English Lithuanian
Paskelbta: 2023-12-28 16:00:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2023 m. gruodžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2023 m. gruodžio 28 d., priimti šie sprendimai:  

1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2023 metus, pasibaigusius 2023 m. rugpjūčio 31 d.

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “ Grant Thornton Baltic“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2023 metus, pasibaigusius 2023 m. rugpjūčio 31 d.

3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2023 metus, pasibaigusius 2023 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2023 metus, pasibaigusius 2023 m. rugpjūčio 31 d.  

4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2023 metus, pasibaigusius 2023 m. rugpjūčio 31 d.:

                                                                                                                 (tūkst. EUR)

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje21.487
Grynasis 2023 metų, pasibaigusių 2023 m. rugpjūčio 31 d., pelnas1.516
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2023 metų, pasibaigusių 2023 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)21
Paskirstytinas rezultatas23.024
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą-
Pelno paskirstymas į kitus rezervus-
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti-
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus23.024

Dividendai už 2023 finansinius metus nebus mokami.  

Kontaktinis asmuo:
Finansų Vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel.: +370 (5) 252 57 00