EOK pikaaegne toetaja ning Monton on disaininud Eesti olümpiadelegatsioonile rõivaid alates 2004. aastast. EOK annab teenetemärke välja 2006. aastast ja selle on pälvinud 62 inimest.
  • Teises kvartalis suleti kaks poodi oma jaevõrgus Eestis ning kaks frantsiisipoodi Ukrainas.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 Tuhandetes eurodes30.06.201831.12.2017
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid384704
Nõuded ostjatele ja muud nõuded2 8612 055
Varud11 49010 499
Käibevara kokku14 73513 258
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara189189
Muu pikaajaline vara461487
Materiaalne põhivara2 1222 395
Immateriaalne põhivara1 5011 513
Põhivara kokku4 2734 584
VARA KOKKU19 00817 842
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused3 4191 309
Võlad hankijatele ja muud kohustused5 9855 984
Lühiajalised kohustused kokku9 4047 293
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused5 2735 363
Pikaajalised kohustused kokku5 2735 363
KOHUSTUSED KOKKU14 67712 656
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses4 0798 159
Ülekurss0496
Reservid1 1071 345
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)0-4 872
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-85558
OMAKAPITAL KOKKU4 3315 186
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU19 00817 842


Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 2 kv 20182 kv 20176k 20186k 2017
     
Müügitulu11 04111 73221 38422 489
Müüdud kaupade kulu-5 009-5 718-10 469-11 225
Brutokasum6 0326 01410 91511 264
     
Turustuskulud-5 209-5 093-10 336-10 152
Üldhalduskulud-566-620-1 161-1 279
Muud äritulud (-kulud)422-1320
Ärikasum (-kahjum)261323-595-147
     
Finantskulud-134-124-260-244
Kasum (-kahjum) enne maksustamist127199-855-391
     
Tulumaks0000
     
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)127199-855-391
     
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)127199-855-391
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR0,000,00-0,02-0,01
     
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR0,000,00-0,02-0,01Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.comManus


Baltika Vahearuanne 2Q 2018.pdf