Published: 2020-04-01 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Revidēts “Latvijas Gāze” koncerna konsolidētais un AS “Latvijas Gāze” gada pārskats par 2019. gadu, iekļaujot konsolidēto nefinanšu ziņojumu

2019. gadā “Latvijas Gāze” Koncerns saskārās ar izaicinājumiem bagātu tirgus un darbības vidi. Pēc siltas ziemas un negaidīti strauja tirgus cenu krituma gada pirmajos mēnešos Koncerna 2019. gada pirmā pusgada rezultāti bija ievērojami pieticīgāki nekā attiecīgajā iepriekšējā gada periodā, tomēr gada otrajā pusē darbības vide stabilizējās.

Publicētais konsolidētais revidētais gada pārskats par pagājušo gadu liecina, ka Koncerna neto apgrozījums 2019. gadā sasniedza 314.3 miljonus EUR, EBITDA – 35.6 miljonus EUR. Koncerna neto peļņa 2019. gada beigās bija 20.2 miljoni EUR.

Neraugoties uz sarežģīto tirgus vidi, pārdošanas un tirdzniecības segmentam izdevās pārdot par 13% vairāk dabasgāzes nekā 2018. gadā. Pateicoties apjomīgām piegādēm Igaunijas dabasgāzes tirgū un ievērojami augstākam gāzes pieprasījumam elektroenerģijas ražošanas segmentā vasaras mēnešos, AS “Latvijas Gāze” kopumā pārdeva 14 654 GWh dabasgāzes teju 400 tūkstošiem klientu.

2019. gadā AS “Latvijas Gāze” sekmīgi īstenoja 2018. gadā aizsākto darbības izmaksu ietaupīšanas programmu, gada griezumā samazinot darbības izmaksas par 15%, un pēc pārdošanas un tirdzniecības segmenta jaunās norēķinu sistēmas un klientu portāla pirmā moduļa palaišanas darbībā ir sākusi ieviest otro moduli.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusu, Latvijas Gāzes Koncerns ir veicis vairākus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu savu klientu un darbinieku veselību un labklājību. Papildus stingriem iekšējās kārtības noteikumiem, iekļaujot ceļojumus un biznesa tikšanās, AS “Latvijas Gāze”, kā arī AS “Gaso” ir slēgusi savus klientu centrus apmeklētājiem līdz turpmākam paziņojumam. Līdz klientu centru atvēršanai, pakalpojumi klientiem būs pieejami tikai pa tālruni un elektroniskās saziņas formās. Neskatoties uz to, Latvijas Gāzes Koncerns saviem klientiem nodrošina darbības nepārtrauktību, kā arī nepārtrauktu dabasgāzes piegādi. Tomēr, atkarībā no krīzes ilguma, Koncerna vadība nevar pilnībā izslēgt turpmākus ierobežojumus Koncerna darbībā.

Tā kā situācija saistībā ar koronavīrusu turpina strauji attīstīties, šobrīd ir ļoti grūti novērtēt ietekmi uz reģionālo un Eiropas ekonomiku, kā arī potenciālo Koncerna klientu likviditātes problēmu apmēru. Tomēr mēs jau pieņemam, ka koronavīrusam būs negatīvs efekts uz sākotnēji plānotajiem finanšu rezultātiem par 2020. gadu. Koncerna vadība cieši uzrauga situāciju un vajadzības gadījumā veiks papildu darbības, lai aizsargātu darbinieku veselību un drošību, kā arī Koncerna ekonomisko integritāti. Neskatoties uz krīzi, Koncerna finansiālais stāvoklis joprojām ir stabils, ņemot vērā bilances rādītājus un likviditātes stāvokli pārskata datumā.

“Latvijas Gāze” Koncerna nerevidētos konsolidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 2020. gada 3 mēnešiem plānots publicēt 2020. gada 27. maijā.

*Sīkāka informācija par alternatīvajiem snieguma rādītājiem atrodama gada pārskata 14. lappusē.

Papildu informācija:
Madara Ventere
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: + (371) 67 369 281
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv

Pielikumi


Annual report Latvijas Gaze 2019 LV.pdf
Corporate Social Responsibility report Latvijas Gaze 2019 LV.pdf
Corporate Governance report Latvijas Gaze 2019 LV.pdf