English Estonian
Avaldatud: 2022-02-23 08:12:39 CET
Hepsor
Kvartaliaruanne

Hepsor AS-i 2021. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsor AS-i 2021. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2021. majandusaasta konsolideeritud müügitulu ulatus 15 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 1,7 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa -0,02 miljonit eurot). 2022. aasta käibeks prognoosib ettevõte 28 miljonit eurot ja puhaskasumiks 3,3  miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 3,1 miljonit eurot).

Ettevõtte 2021. aasta finantstulemus jäi 2020. aasta tulemustele alla peamiselt tegevusvaldkonna tsüklilisuse tõttu. Projektide arendustsükkel kestab 24-36 kuud ning müügitulu tekib alles selle tsükli lõpus. Seetõttu võib ühel aastal lõppeda rohkem projekte kui teisel ning just 2021. aastal sai nö müügiküpseks tavapärasest vähem projekte.

Juhatuse liige Henri Laks ütles: “Tegevusvaldkonna tsüklilisusest tulenevalt võib Hepsori puhul ka tulevikus ette tulla majandusaastaid, kus finantstulemused on kõikuvad tugevast arendusportfellist ja projektide heast kasumlikkusest hoolimata ning võivad eelmise või järgmise majandusaastaga võrreldes olla kas nõrgemad või oluliselt paremad.. Seetõttu analüüsib juhtkond ise ettevõtte finantstulemusi pikemas perspektiivis ning kasutab tsüklilisust neutraliseeriva võrdlusalusena kolme aasta keskmisi finantsandmeid.“

Ettevõte on seadnud sihiks saavutada 2030. aastaks omakapitali mahuks 100 miljonit eurot. Selleks peaks iga-aastane keskmine kapitalitootlus olema ca 20%. Lähiaastate kapitalitootlusele hinnangu andmisel tuleb silmas pidada, et 2021. aasta lõpus läbi aktsiate avaliku enampakkumise raames kaasatud täiendav kapital investeeritakse projektidesse 2022. aasta esimese poolaasta jooksul ning majandustulemustele hakkab see mõju avaldama ca 24 kuu pärast.

2021. aastal lisandus üheksa uut arendusprojekti (viis  Eestis ja neli  Lätis) ning ligikaudu 70 000 m2 uut arendusmahtu. Seejuures ei ole Hepsori portfell kontsentreeritud paari üksikusse projekti, vaid jaotub väga paljude projektide vahel nii geograafiliselt kui ka sihtotstarbe mõttes (eluruumid vs äriruumid). Kui 2021. aasta alguses oli Hepsoril 19 erinevat projekti, siis aasta lõpuks kasvas see arv 26-ni. Ettevõte hindab oma portfelli koosseisu väga heaks.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on juhtkond 2021. majandusaastaga rahul, kuna järgmiste perioodide kasvule on laotud korralik vundament, portfell on tugev, meeskond motiveeritud ja pardal on tuhandeid uusi aktsionäre.

Ülevaade 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu tulemustest

Kontserni 2021. aasta müügitulu oli 15,0 miljonit eurot (2020: 38,8 miljonit eurot), millest neljandas kvartalis teeniti 8,0 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 15,2 miljonit eurot).  Võrreldes eelmise perioodiga langesid 2021. aasta müügitulud 61,4%. Tulude vähenemine 2021. aastal oli tingitud eelkõige lõpetatud projektide vähesusest, mistõttu jõudis müügietappi vähem projekte kui keskmisel aastal tavaliselt.

Kontserni 2021. aasta ärikasum oli 1,9 miljonit eurot (2020: 3,4 miljonit eurot). Ärikasumimarginaaliks kujunes 12,6% (2020: 8,8%). Kontserni aruandeaasta puhaskasum oli 1,7 miljonit eurot (2020: 3,8 miljonit eurot), millest emaettevõtte omanike kahjumiks kujunes 22 tuhat eurot (2020: 2,6 miljonit eurot kasumit) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 1,8 miljonit eurot (2020: 1,3 miljonit eurot).

Kontserni 2021. aasta neljanda kvartali ärikasum oli 1,5 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 1,6 miljonit eurot). Neljanda kvartali ärikasumimarginaaliks kujunes 18,3% (IV kvartal 2020: 10,9%). Kinnisvara turuhindade tõus 2021. aastal on võrreldes 2020. aastaga suurendanud nii realiseeritud arendusprojektide ärikasumit kui ka puhaskasumi marginaali. Neljanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1,6 miljonit eurot (2020: 1,8 miljonit eurot), millest emaettevõtte osanike puhaskasumiks kujunes 153 000 eurot (IV kvartal 2020: 1,1 miljonit eurot) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 1,4 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 0,7 miljonit eurot). Neljanda kvartali puhaskasumimarginaal oli 19,4% (2020: 11,9%).

Kuigi aruandeperioodil lõppenud projektide marginaalid olid oodatust kõrgemad lõppes aruandeaasta emaettevõtte omanikele kahjumiga. Peamised põhjused on kirjeldatud alljärgnevalt:

  • Projektide tsüklilisusest tulenevalt lõppes aruandeaastal vähe projekte.
  • Aruandeaastal lõppenud projektides olid emaettevõtte kasumiosalus madalam kui keskmiselt arendusprojektides, mida Hepsor arendab.
  • Hepsor AS aktsiate avalikust esmapakkumisest tulenevad ühekordsed kulud summas 205 000 eurot, mis on kajastatud läbi aruandeaasta tegevuskulude.  Kokku olid aktsiate noteerimisest ja emiteerimisest tehtud kulud 650 000 eurot, millest 445 000 eurot on kajastatud läbi koondkasumiaruande.

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes  31.12.202131.12.2020
Varad    
Käibevarad    
Raha ja raha ekvivalendid  10 8894 207
Nõuded ja ettemaksed  652574
Lühiajalised laenunõuded  2388776
Varud  37 23722 903
Käibevarad kokku  51 16628 460
Põhivarad    
Materiaalne põhivara  229492
Finantsinvesteeringud  4020
Investeeringud sidusettevõtetesse  02
Pikaajalised laenunõuded  3 4081 371
Muud pikaajalised nõuded  140108
Põhivarad kokku  4 1791 973
Varad kokku  55 34530 433
Kohustised ja omakapital    
Lühiajalised kohustised    
Lühiajalised laenukohustised  2 7614 038
Lühiajalised rendikohustised  123174
Ettemaksed klientidelt  1164769
Võlad tarnijatele ja muud võlad  5 5393 082
Lühiajalised kohustised kokku  9 5878 063
Pikaajalised kohustised    
Pikaajalised laenukohustised  25 60212 122
Pikaajalised rendikohustised  66267
Muud pikaajalised kohustised  1053402
Edasilükkunud tulumaksukohustis  060
Pikaajalised kohustised kokku  26 72112 851
Kohustised kokku  36 30820 914
Omakapital    
Aktsia-/osakapital  38556
Ülekurss  9 3623 211
Jaotamata kasum  5 8206 302
Omakapital kokku  19 0379 519
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku  18 8369 454
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku  20165
Kohustised ja omakapital kokku  55 34530 433

 

Konsolideeritud koondkasumi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes2021
IV kvartal
2020
IV kvartal
2021
12 kuud
2020
 12 kuud
korrigeeritud
Müügitulu8 01515 15814 96138 771
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-6 111-13 299-11 902-34 687
Brutokasum1 9041 8593 0594 084
Turustuskulud (-)-94-42-271-93
Üldhalduskulud (-)-363-158-942-594
Muud äritulud29178351
Muud ärikulud (-)-10-31-49-37
Ärikasum1 4661 6451 8803 411
Finantstulud174141321917
Finantskulud (-)-194-30-512-364
Kasum enne tulumaksu1 4461 7561 6893 964
Tasumisele kuuluv tulumaks0-59-16-59
Edasilükkunud tulumaks10511060-60
Aruandeperioodi puhaskasum1 5511 8071 7333 845
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis1531 108-222 591
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis1 39869917551254
Koondkasum     
Omanikuvahetusega seotud muutused01170-14
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus-1 389-518-1815-1  022
Aktsiate emiteerimise kulu-4450-4450
Äriühendus00025
Aruandeperioodi  koondkasum-2831 300-4572834
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis-2921 107-4672 605
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis919310229
Kasum aktsia kohta    
    Tava (eurot aktsia kohta)0,040,29-0,010,86
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,040,29-0,010,86

 

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on kättesaadav Hepsori kodulehel
https://hepsor.ee/investorile/aruanded/

Aruande tutvustamise esitlus on saadaval aadressil:
https://hepsor.ee/wp-content/uploads/Hepsor_M1_22.02.2022_25fps.mp4

Kairi Hints
Finantsjuht
Hepsor AS
investor@hepsor.ee
www.hepsor.ee

Lisad

ManusHepsor AS 2021 IV kvartal ja 12 kuu vahearuanne.pdf