Avaldatud: 2021-05-31 16:00:00 CEST
Nordic Fibreboard
Juhatuse vahearuanne

Nordic Fibreboard AS 2021. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2021. majandusaasta esimese kvartali tulemused

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2021. aasta 1. kvartalis 2,85 miljonit eurot, mis on 2020. aasta 1. kvartali müügituluga võrreldes 11% langust. Müügitulu peamiseks languse põhjuseks oli COVID-19 pandeemia tagajärjel kientide kaotus märkmetahvlite segmendis, mille tõttu Püssi tehas 2020 aasta märtsis suleti. Puitkiudplaadi müügitulu 2021. aasta 1. kvartalis oli 2,76 miljonit eurot, mis on 11% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2020 1. kv: 3,09 miljonit eurot). Kinnisvarahalduse müügitulu 2021 aasta 1. kvartalis oli 89 tuhat eurot, mis on 31% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2021 1. kv: 68 tuhat eurot). Mööbli jaemüügi müügitulu 2021. aasta 1. kvartalis puudus, kuna Skano Furniture lõpetas aktiivse tegevuse 2020. aasta alguses, kui toimusid ka viimased allahindluskampaania müügid, millest saadi 2020 aasta 1. kvartalis müügitulu 47 tuhat eurot.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud EBITDA oli 2021. aasta 1. kvartalis positiivne 484 tuhat eurot (2020 1. kv: negatiivne 310 tuhat eurot). Kiudplaadi 2021. aasta 1. kvartali EBITDA oli positiivne 496 tuhat eurot (2020 1. kv: negatiivne 255 tuhat eurot), kinnisvarahalduse EBITDA positiivne 8 tuhat eurot (2020 1. kv: negatiivne 2 tuhat eurot), ja mööbli jaemüügi EBITDA negatiivne 12 tuhat eurot (2020 1. kv: negatiivne 47 tuhat eurot). EBITDA nii suure muutuse peamisteks põhjusteks on kiudplaadi paranenud efektiivus. Püssi tehase sulgemise tõttu viidi Püssis toodetavate ehitussektori tellimused üle Pärnu tehasesse, mille tulemusena alustas Pärnu tehas 2020. aasta aprillis tööd neljas vahetuses. Pärnu tehas töötab nüüd täisajaga tootmisvõimsusel, välja arvatud igakuiseks korraliseks hooldustööks üks kord kuu jooksul. Viimase 12 kuu EBITDA, st ajavahemikul 01.04.2020-31.03.2021, oli 1 335 tuhat eurot.

Kontserni puhaskasum oli 2021. aasta 1. kvartalis 550 tuhat eurot (2020 1 kv: puhaskahjum 534 tuhat eurot). Viimase 12 kuu puhaskasum oli 2 158 tuhat eurot.

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2021 I kv 2020
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 757 3 091
Kinnisvara haldamine 89 68
Mööbli jaemüük 0 47
KOKKU 2 846 3 206

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2021 I kv 2020
EBITDA ärisegmentide lõikes    
Kiudplaadi tootmine ja müük 496 (255)*
Kinnisvara haldamine 8 (2)
Mööbli jaemüük (12) (47)
Elimineerimine (8) (6)
Kokku EBITDA 484 (310)
Põhivara kulum ja amortisatsioon (133) (151)
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 351 (462)
Neto finantskulud 199** (72)
PUHASKASUM/-KAHJUM 550 (534)

* Sisaldab erakorralist kulu 187 tuhat eurot Püssi tehase sulgemisest, kasumiaruandes kajastatud kirjel muud ärikulud.
**Sisaldab finantstulu 225 tuhat eurot, mis on saadud Nordic Fibreboard Ltd OÜ omanduses olevate kinnisvara-arendusettevõtte Trigon Property Development AS aktsiate ümberhindlusest. 2021. aasta 1. kvartalis tegi TPD aktsiahind suure tõusu.Trigon Property Development AS omab Pärnus ärikinnisvara arendusprojekti.

NORDIC FIBREBOARD LTD: KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

Puitkiudplaadi müügitulu 2021. aasta 1. kvartalis oli 2,76 miljonit eurot, mis on 11% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2020 1. kv: 3,09 miljonit eurot). 2021. aasta 1. kvartalis müüsime oma tooteid 18 riigi klientidele. Müügitulu peamiseks languse põhjuseks oli COVID-19 pandeemia tagajärjel mitmete klientide kaotus märkmetahvlite segmendis. Enamik toodangut märkmetahvlite segmendi klientidele toodeti Püssi tehases, mis 2020. aasta märtsis suleti. 2021. aasta 1. kvartali suur nõudlus on toonud kaasa Pärnu tehase täiel võimsusel töötamise ning prioriteediks on peamiste klientide, milleks on Põhjamaad, Baltkumi  ja Venemaa, tellimused.

Puitkiudplaadi 2021. aasta 1. kvartali EBITDA oli positiivne 496 tuhat eurot, mis on oluliselt parem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2020 1 kv: negatiivne 255 tuhat eurot). Paranemine on saavutatud Pärnu tehase masinate täieliku kasutusvõimsuse rakendamiste tulemusel saavutatud efektiivsuse parendamise teel.

Puitkiudplaadi 2021. aasta 1. kvartali puhaskasum oli 563 tuhat eurot (2020 1 kv: puhaskahjum 476 tuhat eurot). Tulemus sisaldab puidkiudplaadi osaluse väärtuse korrigeerimist Trigon Property Development AS-is summas 225 tuhat eurot.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR I kv 2021 I kv 2020
Euroopa Liit 2 159 2 741
Venemaa 433 211
Aasia 102 38
Aafrika 47 35
Lähis-Ida 0 38
Teised 16 29
Kokku 2 757 3 091


PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: KINNISVARAHALDUS

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu koos kommunaal-kulude vahendusega oli 2021. aasta 1. kvartalis 89 tuhat eurot (2020 1. kv: 68 tuhat eurot).

Kinnisvarahalduse 2021. aasta 1. kvartali EBITDA oli positiivne 8 tuhat eurot (2020 1.kv: negatiivne 2 tuhat eurot). Kinnisvarahalduse 2021. aasta 1. kvartali puhaskasum oli 7 tuhat eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga paranenud mõnede üürnike lisandumise tõttu (2020 1. kv: puhas-kahjum 2 tuhat eurot).

SKANO FURNITURE: MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Furniture lõpetas aktiivse tegevuse 31.01.2020, kui sulges kaks viimast mööblisalongi, seetõttu ei olnud ka mööbli jaemüügil 2021. aasta 1. kvartalis müügitulu (2020. aasta 1. kvartali müügitulu oli 47 tuhat eurot). Mööbli jaemüügi EBITDA oli 2021. aasta 1. kvartalis negatiivne 12 tuhat eurot, mille põhjuseks on ühe suletud mööblisalongi rendikohustused kuni 30.04.2021 (2020. 1. kv: negatiivne 47 tuhat eurot).  2021. aasta 1. kvartali puhaskahjum oli 12 tuhat eurot (2020. 1 kv: puhaskahjum 47 tuhat eurot).

BILANSS JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.03.2021 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 7,8 miljonit eurot (31.03.2020: 8,5 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.03.2021 4,6 miljonit eurot (31.03.2020: 7,5 miljonit eurot), milledest Kontsernil oli laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.03.2021 (31.03.2020: 4,4 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,0 miljonit eurot seisuga 31.03.2021 (31.03.2020: 1,4 miljonit eurot). Varud seisuga 31.03.2021 0,3 miljonit eurot (31.03.2020 0,5 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga 31.03.2021 oli 6,4 miljonit eurot (6,6 miljonit seisuga 31.03.2020).

Kontserni äritegevuse tulemuseks oli 2021. aasta 1. kvartalis raha sissevool summas 196 tuhat eurot (2020 1. kv: raha sissevool summas 209 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2021. aasta 1. kvartalis raha väljavool summas 38 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 78 tuhat eurot 2020. aasta 1. kvartalis. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2021. aasta 1. kvartalis samuti raha väljavool summas 53 tuhat eurot (2020 1. kv: raha väljavool 131 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2021. aasta 1. kvartalis raha sissevool summas 105 tuhat eurot, mis on paranemine võrreldes raha väljavooluga summas 1 tuhat eurot 2020. aasta 1. kvartalis.

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD

Meie püsiklientide tellimuste portfellid Põhja-Euroopa suurimatel turgudel on endiselt suuremahulised. Nende turgude suurenenud nõudluse tõttu pidime kaugemal asuvate klientide tellimused edasi lükkama. Turu suurenenud nõudluse tulemuse tõttu kaalub juhtkond nüüd meetmeid Püssi tehase võimalikuks taasavamiseks lähitulevikus.

Teisalt oleme teadlikud COVID-19 pandeemiaga seotud jätkuvast ebakindlusest ning eeldame, et lähikuudel saabub turu nõudluse pandeemia olukorra kohta selgem ülevaade.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Loodatakse, et Suur-Jõe 48 maatükil hetkel käimasolev elamuarenduse detailplaneeringu taotlus jõuab käesoleva aasta lõpus edukalt lõpuni.

TÖÖTAJAD

Seisuga 31.03.2021 töötas Kontsernis 97 inimest (võrreldes 130 inimesega seisuga 31.03.2020). Töötajate keskmine arv oli 2021 1. kvartalis 95 (1. kvartalis 2020: 127).

2021. aasta esimese kolme kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 460 tuhat eurot (2020 esimese kolme kuu jooksul 587 tuhat eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 55 tuhat eurot 2021. aasta 1. kvartalis ning 50 tuhat eurot 2020. aasta 1. kvartalis.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR   
Kasumiaruanne I kv 2021 I kv 2020
Müügitulu 2 846 3 206
EBITDA 484 (310)
EBITDA rentaablus 17% (10%)
Ärikasum/-kahjum 351 (462)
Ärirentaablus 12% (14%)
Puhaskasum/-kahjum 550 (534)
Puhasrentaablus 19% (17%)
   
Bilanss 31.03.2021 31.03.2020
Koguvarad 7 839 8 475
Koguvarade puhasrentaablus 7% (6%)
Omakapital 3 199 1 017
Omakapitali puhasrentaablus 17% (52%)
Võlakordaja 59% 88%
   
Aktsia 31.03.2021 31.03.2020
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,71 0,33
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,12 (0,12)
Hind-tulu (PE) suhtarv 5,81 (2,78)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,71 0,23
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,00 1,46
Turukapitalisatsioon tuh EUR 3 194 1 485
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv kokku
*http://www.nasdaqbaltic.com/

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 131 26 6 7
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 975 794 1 441 1 394
Varud (Lisa 4) 329 544 464 894
Kokku käibevarad 1 435 1 364 1 911 2 296
         
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 1 134 1 134 1 125 1 121
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 8) 676 451 378 397
Materiaalne põhivara (Lisa 6) 4 591 4 695 5 046 5 212
Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 3 6 15 19
Kokku põhivarad 6 404 6 286 6 564 6 749
         
Kokku varad 7 839 7 650 8 475 9 045
         
Võlakohustised (Lisas 9) 691 756 4 367 4 547
Võlad ja ettemaksed (Lisas 10) 1 282 1 574 2 850 2 665
Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 13 18 15 20
Kokku lühiajalised kohustised 1 986 2 348 7 231 7 232
      0 0
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 9) 2 493 2 493 48 92
Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 161 161 179 179
Kokku pikaajalised kohustised 2 654 2 654 227 271
Kokku kohustised 4 640 5 002 7 458 7 503
         
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 450 450 2 699 2 699
Ülekurss 0 0 364 364
Kohustuslik reservkapital 0 0 288 288
Muud reservid 0 0 94 84
Jaotamata kasum (kahjum) 2 749 2 198 (2 428) (1 894)
Kokku omakapital 3 199 2 648 1 017 1 542
         
Kokku kohustised ja omakapital 7 839 7 650 8 475 9 045

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 27.

KONSOLIDEERITUD KASUMI - JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR I kv 2021 I kv 2020
Müügitulu (Lisa 14) 2 846 3 206
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 1 979 2 818
Brutokasum 867 388
     
Turustuskulud (Lisa 16) 342 427
Üldhalduskulud (Lisa 17) 172 174
Muud äritulud (Lisa 19) 2 0
Muud ärikulud (Lisa 19) 4 248
Ärikasum (-kahjum)  (Lisa 11) 351 (462)
     
Finantstulud (Lisa 20) 225 1
Finantskulud (Lisa 20) 26 73
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST 550 (534)
     
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) 550 (534)
     
Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 13) 0,12 (0,12)
Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 13) 0,12 (0,12)

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 27.


TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees
+372 569 90 988
torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

ManusNordic Fibreboard AS vahearuanne 1 kvartal 2021_v4.pdf