English Lithuanian
Paskelbta: 2021-06-25 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2021 finansinių metų devynių mėnesių pardavimai sudarė 71 513 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 50 979 tūkst. EUR).

Grupės 2021 finansinių metų devynių mėnesių grynasis pelnas siekė 2 003 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 719 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 5 906 tūkst. EUR, prieš metus buvo 3 797 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2021 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 25 406 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 10 566 tūkst. EUR.

Grupės 2021 finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. grynasis nuostolis siekė 634 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis nuostolis siekė 619 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 772 tūkst. EUR, prieš metus buvo 136 tūkst. EUR.

PriedasSutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2021 m. devynis menesius pasibaigusius 2021 m. geguzes 31 d..pdf